مقاله – بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در …

۲-۶-۲ )سؤال های مربوط به شاخص های الگو.سؤال های مربوطه شاخص اول:( حمایت لفظی همکاران)۱- همکارانم مرا به استفاده از مهارت ها و دانش یادگرفته از طریق آموزش تشویق می نمایند.۲- رابطه تعاملی مناسب و مطلوبی بین من و همکارانم وجود دارد.۳- همکارانم نسبت به عملکردم احساس مسؤولیت می نمایند.سؤال های …

Continue reading