دسترسی به منابع مقالات : تاثیر مشوق های صادراتی دولت بر عملکرد صادراتی شرکت ها مطالعه موردی …

 روش تحقیق:تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی است.هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر ، تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد دانش هدایت می شود. از نتایج این تحقیق در زمینه های مختلف می …

Continue reading

متن کامل – تاثیر مشوق های صادراتی دولت بر عملکرد صادراتی شرکت ها مطالعه موردی شرکت های عضو …

 روش تحقیق:تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی است.هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر ، تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد دانش هدایت می شود. از نتایج این تحقیق در زمینه های مختلف می …

Continue reading