سامانه پژوهشی – تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان ناحیه …

جدول۴-۲- تعداد وتوزیع معلمان ابتدایی به تفکیک جنسیت وموقعیت(شهری – روستایی)…………..۵۲جدول۴ -۳- تعداد وتوزیع دبیران متوسطه دوره ی اول به تفکیک جنسیت وموقعیت……………………۵۳جدول۴-۴- آمار دانش آموزان مدارس ناحیه ۲رشت به تفکیک مدارس دولتی وغیردولتی…………….۵۴جدول۴-۵- تعداد و توزیع مدارس به تفکیک مقطع و جنسیت وموقعیت مکانی ودولتی وغیردولتی..۵۵جدول۴-۶-تعداد وتوزیع دبیران متوسطه …

Continue reading