بررسی مقایسه ای تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان اقلام تعهدی اختیاری بین …

۱-۱۰- نمونه آماریجهت انجام این پژوهش نمونهای با شرایط خاص با هدف کم کردن انحرافات بالقوه برای انجام تحلیلهای مربوطه انتخاب شده است. روش نمونهگیری در تحقیق حاضر حذف سیستماتیک (غربالگری)[۱۲] میباشد. بنابراین نمونه شامل شرکتهایی میباشد که دارای ویژگیهای زیر باشند:حداکثر تا ابتدای سال ۱۳۸۷ یا قبل از آن در …

Continue reading

پژوهش – بررسی مقایسه ای تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت …

فرمول۱-۲= ++ +itدر این رابطهTAit: جمع کل اقلام تعهدی شرکت i در سال t که از حاصل سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه منهای وجوه نقد عملیاتی بدست می آیدAit-1: جمع کل دارایی های شرکت i در سال t-1:تغییر در آمد شرکت i بین سال t-1 و tREC: تغییر …

Continue reading

تاثیر مشوق های صادراتی دولت بر عملکرد صادراتی شرکت ها مطالعه موردی …

ارائه دانش ذهنی:ارائه اطلاعاتی در مورد صادراتبرگزاری سمینارهامشاوره موردی درباره صادراتمعرفی دفاتر صادراتی در کشورهای مهم صادراتیتحقیق در زمینه بازار بین المللیارائه دانش عملی:ارائه کاتالوگ هایی از نمایشگاههاتوسعه خرید و فروش و تجارتارتقای محصولات شرکت در خارجبیمه های صادراتیمعرفی شرکتهای صارد کننده مهم به خریدرانبودجه صادراتیشکل شماره ۱-۱: مدل مفهومی …

Continue reading