بررسی تاثیر گفتمان جنسیتی در کتاب زبان انگلیسی سوم دبیرستان با رویکرد …

بین متن و جامعه حلقه‌ی رابطی وجود دارد و آن حلقه رابط فرهنگ است چرا که گفتمان نوعی کنش اجتماعی است. کردار گفتمانی حدواسط میان متن و کردار اجتماعی است و با استفاده از آن مردم از زبان برای تولید ومصرف متن بهره می‌گیرند وبدان طریق متن به کردار اجتماعی …

Continue reading

مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان- قسمت ۳

در کامن لو و انصاف، اظهار قصد نمی تواند به عنوان اظهار واقعیت تلقی شود حتی اگر طرف معامله او را به انعقاد قرارداد ترغیب کرده باشد، اما اگر اثبات شود که نظر واقعی اظهار کننده، آن گونه که اظهار شده ، نبوده است، یااگر دز مان اظهار کاملاً به …

Continue reading