پایان نامه فیزیولوژی اضطراب

دستگاه عصبی خودمختار[1] (ANS) و غدد درون‌ریز[2] Eg نقش مهمی در اضطراب دارند. می‌‌توان گفت دستگاه عصبی خود مختار واسطه دستگاه عصبی مرکزی[3] و غدد درون ریز است. دستگاه عصبی خودمختار در اکثر موارد موجب فعالیت غدد درون ریز می‌شود و غدد درون‌ریز با پسخوراند[4]، فیزیولوژیک فعالیت عصبی را تعدیل می کند کنش دستگاه عصبی […]

Read More