عنوان: بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین تقدیم به …

۳-۱ مقدمهبدلیل نگرانی از کاهش منابع سوختهای فسیلی و همچنین گرانی روزافزون این منابع، متخصصین صنعت برق به فکر استفاده از منابع تجدیدپذیر و رایگان موجود در طبیعت افتادند. از طرف دیگر بحرانهای محیط زیستی فکر استفاده از انرژیهای نو را گسترش داده است. از میان منابع پاک جایگزین سوختهای …

Continue reading

تاثیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر روی شاخص های کیفی برگ کنگر فرنگی با استفاده …

۳۹ ۴ رس ۳۸/۱- ۱۶/۰ ۶۶/۱ ۱۶/۲ ۸۵/۰ Bd ۴-۲- نتایج مدلسازی شبکه عصبی مصنوعیدر این بخش نتایج حاصل از بهترین ساختار شبکه عصبی مصنوعی با ۱۲ پارامتر ورودی برای ۶۰ نمونه خاک نشان داده میشود. همچنین در ادامه آنالیز حساسیت و نتایج حاصله از آن ارائه میشود. در این …

Continue reading