تاثیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر روی شاخص های کیفی برگ کنگر فرنگی با استفاده …

۳۹ ۴ رس ۳۸/۱- ۱۶/۰ ۶۶/۱ ۱۶/۲ ۸۵/۰ Bd ۴-۲- نتایج مدلسازی شبکه عصبی مصنوعیدر این بخش نتایج حاصل از بهترین ساختار شبکه عصبی مصنوعی با ۱۲ پارامتر ورودی برای ۶۰ نمونه خاک نشان داده میشود. همچنین در ادامه آنالیز حساسیت و نتایج حاصله از آن ارائه میشود. در این …

Continue reading