علمی : رابطه بین مهارت‎های ارتباطی، هوش هیجانی و هوش معنوی در دانشجویان دانشگاه …

از سویی دیگر ارتباط مثبت و معنادار هوش هیجانی با شاخص‌های مختلف سازش یافتگی اجتماعی، نظیر رفتار مناسب اجتماعی ، همدلی افراد با یکدیگر و گشودگی در برابر احساسات، عدم تعامل منفی با دوستان، برقراری ارتباط مثبت با دیگران و رضایت از این ارتباط، گرم بودن و احساس همدردی با …

Continue reading

دسته بندی علمی – پژوهشی : رابطه بین مهارت‎های ارتباطی، هوش هیجانی و هوش معنوی در دانشجویان دانشگاه …

ازنظر سالووی و مایر اصطلاح هوش هیجانی به‌عنوان شکلی از هوش اجتماعی شامل توانایی در کنترل احساسات و عواطف خود و دیگران و توانایی تمایز قائل شدن بین آن‌ها و استفاده از این اطلاعات به‌عنوان راهنمایی برای فکر و عمل فرد به کارمی‌رود (چرنیس[۱۲]، ۲۰۰۰).یکی دیگر از ابعاد هوش تحت …

Continue reading

تعیین رابطه میان هوش فرهنگی و استراتژی مدیریت تعارض- قسمت ۴

مراحل تعارض ……………………………………………………………………………… ۳۷نمودار(۲-۵): مراحل تعارض(۲۷۷: ۱۹۹۹، Gordon) …………………………….. 37نمودار ذیل علل بروز تعارض در سازمان ها را نشان می دهد …………………………. ۴۱نمودار(۲-۶): فهرست علل بروز تعارض در سازمان (حقیقی، ۱۳۸۰: ۳۶۴) ………. ۴۱عوامل فردی ………………………………………………………………………………… ۴۲عوامل سازمانی …………………………………………………………………………….. ۴۳نمودار ذیل عوامل ایجاد کننده تعارض در سازمان را نشان می …

Continue reading