بررسی تاثیر گفتمان جنسیتی در کتاب زبان انگلیسی سوم دبیرستان با رویکرد …

بین متن و جامعه حلقه‌ی رابطی وجود دارد و آن حلقه رابط فرهنگ است چرا که گفتمان نوعی کنش اجتماعی است. کردار گفتمانی حدواسط میان متن و کردار اجتماعی است و با استفاده از آن مردم از زبان برای تولید ومصرف متن بهره می‌گیرند وبدان طریق متن به کردار اجتماعی …

Continue reading

دسترسی متن کامل – بررسی اثر بخشی مداخلات ردیابی بینایی بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار اختلال …

معیار ورود و خروج افراد به مطالعه ۳۴روش جمع آوری دادهها : ۳۵حجم نمونه و شیوه محاسبه آن ۳۵مکان و زمان انجام تحقیق ۳۶ابزار جمع آوری اطلاعات ۳۷متغیرها و نحوه سنجش آنها ۳۹شیوه انجام کار ۴۲روش تجزیه و تحلیل دادهها ۴۳ملاحظات اخلاقی ۴۳فصل چهارم ۴۴بررسی همسانی در مورد متغیر های …

Continue reading