بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در بانک رفاه …

جدول۴-۸۱ ) ضرایب معادله رگرسیونی گام به گام، برای بهبود روابط انسانی کارکنان بر اساسویژگی دوره آموزشی ۱۲۹جدول۴-۸۲ ) خلاصه اطلاعات آماری متغیرهای حذف شده از معادله رگرسیون گام به گام برایپیش بینی متغیر بهبود روابط انسانی کارکنان بر اساس شاخص های ویژگی های دوره آموزشی ۱۲۹جدول۴-۸۳ ) خلاصه مدل …

Continue reading

سامانه پژوهشی – تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان ناحیه …

جدول۴-۲- تعداد وتوزیع معلمان ابتدایی به تفکیک جنسیت وموقعیت(شهری – روستایی)…………..۵۲جدول۴ -۳- تعداد وتوزیع دبیران متوسطه دوره ی اول به تفکیک جنسیت وموقعیت……………………۵۳جدول۴-۴- آمار دانش آموزان مدارس ناحیه ۲رشت به تفکیک مدارس دولتی وغیردولتی…………….۵۴جدول۴-۵- تعداد و توزیع مدارس به تفکیک مقطع و جنسیت وموقعیت مکانی ودولتی وغیردولتی..۵۵جدول۴-۶-تعداد وتوزیع دبیران متوسطه …

Continue reading