جستجوی مقالات فارسی – مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان

۱-۱ مقدمه:بنا به ماده ۳۹۶ قانون مدنی ایران تدلیس عبارت است ازعملیاتی که موجب فریب طرف دیگر معامله شود، که البته این تعریف نیز ناقص است زیرا مواردی از قبیل منظور از عملیات و نیز ضابطه تحقق فریب را به روشنی بیان نمی دارد. درحقوق فرانسه قانون مدنی ۱۸۰۴ تدلیس …

Continue reading

خسارت معنوی و جبران مادی آن۹۳- قسمت ۲

سوالات تحقیقآیا خسارات معنوی قابل جبران هستند یا خیر و در صورت قابل جبران بودن به چه ترتیبی باید آنرا جبران نمود؟اصولاً چگونه می‌توان سرمایه‌های معنوی از بین رفته را با معیارهای مادی مورد ارزشیابی قرار داد؟شیوه‌ها و ملاک‌های جبران مادی خسارت معنوی چیست؟آیا در نظام حقوقی اسلام روشهایی برای …

Continue reading