رابطه بین مهارت‎های ارتباطی، هوش هیجانی و هوش معنوی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد …

برای به دست آوردن امتیاز مربوط به هر مقیاس مجموع امتیازات مربوط به تک‌تک سوالات آن مقیاس را باهم محاسبه نمایید.روایی و پایاییدر پژوهش رقیب و همکاران (۱۳۸۹) پایایی این مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۸۸/۰ برآورد شد. روایی صوری و محتوایی مقیاس توسط متخصصان روان‌شناسی مورد تائید …

Continue reading

بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن …

سئوال باز پاسخ ۱ مجموع ۵۲ پرسش نامه های تدوین شده به منظور دستیابی به اهداف تحقیق در نمونه آماری توزیع و جمع آوری شد.۳-۵)پایایی و روایی۳-۵-۱)پایاییدر این پژوهش برای اندازه گیری قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار تحقیق از یک مطالعه مقدماتی یا پایلوت استفاده شده است. بدین منظور تعداد …

Continue reading

فایل – بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن …

سئوال باز پاسخ ۱ مجموع ۵۲ پرسش نامه های تدوین شده به منظور دستیابی به اهداف تحقیق در نمونه آماری توزیع و جمع آوری شد.۳-۵)پایایی و روایی۳-۵-۱)پایاییدر این پژوهش برای اندازه گیری قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار تحقیق از یک مطالعه مقدماتی یا پایلوت استفاده شده است. بدین منظور تعداد …

Continue reading

تحقیق – فهم استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران- قسمت ۲۱

۱)راهنمای تکمیل پرسشنامه۲)اطلاعات جمعیت شناختی۳)اطلاعات پرسشنامه۳-۶-۱٫ روایی ابزار داده های پژوهشروایی به ویژگی های آشکار شده در ابزار اندازه گیری اشاره دارد. به طوری که منعکس کننده‌ی ویژگی های دقیق و واقعی در بین موارد آزمون شده باشد. روایی ابزار اندازه گیری بدین معناست که آیا محتوا و سوال های …

Continue reading

دسته بندی علمی – پژوهشی : فهم استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران- قسمت ۴

جدول۴-۱۰٫ آزمون خی دو ۱۰۹جدول۴-۱۱٫ نحوه پخش گزینه های فرضیه دوم ۱۱۱جدول۴-۱۲٫ آزمون خی دو ۱۱۱جدول۴-۱۳ نحوه پخش گزینه های فرضیه سوم ۱۱۳جدول۴-۱۴٫ آزمون خی دو ۱۱۳جدول۴-۱۵٫ نحوه پخش گزینه های فرضیه چهارم ۱۱۶جدول۴-۱۶٫ آزمون خی دو ۱۱۶جدول۴-۱۷٫ نحوه پخش گزینه های فرضیه پنجم ۱۱۷جدول۴-۱۸٫ آزمون خی دو ۱۱۷جدول۴-۱۹٫ نحوه …

Continue reading