بررسی تاثیر گفتمان جنسیتی در کتاب زبان انگلیسی سوم دبیرستان با رویکرد …

بین متن و جامعه حلقه‌ی رابطی وجود دارد و آن حلقه رابط فرهنگ است چرا که گفتمان نوعی کنش اجتماعی است. کردار گفتمانی حدواسط میان متن و کردار اجتماعی است و با استفاده از آن مردم از زبان برای تولید ومصرف متن بهره می‌گیرند وبدان طریق متن به کردار اجتماعی …

Continue reading

مقاله – بررسی تاثیر گفتمان جنسیتی در کتاب زبان انگلیسی سوم دبیرستان با رویکرد تحلیل گفتمان …

هدف خاص متغیر وابسته: بازنمود گفتمان در کتب درسی (به طور خاص کتاب زبان سال سوم دبیرستان)١-۴ اهمیت و هدف پژوهشبسیاری از نظریه پردازان تحلیل گفتمان بر این عقیده اند که زبان می‌تواند بسیاری از واقعیت‌ها را به صورت‌های حتی بر عکس نمایان کند. بر این اساس زبان کارکردی دو …

Continue reading

پژوهش – رابطه بین مهارت‎های ارتباطی، هوش هیجانی و هوش معنوی در دانشجویان دانشگاه آزاد …

هوش معنوی: منظور از هوش معنوی در این پژوهش نمره‌ای است که آزمودنی های پژوهش از پاسخ‌گویی به ۲۴ سؤال پرسشنامه هوش معنوی کینگ (۲۰۰۸) به دست می‌آورند.فصل دومادبیات نظری و پیشینه پژوهش۲-۱ مقدمهاین فصل از پژوهش‌نامه شامل دو بخش می‌باشد. در بخش اول به‌منظور مطالعه و بررسی تاریخچه، مبانی نظری …

Continue reading

جستجوی مقالات فارسی – رابطه بین مهارت‎های ارتباطی، هوش هیجانی و هوش معنوی در دانشجویان دانشگاه …

اما این کل ماجرا نیست. ارتباط جنبه‌های دیگری هم دارد که کمتر مشهودند. مثلاً فرافکنی هویت در حین مذاکره درباره رابطه و یا تعریف ارتباط از سوی تعامل کنندگان. تعامل کنندگان با انتخاب موضوع بحث (و موضوعاتی که باید از آن‌ها اجتناب کرد)، بخصوص با انتخاب کلمات و شکلهای ابراز، …

Continue reading

رابطه بین مهارت‎های ارتباطی، هوش هیجانی و هوش معنوی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی …

جنسیت: تفاوت جنسی هم در ادراک و هم در احساس افراد و نتیجه‌ی ارتباط آن‌ها مؤثر است.مانع هشتم تمایل طبیعی برای ارزیابی یا قضاوت در مورد پیام یک فرستنده است. همه ما تمایل داریم که پیام را طبق دیدگاه یا چارچوب ترجیحی خودارزیابی کنیم. تمایل برای ارزیابی پیام زمانی بیش‌تر …

Continue reading