مقاله – بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در …

۲-۶-۲ )سؤال های مربوط به شاخص های الگو.سؤال های مربوطه شاخص اول:( حمایت لفظی همکاران)۱- همکارانم مرا به استفاده از مهارت ها و دانش یادگرفته از طریق آموزش تشویق می نمایند.۲- رابطه تعاملی مناسب و مطلوبی بین من و همکارانم وجود دارد.۳- همکارانم نسبت به عملکردم احساس مسؤولیت می نمایند.سؤال های …

Continue reading

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق …

بند چهارم: جایگاه امنیت شغلی در قوانین داخلی……………………………………………………۲۴فصل دوم: موارد پایان خدمت……………………………………………………………………………………….۲۷پیشگفتار …………………………………………………………………………………………………………………..۲۸مبحث یکم: بازنشستگی………………………………………………………………………………………۲۹گفتار اول: بازنشستگی کارمندان………………………………………………………………………………۳۰بند اول: شرایط بازنشستگی…………………………………………………………………………………….۳۱بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی………………………………………………………………………..۳۳بند سوم: آثار بازنشستگی………………………………………………………………………………………….۳۴گفتار دوم: بازنشستگی کارکنان ارتش………………………………………………………………………۳۵بند اول: شرایط بازنشستگی………………………………………………………………………………………۳۵بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی………………………………………………………………………..۳۷بند سوم: آثار بازنشستگی………………………………………………………………………………………….۴۱گفتار سوم: بازنشستگی کارگران……………………………………………………………………………….۴۳بند اول: شرایط بازنشستگی………………………………………………………………………………………۴۳بند دوم: موارد …

Continue reading