نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم

بهره گیری از اطلاعات مردمی اطلاعات از ارکان اصلی و اولیه تصمیم گیری است. شناسایی اولویت های پیشگیری از جرم نیز نیازمند اطلاعات دقیق و واقعی از روند وقوع جرایم در هر بخش انتظامی است. پلیس می تواند علاوه بر اتکا و آمار و ارقام موجود در سوابق خود، از …

Continue reading

نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم

جلب مشارکت مردمی در مأموریت های پلیس با توجه به گستردگی و پیچیدگی فعالیت های دولت، جز از طریق مشارکت و هم اندیشی با شهروندان در یک ساختار مشارکتی، راه دیگری برای ادامه حیات مدیریت دولتی وجود ندارد (الوانی و شیروانی، 1383: 16). سازمان پلیس، یک نهاد پیچیده دولتی است …

Continue reading

نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم

کارکرد انسجام اجتماعی در پیش گیری از جرم ویژگی انسجام اجتماعی و مؤلفه های شناخته شده آن، از یک طرف و تقسیم بندی اشکال مختلف پیش گیری جرم از طرف دیگر، نشان دهنده ارتباط معنایی بین دو مفهوم انسجام اجتماعی و پیش گیری از جرم است.  در توضیح این مطلب …

Continue reading

فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

خیار تدلیس برطبق  ماده 1128 قانون مدنی « هرگاه دریکی  ازطرفین صفت خاصی  شرط شده  وبعد از عقدمعلوم شودکه طرف  مذکورفاقد وصف مقصود بوه برای طرف مقابل حق فسخ  خواهد بود  خواه وصف مذکوردرعقد  تصریح شده یا عقد  متبایناً بر آن واقع  شده باشد »[1] «از این جهت فرقی بین …

Continue reading

مدل پیش بینی اشتیاق شغلی با توجه به رهبری اصیل و سرمایه های روانشناختی

نظریه رهبری اصیل با بحران اخلاق در مدیریت، ضرورت طرح نظریه ای جدید  مطرح شده است  که  بتواند  معضلات مدیریت را بر طرف کند. بر این اساس، در سال 2004، نظریه رهبری اصیل دریک کار تیمی توسط آوولیو و گاردنر در مؤسسه رهبری گالوپ [1] ازدانشگاه نبراسکا- لینکولن مطرح شد. …

Continue reading

سیاست های سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکت های بورس

میزان سرمایه در گردش میزان سرمایه در گردش هر شرکت تحت تأثیر عوامل خاصی است، بدیهی است که به دلیل تفاوت در میزان وجود این عوامل، نیاز به سرمایه در گردش متناسب با آنها تغییر میکند. ماهیت تولید (فعالیت شرکت)، دوره تولید شرکت، خط مشی تولید شرکت، خط مشی اعتواری …

Continue reading

مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی

  مسئولیت مدنی در معنای کلی شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری می‌شود. مسئولیت مدنی ممکن است ناشی از نقض قرارداد و ممکن است ناشی از جرم یا شبه جرم باشد[1]. مسئولیت مدنی قراردادی که به‌اختصار مسئولیت قراردادی گفته می‌شود هنگامی مطرح می‌گردد که به علت عدم اجرا یا تأخیر …

Continue reading

مسئولیت اخلاقی و مسئولیت حقوقی

  مسئولیت تقسیم‌بندی‌های مختلفی دارد که کلی‌ترین آن مسئولیت اخلاقی و مسئولیت حقوقی(قانونی) است. منظور از مسئولیت اخلاقی این است که انسان در مقابل خداوند یا وجدان خویش جوابگوی خطای ارتکابی باشد. این مسئولیت در فعل یا ترک فعلی که به شکل مخالفت با تعالیم دینی یا قواعد اخلاقی و …

Continue reading

اهداف اندازه‌گیری سرمایه فکری

جدید و حفظ مشتریان موجود و همچنین ساختارهای حمایتی بیشتر و بهتر را شامل شود. 4- اندازه‌گیری و سنجش نباید تنها در مورد آنچه باشد که در گذشته اتفاق افتاده است، بلکه بایستی ضمن توجه به گذشته به آینده نیز تمرکز داشته باشد، امروزه چه بسا یافتن اطلاعات آتی بهتر …

Continue reading

اهمیت سرمایه فکری در سازمان:

2-2-7) اهمیت سرمایه فکری در سازمان: سرمایه فکری در نوآوری، بهره وری، رشد و نمو، رقابت‌جویی تجاری و عملکرد اقتصادی از اهمیت اساسی و فزاینده‌ای برخوردار است. این دارایی‌ها فرصت‌های سازمان را افزایش می‌دهند. اندازه‌گیری سرمایه فکری گام مهمی است در تعیین اینکه چگونه بهبود بهره وری کلی سازمان اندازه‌گیری …

Continue reading