رابطه آموزش و اثربخشی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر فرایند مدیریت دانش

سازمان های دانش بنیان سازمان دانش بنیان مفهوم نسبتاّجدیدی است که با ظهور اقتصاد دانش بنیان شکل گرفت. ورود به اقتصاد دانشی، جهت گیری های بسیاری از سازمان های صنعت بنیان را به تمرکز بر محصولات و خدمات مبتنی بر دانش تغییر داده است. بسیاری دریافتند که منشا دارایی و …

Continue reading

رابطه آموزش و اثربخشی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر فرایند مدیریت دانش

مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی برخی از تحقیقات تجربی، رابطۀ معناداری را بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی یافته اند. همچنین همبستگی مثبت و معنادار بین عوامل بالقوه مدیریت دانش – مثل کسب دانش، اصلاح دانش، ذخیره دانش و به اشتراک گذاری دانش- وعملکرد رقابتی وجود دارد. ایجاد دانش و …

Continue reading

تاثیر هوش عاطفی و خلاقیت بر عملکرد شغلی کارکنان

عوامل موثر بر خلاقیت عوامل موثر بر خلاقیت را می­توان در قالب یک طبقه­بندی کلی(عوامل فردی و محیطی) و همچنین طبقه‌بندی دیگری  (عوامل فردی،گروهی و سازمانی) جای داد(ماریان و ترزیروسک،2011). الف)  عوامل فردی تحقیقات انجام گرفته در طی سالیان مختلف در مورد افراد خلاق، عوامل مشترک شگفت­انگیزی را  نشان می­دهد. …

Continue reading

تاثیر هوش عاطفی و خلاقیت بر عملکرد شغلی کارکنان

سطوح خلاقیت بر اساس پیوستاری از تحلیل­گرایی تا واقعیت­گرایی، دو سطح خلاقیت شامل خلاقیت اولیه و خلاقیت ثانویه بوده­که به شرح زیر می­باشند: الف- خلاقیت اولیه: این سطح از خلاقیت از ناخودآگاه سرچشمه می­گیرد و در زمان کودکی در همه انسان­ها وجود دارد. عمده افراد پس از گذراندن دوران کودکی …

Continue reading

نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم

کنترل بزهکاران با مشارکت مردم انسجام اجتماعی، که از مجرای رفتار متقابل افراد شکل گرفته و در بستر جامعه تکوین می یابد، نقش مؤثری در کنترل اجتماعی دارد و در مقایسه با نهادهای رسمیف نیروهای قضایی و پلیس ـ که به شیوه اقتدار آمیز و مبتنی بر اجبار عمل می …

Continue reading

نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم

رفع تعارض میان یگان های انتظامی انسجام اجتماعی همکاری بین نهادی را افزایش می دهد و اهدافی فراتر از وظایف بخشی ایجاد می کند ( پاتنام ،2000: 87). بخش بندی و بلوک بندی، حوزه استحفاظی یگان های انتظامی را از همدیگر جدا می کند . در بعضی موارد، تعارض هایی …

Continue reading

نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم

بهره گیری از اطلاعات مردمی اطلاعات از ارکان اصلی و اولیه تصمیم گیری است. شناسایی اولویت های پیشگیری از جرم نیز نیازمند اطلاعات دقیق و واقعی از روند وقوع جرایم در هر بخش انتظامی است. پلیس می تواند علاوه بر اتکا و آمار و ارقام موجود در سوابق خود، از …

Continue reading

نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم

جلب مشارکت مردمی در مأموریت های پلیس با توجه به گستردگی و پیچیدگی فعالیت های دولت، جز از طریق مشارکت و هم اندیشی با شهروندان در یک ساختار مشارکتی، راه دیگری برای ادامه حیات مدیریت دولتی وجود ندارد (الوانی و شیروانی، 1383: 16). سازمان پلیس، یک نهاد پیچیده دولتی است …

Continue reading

نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم

کارکرد انسجام اجتماعی در پیش گیری از جرم ویژگی انسجام اجتماعی و مؤلفه های شناخته شده آن، از یک طرف و تقسیم بندی اشکال مختلف پیش گیری جرم از طرف دیگر، نشان دهنده ارتباط معنایی بین دو مفهوم انسجام اجتماعی و پیش گیری از جرم است.  در توضیح این مطلب …

Continue reading

فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

خیار تدلیس برطبق  ماده 1128 قانون مدنی « هرگاه دریکی  ازطرفین صفت خاصی  شرط شده  وبعد از عقدمعلوم شودکه طرف  مذکورفاقد وصف مقصود بوه برای طرف مقابل حق فسخ  خواهد بود  خواه وصف مذکوردرعقد  تصریح شده یا عقد  متبایناً بر آن واقع  شده باشد »[1] «از این جهت فرقی بین …

Continue reading