ارتباط معنی دار

در مورد سوال سوم پژوهش ” وضعیت عملکرد شناختی با خودمراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی ارتباط دارد؟ ” یافته ها نشان داد که نسبت خود مراقبتی مطلوب در حیطه حفظ در افراد... ادامه

Read More »

ارتباط معنی دار

در رابطه با سابقه بستری، مطالعه کاتو و همکاران نشان داد که تعداد دفعات بستری از لحاظ آماری ارتباط معنی داری با توانایی خود مراقبتی نداشت (08/0 = P) (28 ) . از طرف دیگر، مطالعه شجاعی و... ادامه

Read More »

بیماری عروق کرونر

جدول شماره 9 مربوط به هدف شماره 5 یعنی ارتباط میزان افسردگی با خود مراقبتی (به تفکیک حیطه ها) در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی می باشد، نشان می دهد که نسبت خود مراقبتی مطلوب در حیطه... ادامه

Read More »

ابتلا به بیماری

رفرنس بدون سابقه کسب آموزش 01/0( 23/1 03/1 13/1 05/0 12/0 متوسط درآمد ماهانه (100 هزار تومان)05/0( 14/1 99/0 07/1 03/0 06/0 وضعیت عملکرد شناختی جدول فوق ضرایب رگرسیونی عوامل پیش بینی کننده خود مراقبتی کل را... ادامه

Read More »

ضرایب رگرسیونی

عامل پیش بینی کننده حداکثر حداقل009/0( 34/4 23/1 31/2 32/0 84/0 بستری وضعیت بستری رفرنس سرپایی 006/0( 58/6 36/1 99/2 40/0 09/1 توسط پزشک سابقه کسب آموزش03/0( 88/6 06/1 70/2 48/0 99/0 توسط پرستاررفرنس بدون سابقه کسب آموزش... ادامه

Read More »

ضرایب رگرسیونی

007/0( 89/4 28/1 50/2 34/0 92/0 توسط پزشک سابقه کسب آموزش022/0( 77/5 14/1 57/2 41/0 94/0 توسط پرستاررفرنس بدون سابقه کسب آموزش 002/0( 25/1 05/1 15/1 045/0 14/0 وضعیت عملکرد شناختی جدول فوق ضرایب رگرسیونی عوامل پیش بینی... ادامه

Read More »

ملاحظات اخلاقی

ملاحظات اخلاقی زیر در طی انجام پژوهش در نظر گرفته شد:1- اخذ معرفی نامه از مسئولین دانشگاه جهت ارائه به مسئولین ذیربط محیط پژوهش2- توضیح در مورد اهداف و اهمیت پژوهش به واحدهای مورد... ادامه

Read More »