مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان- قسمت ۷

ماده ۳ قانون سوء عرضه سال ۱۹۶۷ اصلاح گردید مقرر میدارد:اگر قرار دادی در بردارنده شرطی باشد که الف) مسئولیت یک طرف قرار داد را که ناشی از سوء عرضه او قبل از انعقاد قرار داد است یا ب) هرگونه جبران خسارت مبنی بر آن سوء عرضه را برای طرف …

Continue reading

منابع مقالات علمی : مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان- قسمت ۸

در کامن لو تنها راه جبران خسارات فسخ قرار داد است که منوط به دو شرط است:اگر ثابت شود که از لحاظ ماهوی بین آنچه تصور می شد و وجود دارد وآنچه هست تفاوت وجود دارد تا فقدان عوض محقق شود قرار داد ممکن است صرف نظر از سوء عرضه …

Continue reading

دسته بندی علمی – پژوهشی : مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان- قسمت ۴

گفتار دوم اظهار خلاف واقع[۵۰]همانطور که در قسمت های پیشین گفته شد شبه تدلیس در حقوق انگلستان جزئی از نظریه وسیع اظهار خلاف واقع است اظهار خلاف واقع به واسطه موضوع اصلی زیر به چند دسته تقسیم می شود که به ان ۲ موضوع به شرح ذیل می باشند:الف) اظهار …

Continue reading

تحقیق – مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان- قسمت ۲

آیا بین احکام مربوط به افشا نکردن در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان تفاوت وجود دارد؟آیا بین شیوه های جبران خسارت ناشی از تدلیس در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان تفاوت وجود دارد؟فرضیات تحقیق:بر اساس سوالات مطرح شده بر اساس بیان مسئله و مطالعات اکتشافی انجام گرفته فرضیه …

Continue reading

جستجوی مقالات فارسی – مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان

۱-۱ مقدمه:بنا به ماده ۳۹۶ قانون مدنی ایران تدلیس عبارت است ازعملیاتی که موجب فریب طرف دیگر معامله شود، که البته این تعریف نیز ناقص است زیرا مواردی از قبیل منظور از عملیات و نیز ضابطه تحقق فریب را به روشنی بیان نمی دارد. درحقوق فرانسه قانون مدنی ۱۸۰۴ تدلیس …

Continue reading

مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان- قسمت ۳

در کامن لو و انصاف، اظهار قصد نمی تواند به عنوان اظهار واقعیت تلقی شود حتی اگر طرف معامله او را به انعقاد قرارداد ترغیب کرده باشد، اما اگر اثبات شود که نظر واقعی اظهار کننده، آن گونه که اظهار شده ، نبوده است، یااگر دز مان اظهار کاملاً به …

Continue reading

علمی : رابطه بین مهارت‎های ارتباطی، هوش هیجانی و هوش معنوی در دانشجویان دانشگاه …

از سویی دیگر ارتباط مثبت و معنادار هوش هیجانی با شاخص‌های مختلف سازش یافتگی اجتماعی، نظیر رفتار مناسب اجتماعی ، همدلی افراد با یکدیگر و گشودگی در برابر احساسات، عدم تعامل منفی با دوستان، برقراری ارتباط مثبت با دیگران و رضایت از این ارتباط، گرم بودن و احساس همدردی با …

Continue reading

فایل – رابطه بین مهارت‎های ارتباطی، هوش هیجانی و هوش معنوی در دانشجویان دانشگاه آزاد …

دلاور، علی (۱۳۷۹)، روش‌های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. انتشارات: نشر ویرایشدلفان آذری، قنبر علی، (۱۳۸۶) بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت‌های مقابله با استرس دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، ۲(۲).دواس، دی. ای. (۱۳۸۲) پیمایش در پژوهش‌های اجتماعی، ترجمه نایبی، نشر …

Continue reading

رابطه بین مهارت‎های ارتباطی، هوش هیجانی و هوش معنوی در دانشجویان دانشگاه آزاد …

۲۸۷/۰ ۰۸۲/۰ ۸۲۴/۸ ۲۷۷/۰ ۳۲۵/۱۷ ۴۲۶/۱۵ ۰۰۰/۰ گسترش حالت هشیاری ۳۴۵/۰ ۷۸۸/۳ ۰۰۰/۰ ایجاد معنای شخصی ۲۲۳/۰- ۲۸۳/۰- ۰۴۹/۳- ۰۰۳/۰ در گام اول مولفه گسترش حالت هشیاری هوش معنوی وارد معادله گردید و به تنهایی با مقدار (f=8.014) حدود ۹/۳ درصد از تغییرات مهارت کلامی را تبیین می‌کند. مقدار بتا …

Continue reading

رابطه بین مهارت‎های ارتباطی، هوش هیجانی و هوش معنوی در دانشجویان دانشگاه …

۳۲۸/۰ ۴۷۹/۰ * ضریب همبستگی در سطح (۰۵/۰) معنادار است. ** ضریب همبستگی در سطح (۰۱/۰) معنادار است.داده‌های جدول (۴-۱۱) نشان می‌دهد که بین مؤلفه‌های درون فردی، بین فردی، سازگاری و خلق عمومی هوش هیجانی با مهارت کلامی رابطه معناداری وجود دارد و این رابطه به صورت مثبت و مستقیم …

Continue reading