تاثیر فناوری اطلاعات در فروش انبوه گل و گیاه تولید کنندگان کلان از دیدگاه بازاریابی (مطالعه موردی استان تهران)- قسمت ۲۲

۴-۳- تحلیل استنباطی داده ها   آزمون فرضیه های پژوهش؛   ۴-۳-۱- آزمون کولوموگروف اسمیرونوف   در ادامه با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف نرمال بودن متغیرها بررسی شده است.فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به صورت زیر نوشته می‌شود.داده‌ها برای متغیر تأثیر پذیر از توزیع نرمال پیروی …

Continue reading

تحلیل عنصر شخصیت در رمان یاران حلقه- قسمت ۱۱

آمده بودند ، هنوز در آنجا سکنی داشتند. اما آنان به سرعت رو به افول می گذاشتند و زمین هایپادشاهی شمالی آنان به طور گسترده و مفرط رو به ویرانی می گذاشت. آن قدر جا وجود داشتکه تازه واردان در آن بگنجند و باز جای اضافی وجود داشته باشد ، …

Continue reading

پیوند ادبیّات با اقتصاد در آثار سعدی- قسمت ۵۳

ستیز فلک بیخ و بارش بکند سم اسب دشمن دیارش بکند.شرح بوستان، ۱۶۴سعدی معتقد است در مملکتی که امنیت، عدل و داد حاکم باشد. سیاحان و گردشگران زیادی نیز به آنجا سفر می کنند. که منبع درآمد هنگفت بسیاری از کشورها محسوب می شود. البته ساخت تأسیسات مجهز برای جلب …

Continue reading

ضوابط حاکم بر سلب آزادی از اطفال در حقوق ایران و انطباق آن با اسناد و معیارهای بین المللی- قسمت ۱۹

۳- همان مأخذ، صص۱۹۱-۱۹۲ ↑   ۱- سلیمی، صادق و بخشی زاده اهری، امین، همان مأخذ صص ۱۴۰-۱۴۱ ↑   ۲- همان مأخذ، ص۱۴۱ ↑   ۳- همان مأخذ، ص۱۵۳ ↑   ۴- همان مأخذ، ص‌۱۵۴ ↑   ۱- همان مأخذ، ص ۱۵۴ ↑   ۲- آشوری، محمد، و دیگران حقوق بشر و مفاهیم مساوات و …

Continue reading

مقایسه سبک های مقابله با استرس در ورزشکاران مرد و زن در دو سبک برخوردی و غیر برخوردی ووشو- قسمت ۲۱

Jossey Buss Pub.Kutash, J.L. & Schlesinger, L.B. (1981). Fantasies and Criminal Behavior.Kahn, R. L., Wolf, D. M., Quinn, R. P., snoek, J. P., & Rosenthul, R. A. (1964). Organizational stress studies inrole conflict and ambiguity. NY: john wiley and sons Inc.Kaissidis-Rodafinos, A., Anshel, M. H., & Porter, A. (1997). Personal and …

Continue reading

بررسی نقش تعدیل کننده بیش تمرینی ادراک شده بر رابطه بین کمال گرایی با خستگی و فرسودگی ورزشی- قسمت ۲۱

اثرات کوتاهمدت و طولانیمدت خستگی و فرسودگی ورزشی بر ابعاد مختلف زندگی ورزشکار و همچنین هزینههای سنگینی که برای جامعه دارند، آنها را در مرکز توجه بسیاری از پژوهشهای مختلف در قلمرو آسیبشناسی روانی ورزش قرار داده و از پدیدههای مطرح در این حیطه پژوهشی کردهاست. در نتیجه این پژوهشها، …

Continue reading

تأثیر برنامه ریزی فرهنگی از طریق برنامه تلویزیونیاز تو می پرسند بر رفتار فرهنگی موردکاوی مردم شهر تهران،مناطق۱،۳،۴،۵،۱۰،۱۵_۳- قسمت ۱۸

۳۹۸/۰     ۳/۴     ۰۰۰۱/۰       دوم     هوش معنویسلامت روان     ۴۴۴/۰     ۱۹/۰     ۵/۱۲     ۰۰۰۱/۰     ۳۲۱/۰۲۱۲/۰-     ۳/۳۲/۲-     ۰۰۱/۰۰۲/۰     با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که رگرسیون …

Continue reading

تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه- قسمت ۱۷

« و الأَصل فیه الزیاده من رَبَا المالُ إِذا زاد و ارْتَفَع »[۴۳۹]؛ معنای ربا در اصل همانا زیادی است، وقتی گفته می‏شود: « ربا المال » یعنی مال زیاد شد و رشد نمود.در مجمع البحرین نیز، کلمه « ربا » به معنی فضل و زیاده آمده است؛ « ” …

Continue reading

بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج البلاغه- قسمت ۱۳

به درستی این اثر سعدی برای خودش دنیایی است یا تصویری درست و زنده از یک دنیاست. «سعدی در این کتاب انسان را، با دنیای او با همه معایب و محاسن و با تمام تضادها و تناقض هایی که در وجود او هست تصویر می کند.« سعدی گلستان را در …

Continue reading

تعیین مؤلفه های ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج- قسمت ۳

یکی از مسائلی که اکثر کشورها خصوصاً کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند، فقدان اطلاعات درباره بازاریابی است. به منظور برطرف ساختن این مسئله، می بایست واحدهای خاص و سیستم های اطلاعات بازاریابی وجود داشته باشد. در مطالعات انجام شده در مرکز پژوهش های بازرگانی(۲۰۰۷)، مهم ترین مسائل …

Continue reading