تاثیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر روی شاخص های کیفی برگ کنگر فرنگی با استفاده …

۳۹ ۴ رس ۳۸/۱- ۱۶/۰ ۶۶/۱ ۱۶/۲ ۸۵/۰ Bd ۴-۲- نتایج مدلسازی شبکه عصبی مصنوعیدر این بخش نتایج حاصل از بهترین ساختار شبکه عصبی مصنوعی با ۱۲ پارامتر ورودی برای ۶۰ نمونه خاک نشان داده میشود. همچنین در ادامه آنالیز حساسیت و نتایج حاصله از آن ارائه میشود. در این …

Continue reading

بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن …

جدول فوق نسبت فراوانی و درصد دو متغیر سابقه کار و تحصیلات افراد شرکت کننده در پژوهش را نشان می‎دهد. افراد با تحصیلات زیر دیپلم در گروه افراد با سابقه کار ۱۶ تا ۲۰ سال و افراد با سابقه کار ۲۱ تا ۲۵ سال در مجموع ۷/۲ درصد از حجم …

Continue reading

فایل – بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن …

سئوال باز پاسخ ۱ مجموع ۵۲ پرسش نامه های تدوین شده به منظور دستیابی به اهداف تحقیق در نمونه آماری توزیع و جمع آوری شد.۳-۵)پایایی و روایی۳-۵-۱)پایاییدر این پژوهش برای اندازه گیری قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار تحقیق از یک مطالعه مقدماتی یا پایلوت استفاده شده است. بدین منظور تعداد …

Continue reading

بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن …

سئوال باز پاسخ ۱ مجموع ۵۲ پرسش نامه های تدوین شده به منظور دستیابی به اهداف تحقیق در نمونه آماری توزیع و جمع آوری شد.۳-۵)پایایی و روایی۳-۵-۱)پایاییدر این پژوهش برای اندازه گیری قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار تحقیق از یک مطالعه مقدماتی یا پایلوت استفاده شده است. بدین منظور تعداد …

Continue reading

سامانه پژوهشی – بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در …

بابایی(۱۳۷۹)، در تحقیقی که تحت عنوان ” ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت کارگری شرکت پارس خودرو ” انجام داده است به این نتیجه رسیده است که آموزش بر بهبود عملکرد شغلی کارکنان تأثیر داشته، بهره وری کارکنان را افزایش داده و در کاهش حوادث و سوانح حین کار …

Continue reading

مقاله – بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در …

۲-۶-۲ )سؤال های مربوط به شاخص های الگو.سؤال های مربوطه شاخص اول:( حمایت لفظی همکاران)۱- همکارانم مرا به استفاده از مهارت ها و دانش یادگرفته از طریق آموزش تشویق می نمایند.۲- رابطه تعاملی مناسب و مطلوبی بین من و همکارانم وجود دارد.۳- همکارانم نسبت به عملکردم احساس مسؤولیت می نمایند.سؤال های …

Continue reading

تحقیق – بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در بانک رفاه …

۱- قبل از شرکت در دوره آموزشی از این که، چگونه دوره آموزشی می تواند به توسعه حرفه ای من کمک کند، اطلاع درستی داشتم.۲- قبل از شرکت در دوره آموزشی از نیازهای حرفه ای و شغلی ام اطلاع داشتم.۳-دوره آموزشی کاملاً در زمانی که من آمادگی داشتم تدارک دیده …

Continue reading

دسترسی به منابع مقالات : بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در …

بابایی(۱۳۷۹)، در تحقیقی که تحت عنوان ” ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت کارگری شرکت پارس خودرو ” انجام داده است به این نتیجه رسیده است که آموزش بر بهبود عملکرد شغلی کارکنان تأثیر داشته، بهره وری کارکنان را افزایش داده و در کاهش حوادث و سوانح حین کار …

Continue reading

منابع مقالات علمی : بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در …

محیط حمایت همکارانحمایت سرپرستانآمادگی برای تغییرنتایج سازمانی عملکرد فردی یادگیری نتایجاعتبار محتواطرح انتقالاستعداد افراد برای انتقالفرصت استفادهتواناییکه شامل ۱۶ فاکتور در دو حوزه آموزشی است: آموزش خاص و آموزش عمومی. حوزه آموزش به طور خاص شامل آیتم های اندازه گیری کننده ۱۱ ساختار است. این ۱۱ ساختار عبارتند از: آمادگی …

Continue reading

بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در …

۲-۶ ) الگوی پیشنهادی ارزیابی اثربخشی آموزش برای بانک رفاه کارگرانهمان طور که در بخش معرفی الگوهای ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی اشاره گردید برای ارزشیابی اثربخشی، الگوهای متعددی وجود دارد. این الگوها براساس دیدگاه های خاصی که در تعریف ارزشیابی وجود دارد شکل گرفته اند. این دیدگاه ها هر …

Continue reading