منبع مقاله درمورد شرط ضمنی بنایی

تعهد به انتقال حاوی این شرط ضمنی است که متعهد، مالیات ملک را بپردازد و در دفتر اسناد رسمی حضور یابد و دفاتر را امضاء کند.(کاتوزیان، 119:1390)همانطور که پیش تر ذکر شد شرط ضمنی ممکن است پیش از عقد ذکر شود و عقد با لحاظ آن تشکیل گردد یا هرگز …

Continue reading

منبع مقاله درمورد توافق های مقدماتی

با یک انشاء اثر دلخواه ایجاد می‌شود بدون اینکه نیاز به توافق باشد؛(مانند ابراء که فقط به وسیله اراده طلبکار انجام می‌گردد و نیازی به توافق بین طلبکار و مدیون نیست.) به این دسته از اعمال حقوقی ایقاع گویند. در مقابل تاسیس حقوقی دیگری نیز وجود دارد که یک اراده …

Continue reading

منبع مقاله درمورد ایفاء تعهد

ث دوم را نیز به بررسی احکام و شرایط تعهدات ابتدایی به عنوان قاعده کلی و پاسخ به ابهامات کلی و تجزیه تحلیل آن در راستای الزام آور بودن اراده یک جانبه نسبت به خود پرداخته ایم.فصل اول :کلیاتدر این فصل قصد داریم در چند بخش به کلیات و مفاهیم …

Continue reading

دانلود پایان نامه حقوق در مورد عدالت اجتماعی

اگرچه ماده 8 نسبت به دادگاه هم عرض ساکت است اما در اجرای مواد 421 تا 425 ق.آ.د.م به عنوان مثال اگر دادگاه تجدیدنظر ایلام حکم دادگاه تجدیدنظر تهران را تغییر داده و یا آن را از اعتبار ساقط کرده موجب تعجب نخواهد بود. چرا که اصل نسبیت آرای قضایی …

Continue reading

پایان نامه ارشد درمورد توسل به زور

مجارستان و در شرق با جمهوری فدرال جدید یوگسلاوی که شامل صربستان و مونته نگرو میباشد هممرز است؛ در جنوب و بخشی از شرق نیز با بوسنی و هرزگوین دارای مرز مشترک میباشد و در غرب با دریای آدریاتیک. از نظر نژادی، کرواسی شامل 75 درصد کروات و 12 درصد …

Continue reading

دانلود پایان نامه حقوق در مورد اصل تناظر

غیرمسلمانان از یک طرف خلیفه، والی، امیر، سردار و سپهسالار، از طرف دیگر به سود مردم رأی می داد و رأی او هم اجرا می شده است. مهمترین شروط تحقق چنین قدرت بی مانندی یکی علم و دیگری تقوا بوده است. در این مبحث حق مراجعه به قاضی بی طرف …

Continue reading

پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشردوستانه

قطعنامه 873 اجرا شود. به این ترتیب تحریم‌ها علیه هائیتی با جدیت بیشتری ادامه یافت.تحریم‌های مجدد توسط شورای امنیت علیه هائیتی، نتوانست اهداف موردنظر قطعنامه 917 در 6 می 1994 را جامعه عمل بپوشانند. اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام …

Continue reading

دانلود پایان نامه حقوق در مورد تجدیدنظرخواهی

ل غیرمنقول به موجب ماده 12 ق.آ.د.م «دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد» نص ماده …

Continue reading

دانلود پایان نامه حقوق در مورد قوانین موضوعه

نقض است. همچنین برای مثال، چنانچه قاضی علی رغم موجبات رد، به دعوا رسیدگی نموده، اصل بنیادین بی طرفی دادرس و شأن و اعتبار دستگاه قضایی رعایت نشده است. نیز چنانچه اعتراض خوانده که در فرجه ی قانونی به بهای خواسته مطرح شده و شرایط مقرر درماده 63 قانون آیین …

Continue reading

پایان نامه ارشد درمورد توسل به زور

به سختی می‌توانستند مانع ادامه جنگ شوند. این اصل در واقع پاسخی به اصل حاکمیت کشورهاست تا بدون رضایت مداخله در امور داخلی هیچ کشوری صورت نگیرد.3- اصل سوم آن است که نیروها بی‌طرفی مستمر خود را حفظ نموده و در امور داخلی کشور میزبان مداخله نکنند. «برای بی‌طرف باقی …

Continue reading