بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار …

۲-۵ معرفی ژرار ژنت ………………………………………………………………………………………………. ۲۴۲-۶ نظریه‌ی ژنت ……………………………………………………………………………………………………. ۲۶نمودار ۱: ترامتنیت ژنت در یک نگاه …………………………………………………………………………… ۳۱فصل سوم: معرفی مولوی۳-۱ مولوی …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵۳-۱-۱ زندگی مولوی ……………………………………………………………………………………………… ۳۵۳-۱-۲ آثار مولوی …………………………………………………………………………………………………… ۳۸۳-۲ مثنوی معنوی مولوی ………………………………………………………………………………………… ۴۰۳-۳ قرآن کریم ……………………………………………………………………………………………………….. ۴۲۳-۴ قرآن و مثنوی ……………………………………………………………………………………………………. ۴۴فصل چهارم: تحلیل بینامتنیت قرآن …

Continue reading

فهم استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران- قسمت ۲۶

کارمندان راجع به مدیران قضاوت نادرست می کنند و حتی حاضرند در حضور هیئت رسیدگی به تخلفات که شهادت دهند که فلان ارتباط نا مشروع یا فلان اتفاق غیر قانونی وجود دارد. سوء گزارشات اخلاقی به واحد تخلفات گاهی کارمندان مواردی بی اساس را راجع به خانواده مدیر مطرح و …

Continue reading

منابع مقالات علمی : فهم استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران- قسمت ۲۵

انتقاد کردن از وضع موجود در جلساتی که مقامات نظارتی حضور دارند تخریب مدیر در جلسات اداری با حضور مقامات نظارتی مثل فرمانداری و استانداری برخی کارمندان با استفاده از اختیاراتی که دارند و اعتمادی که مدیر به آن ها دارد دست به اقدامات غیر قانونی می زنند که مدیر …

Continue reading

تحقیق – فهم استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران- قسمت ۲۱

۱)راهنمای تکمیل پرسشنامه۲)اطلاعات جمعیت شناختی۳)اطلاعات پرسشنامه۳-۶-۱٫ روایی ابزار داده های پژوهشروایی به ویژگی های آشکار شده در ابزار اندازه گیری اشاره دارد. به طوری که منعکس کننده‌ی ویژگی های دقیق و واقعی در بین موارد آزمون شده باشد. روایی ابزار اندازه گیری بدین معناست که آیا محتوا و سوال های …

Continue reading

مقاله علمی با منبع : فهم استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران- قسمت ۲۰

مربی آموزش الکترونیک دانشگاه فنی و حرفه ای مدیر آموزش فنی و حرفه ای مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مدیر امور مالی دانشگاه سمنان مدیر اداره امور حقوقی دانشگاه علوم پرشکی ۳-۴٫ کد گذاری داده هاپس از اینکه داده هایی از طریق مصاحبه به دست آمد، از آن جایی که …

Continue reading

دسته بندی علمی – پژوهشی : فهم استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران- قسمت ۴

جدول۴-۱۰٫ آزمون خی دو ۱۰۹جدول۴-۱۱٫ نحوه پخش گزینه های فرضیه دوم ۱۱۱جدول۴-۱۲٫ آزمون خی دو ۱۱۱جدول۴-۱۳ نحوه پخش گزینه های فرضیه سوم ۱۱۳جدول۴-۱۴٫ آزمون خی دو ۱۱۳جدول۴-۱۵٫ نحوه پخش گزینه های فرضیه چهارم ۱۱۶جدول۴-۱۶٫ آزمون خی دو ۱۱۶جدول۴-۱۷٫ نحوه پخش گزینه های فرضیه پنجم ۱۱۷جدول۴-۱۸٫ آزمون خی دو ۱۱۷جدول۴-۱۹٫ نحوه …

Continue reading

سایت مقالات فارسی – بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق …

بند دوم: آثار فوت…………………………………………………………………………………………………….۷۳گفتار دوم: فوت کارکنان ارتش………………………………………………………………………………..۷۴بند اول: انواع فوت……………………………………………………………………………………………………..۷۴بند دوم: آثار فوت………………………………………………………………………………………………………۷۶گفتار سوم: فوت کارگران………………………………………………………………………………………….۷۷بند اول: انواع فوت……………………………………………………………………………………………………..۷۸بند دوم: آثار فوت………………………………………………………………………………………………………۷۸مبحث پنجم: بازخرید…………………………………………………………………………………………..۸۰گفتار اول: بازخریدی کارمندان…………………………………………………………………………………۸۰بند اول: انواع بازخریدی……………………………………………………………………………………………۸۱بند دوم: آثار بازخریدی……………………………………………………………………………………………..۸۲گفتار سوم: بازخریدی کارکنان ارتش……………………………………………………………………….۸۳بند اول: انواع بازخریدی…………………………………………………………………………………………..۸۳بند دوم: آثار بازخریدی……………………………………………………………………………………………..۸۵گفتار دوم: خاتمه کار (بازخریدی) کارگران………………………………………………………………۸۶فصل سوم: …

Continue reading

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق …

بند چهارم: جایگاه امنیت شغلی در قوانین داخلی……………………………………………………۲۴فصل دوم: موارد پایان خدمت……………………………………………………………………………………….۲۷پیشگفتار …………………………………………………………………………………………………………………..۲۸مبحث یکم: بازنشستگی………………………………………………………………………………………۲۹گفتار اول: بازنشستگی کارمندان………………………………………………………………………………۳۰بند اول: شرایط بازنشستگی…………………………………………………………………………………….۳۱بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی………………………………………………………………………..۳۳بند سوم: آثار بازنشستگی………………………………………………………………………………………….۳۴گفتار دوم: بازنشستگی کارکنان ارتش………………………………………………………………………۳۵بند اول: شرایط بازنشستگی………………………………………………………………………………………۳۵بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی………………………………………………………………………..۳۷بند سوم: آثار بازنشستگی………………………………………………………………………………………….۴۱گفتار سوم: بازنشستگی کارگران……………………………………………………………………………….۴۳بند اول: شرایط بازنشستگی………………………………………………………………………………………۴۳بند دوم: موارد …

Continue reading

اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی رفتاری بر بهبود سبک مقابله در دختران …

۱۷- بنی هاشمی، سارا ، پیوسته گر ، مهرانگیز ، حسینیان ، سیمین ، قاسم زاده نساجی، سوگند، موتابی فرشته ،(۱۳۸۸). اثر بخشی مداخله شناختی –رفتاری بر پاسخ های مقابله ای وراهبردهای تنظیم شناختی هیجانات زنان ، مجله علوم رفتاری، دوره ۴، شماره ۱، صفحه ۴۳-۳۵٫۱۸-بهرامی ، فاطمه ، (۱۳۸۱) …

Continue reading

متن کامل – اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی رفتاری بر بهبود سبک مقابله در دختران …

نوع ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه هایی به شرح زیر می باشد :۳-۵-۱- پرسشنامه کمرویی : با ۴۴ سوال پاسخ نامه با ۵ گزینه (هرگز ، بندرت ، گاهی اوقات ، بیشتر اوقات و همیشه) می باشد. پاسخگو می باید ضمن مطالعه دقیق سوالات …

Continue reading