ارزش افزوده اقتصادی

.93
4-3-1 ارزش افزوده اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………………………………93
4-3-1-1 سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات……………………………………………………………………………………………..93
4-3-2 سود خالص ………………………………………………………………………………………………………………………………………………94
4-3-3 اقلام تعهدی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….94
4-3-3-1 جریان وجه نقد عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………………94
4-3-4 تعدیلات حسابداری …………………………………………………………………………………………………………………………………..94
4-3-5 اندازه شرکت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………95
4-3-6 ارزش بازار سهام ………………………………………………………………………………………………………………………………………95
4-4 تحلیل یافته ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..96
4-4-1 آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………96
4-4-2 آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………………………………………………..97
4-5 برآورد الگو و تحلیل نتایج ……………………………………………………………………………………………………………………………………..103
4-5-1 آزمون F لیمر ………………………………………………………………………………………………………………………………………..103
4-5-2 آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………………………………………………………………..104
4-6 آزمون فرضیات تحقیق و تحلیل نتایج ……………………………………………………………………………………………………………………104
4-6-1 روش آزمون فرضیه تحقیق در مدل اول …………………………………………………………………………………………………..104
4-6-1-1 اجزای مدل اول ……………………………………………………………………………………………………………………………104
4-6-2 نتایج آزمون F لیمر برای مدل اول ………………………………………………………………………………………………………….105
4-6-3 نتایج آزمون هاسمن برای مدل اول ………………………………………………………………………………………………………….105
4-6-4 نتایج آزمون رگرسیون برای مدل اول ……………………………………………………………………………………………………….105
4-6-5 روش آزمون فرضیه تحقیق در مدل دوم …………………………………………………………………………………………………..107
4-6-5-1 اجزای مدل دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………107
4-6-6 نتایج آزمون Fلیمر برای مدل دوم ……………………………………………………………………………………………………………108