نظریه روانشناختی فلسفی کیفیت زندگی

این مبحث به سه موضوع اصلی تقسیم می شه.

-تئوری احساس یا لذت
-تئوری رجحان منطقی
-تئوری انسان پیشرفت کننده
تئوری احساس یا لذت
کیفیت زندگی با آگاهی، هوشیاری یا تجربه فردی تعیین می شه. خوشحال کامی و لذت از مؤلفه های تعیین کننده کیفیت زندگی خوبه. درد و ناراحتی نشونه و تعیین کننده یه کیفیت پایین از زندگی مؤثره چون عوامل متفاوتی، افراد مختلف رو خوشحال می کنه و این مسئله چند نوع آزمایش رو ایجاد می کنه (بروک[1]، 1993، به نقل از مهری آدریانی، 1388).
تئوری رجحان منطقی
دومین نوع از تئوری کیفیت زندگی در اصطلاح رضایت واقعی یا تحقق میل عاقلانه تعریف می شه. جذابیت این تئوری معنی منه. افراد از زندگی خوبی که دارن جدا هستن (مک کورمیک[2]، 1978، به نقل از مهدی آدریانی، 1388).
 تئوری انسان پیشرفت کننده
این تئوری اطلاعات بنیادی در مورد زندگی خوب، ظرفیتها، برتریها و اصول اساسی انسان رو ارائه می کنه. در این تئوری مؤلفه رشد مورد توجهه. ظرفیت انسانی باید رشد کنه و پرورش یابد. در این تئوری بر ظرفیت انسان واسه بیان کردن و تجربه روابط اجتماعی صمیمی و همکاری، ظرفیت استفاده از وسایل در جهت رشد و تحقق خود، ظرفیت واسه استقلال و اعتماد به نفس و نیاز انسان به جامعه مناسب تأکید می شه. محیط فرهنگی، افرد رو با انواع منابع، مواد و نیازای معنوی واسه زندگی و نیازای پایه ای و ثانویه آماده می کنه (اسکانلون[3]، 1993).
 

2-2-4 تصویر بدنی

اگه چه توافق کمی بین  تعاریف دقیق از تصویر بدن هست، ولی در اینکه تصویر بدن  یه ساختار چند بعدیه اختلاف کمی هست. تامپسون و همکاران (2008) پیشنهاد کردن که “تصویر بدن” به عنوان یه نماینده داخلی از ظاهر بیرونی خود شما که قابل قبوله، اومده. با این حال، ممکنه معنی Oversimplistic، با توجه به پیچیدگی از تصویر بدن به وجود آید. نگرانی در مورد محدوده تصویر فرد از بدن از یه تمایل طبیعی به نگاه جذاب، نارضایتی از  بدن، به نگرانیای پاتولوژیک یا thinness یا کمال گرایی می باشه. مسائل پزشکی که ممکنه از نارضایتی بدنی در هر دو انتهای زنجیره وزن از بی اشتهایی عصبی گرفته تا چاقی بوجود آیند. باید به این دقت کنیم که، نداشتن کارا واسه بهتر کردن و افزایش استفاده از ارزیابیها، پیشگیری، درمان از نگرانیای تصویر بدنی در مورد بیماریهای  پزشکی “تنها مورد ندیده گرفته شده در مطالعه از  تصویر بدن” نامیده شده. نقش نارضایتی بدنی در پیشرفت و نگهداری از خوردن به  آسیب شناسی مشهوره با این حال، نگرانیای تصویر بدنی مربوط به دیگه مشکلات روانی هم هستن، و این مشکل در همه سن های در بیماران دیده می شه. تصویر بدنی منفی و مشکل در رفتار غذا خوردن در کودکان و نوجوانان گسترده هستن (حقگوی، 1386).  با این حال، این نگاه و رفتار رو در زمان نوجوانی خیلی راحت نمیشه  متوقف ساخت. این نگرشای ناسالم و خیلی از رفتارهای زمان انتقال به بزرگسالی  و حتی در بزرگسالان سن بالا تر هم  دیده می شه. باخبر شدن از دلیل و پیشرفت مشکل تصویر بدنی، باخبر شدن از تکنیکای آزمایش تصویر بدنی، و برنامه‎های پیشگیری و مدیریت تاثیرگذار واسه پزشکان و مربیان مراقبتای بهداشتی که واسه  شناختن کسائی که شاید  اونا قادر به آموزش و راهنمایی در مراقبت از خودشون باشن مهم هستن. همینطور کسائی که در سعی و تلاش مراقبت از برداشت خود از تصویر بدنی هستن و هم نحوه این برداشتا که ممکنه مراقبت از مریض رو تحت اثر قرار بده، مهم هستن. حتی پزشکان و متخصصان سلامت روانی ممکنه ظاهر مریض، اونا  رو تحت اثر خود قرار داده و افراد غیرجذاب رو متفاوت درمان می کنن (حقگوی، 1386).
 
[1] Brock
[2] Mac Cormick
[3] Scanlon

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی روانشناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته

رشته: روانشناسی    تمایل: عمومی

عنوان:

مقایسه چشم انداز زمان، کیفیت زندگی، تصویر بدنی در زنان گرفتار به سرطان پستان و زنان سالم

زمستون 1393

مقایسه چشم انداز زمان، کیفیت زندگی، تصویر بدنی در زنان گرفتار به سرطان پستان و زنان سالم

کامنت‌ها بسته شده‌اند.