منبع مقاله با موضوع عملکرد تحصیلی

97
جدول 4-15نتایج تحلیل رگرسیون بین کیفیت خدمات آموزشی ادراک شده وعملکرد تحصیلی 98
جدول4-16 نتایج همبستگی بین کیفیت خدمات آموزشی مورد انتظار وعملکرد تحصیلی 99
جدول 4-17نتایج آزمون ویلکاکسون برای کیفیت ادراک شده ومورد انتظار 100
جدول 4-18تفاوت عوامل مربوط به کیفیت درک شده ومورد انتظار 101

جدول 4-19تفکیک عوامل مربوط به کیفیت درک شده ومورد انتظار به تفکیک دانشکده 101
جدول 4-20تفاوت کیفیت ادراک شده ومورد انتظار به تفکیک دانشکده 102

فهرست شکلها ونمودارها

شکل 2-3 مدل مفهومی کیفیت خدمات 52

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شکل 2-4 خلاصه از نسخه مدل بیتنر درمورد ارزیابی رویاروئی خدمت 62
نمودار4-1توزیع درصد فراوانی نمونه تحت بررسی براساس رشته تحصیلی 92 چکیده پژوهش
این مطالعه با هدف تعیین رابطه کیفیت خدمات آموزشی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده های مهندسی معدن ومدیریت دانشگاه شاهرود انجام شده است .وبدنبال پاسخگوئی به سه فرضیه است 1- بین کیفیت خدمات آموزشی ادراک شده و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده های معدن و مدیریت رابطه وجود دارد 2-بین کیفیت خدمات آموزشی مورد انتظار و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده های معدن و مدیریت رابطه وجود دارد 3-بین کیفیت خدمات آموزشی ادراکات درک شده و مورد انتظار دانشجویان دانشکده معدن و مدیریت تفاوت وجود دارد.
روش تحقیق به کار رفته توصیفی از نوع کاربردی می باشد جامعه آماری این تحقیق برابر با1100 نفر که از این تعداد براساس جدول مورگان 285 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب که از این تعداد 143نفر مربوط به دانشکده معدن و142 نفر مربوط به دانشکده مدیریت که ورودی های 92-91 می باشند.جهت گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای ومیدانی استفاده شده است.ابزار مورد استفاده درمطالعات میدانی پرسش نامه پاراسومان که توسط کبریائی وهمکاران (1384)که گویه های آن متناسب با آموزش عالی تغییر پیدا کرده استفاده شده است. جهت تعیین روائی ابزار از پرسش نامه وبرای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است،که میزان ضریب آلفای کرنباخ برای پرسشنامه 89/0 محاسبه گردیده است اطلاعات توسط نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و با توجه به سطح سنجش متغیرهای مورد بررسی در آمار توصیفی از جداول، درصد فراوانی نسبی، میانگین و انحراف معیار و در آمار استنباطی از روش آماری رگرسیون جهت تعیین ارتباط و آزمونهای ویلکاکسون جهت مقایسه بین ادراکات و انتظارات بهره گرفته شده است نتایج تحقیق مشخص است که بیشترین شکاف بین تضمین درک شده و تضمین مورد انتظار وکمترین شکاف بین ملموس بودن درک شده و ملموس بودن مورد انتظار می باشد درضمن دراین تحقیق نشان می دهد که به طور کلی شکاف بین کیفیت درک شده و کیفیت مورد انتظار در دانشکده معدن کمی بیشتر از دانشکده مدیریت است.
کلید واژه:کیفیت خدمات آموزشی،عملکردتحصیلی،دانشجویان دانشکده مهندسی معدن،دانشکده مدیریت

1-1مقدمه:
انسانِ دارای دانش،مهارت وتخصص مهمترین سرمایه برای رشد وتوسعه جامعه است وسرمایه گذاری برای آموزش اونوید آینده ای روشن است.
نظام آموزش عالی، عهده دار وظایف و مسؤولیت های مهمی در زمینه رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تربیتی جوامع است . در کشور ما نیز آموزش عالی وظیفه مهم تربیت نیروی انسانی متخصص موردنیاز بخش های مختلف را، برای تأمین خودکفایی در علوم و فنون، صنعت، کشاورزی و … به عهده دارد .نگاهی به روند تحولات جاری نظام آموزش عالی، حاکی از آن است که آموزش عالی باید ضمن توجه به بحران افزایش کمی وتنگناهای مالی، به حفظ، بهبود و ارتقا ی کیفیت بپردازدشواهد گوناگون نیز حاکی از آن است که این نظام درصورتی از عهده وظایف و اهداف خود بر می آید که از نظرکیفیت آموزشی در وضعیت مطلوبی باشد(کبریایی ورودباری،1384)
اولین گام اساسی درتدوین برنامه های بهبود کیفیت،شناسائی ادراک وانتظارات دریافت کنندگان خدمات یا کالاها از کیفیت آنهاست.امروزه بسیاری از سازمانهای پیشرو به اهمیت نقش مشتری درکار آمد واثربخش بودن کسب وکار خود پی برده اند براین اساس مشتری محوری اصلی است که به طور روزمره درسازمانها بدان توجه می شود ،به گونه ای که هرروزه برتعداد شرکتهائی که رضایت مشتری را به عنوان شاخص اصلی عملکرد خود انتخاب کرده اند افزوده می شود(گریگوریادیس به نقل از شفیعی ومیرغفوری،1386).
نگاهی به روند تحولات جاری نظام آموزش عالی، حاکی از آن است که آموزش عالی باید ضمن توجه به بحران افزایش کمی وتنگناهای مالی، به حفظ، بهبود و ارتقا ی کیفیت بپردازد(هاشمی گلپایگانی،1372) شواهد گوناگون نیز حاکی از آن است که این نظام درصورتی از عهده وظایف و اهداف خود بر می آید که از نظرکیفیت آموزشی در وضعیت مطلوبی باشد . با توجه به این موضوع، ضرورت یافتن راه هایی که بتوان کیفیت آموزشی راافزایش داد، روشن می شود(پاکاریان،1369)
اخیراً علاقه مندی به کیفیت در آموزش عالی و دانشگاه ها به طور چشمگیری افزایش یافته ودر تحقیقات آموزشی مورد توجه قرار گرفته است بررسی کیفیت خدمات، مقایسه انتظارات مشتری (آنچه احساس می کند که باید باشد)با اداراک او(آنچه که دریافت داشته است)است. اگرانتظارات بیش از ادراکات باشد، از دید مشتری کیفیت خدمات دریافت شده، کم است و نارضایتی وی را به دنبال دارددانشجویان، کارکنان و مدرسان(هیات علمی) مشتریان عمده آموزش عالی هستنددر این بین، دانشجویان به عنوان اصلی ترین مشتریان آموزش عالی بیشترین توجه را به خود جلب کرده اند و در طول دوران تحصیل، خدمات آموزشی متنوعی از جمله؛ ثبت نام، انتخاب واحد وسایر خدمات مرتبط را دریافت می کننداز آنجایی که یکی ازمشخصه های کیفیت در دانشگاه، برآورده شدن انتظارات دانشجویان ازفرآیند خدمات آموزشی است، با بررسی شکاف بین انتظارات و ادراکات دانشجویان، می توان کیفیت این فرآیند را تعیین نمود. کم بودن شکاف بین انتظارات و ادراکات دانشجویان، نشان دهنده کیفیت مطلوب خدمات آموزشی ارائه شده است. گام اساسی برای جبران این شکاف شناخت ادراکات و انتظارات دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی،تعیین نقاط قوت و ضعف و در پی آن، اتخاذ استراتژی هایی برای کاهش شکاف و تامین نظر دانشجویان است(توفیقی و همکاران،1390).
از آنجا که دانشجویان هرکشوری از سرمایه های فکری ومعنوی آن کشور به شمار می روند بررسی مسائل ومشکلات خاص دانشجویان ،تحصیل موفق تامین سلامت جسمی وروانی آنها از مهمترین اهداف برنامه ریزی دولتها باید باشد.از سوی دیگر بررسی موفقیت وعملکرد تحصیلی دانشجویان یکی از جنبه های مورد مطالعه بررسی کیفیت وبررسی درآموزش عالی است تحلیل کارآیی درونی نظام آموزش عالی،به منظور پی بردن به وضع موجود وتسهیل در امر تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرد(بازرگان،1372،به نقل از فاتحی خشکناب،1382).
بدون تردید یکی از عناصر اساسی تکوین وتوسعه فرهنگی ،اقتصادی واجتماعی یک جامعه نظام آموزش وپرورش کارآمد است.تحلیل وبررسی عوامل موثر برعملکرد تحصیلی می تواند زمینه ساز اخذ تصمیماتی شود که دارائی این نظام را بهبود بخشد ومتعاقبا زمینه های رشد همه جانبه آن رافراهم سازد واینکه کیفیت خدمات آموزشی ونحوه رائه آن به صورت هرچه صحیح ممکن است باعث بالارفتن عملکرد تحصیلی دانشجویان می شود یا نه هنوز به طور واضح مشخص نشده است.

1-2بیان مسأله:
نظام آموزش عالی، عهده دار وظایف و مسؤولیت های مهمی در زمینه رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تربیتی جوامع است در کشور ما نیز آموزش عالی وظیفه مهم تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز بخش های مختلف را، برای تأمین خودکفایی در علوم و فنون، صنعت، کشاورزی و … به عهده دارد(پاکاریان،1369به نقل از کبریایی وهمکاران،1384)
پویائی وارتقاء کیفیت نظام آموزش عالی به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر همواره مدنظر سیاست گذاران وبرنامه ریزان آموزش عالی بوده است نظام آموزش عالی به عنوان پدیده ای هدفمند دارای دوبعد کمی وکیفی است که رشد وگسترش کمی نظام آن بدون توجه به کیفیت مسائلی چون ترک تحصیل ،اضافه عرضه نیروی انسانی متخصص دربعضی رشته ها ودر نهایت اتلاف منابع انسانی رابوجود می آورد(قورچیان،1382،به نقل از محمدی وهمکاران ،1385).
در دنیای کنونی، موضوع کیفیت، مدیریت سازمان ها را با چالش هایی مواجه ساخته است. کیفیت خدمات، عامل مهمی برای رشد، موفقیت وماندگاری سازمان است و به عنوان موضوعی راهبردی، موثر و فراگیردر دستور کار مدیریت قرار گرفته است اخیراً علاقه مندی به کیفیت در آموزش عالی و دانشگاه ها به طور چشمگیری افزایش یافته ودر تحقیقات آموزشی مورد توجه قرار گرفته است . برداشت های متناقض از کیفیت آموزش منجر به استفاده از روش های متفاوتی برای اندازه گیری کیفیت در آموزش عالی شده است برای سال های متمادی، پژوهشگران، کیفیت خدمات را با استفاده ازمقیاس های تک بعدی اندازه گیری می کردند، در حالی که مقیاس های تک بعدی برای اندازه گیری یک مفهوم چندبعدی مانند کیفیت، مناسب نیستند(توفیقی وهمکاران،1390)
یکی از راههایی که می توان از طریق آن به موفقیت آموزش عالی ویا دانشگاهها پی برد ارزیابی عملکرد تحصیلی دانشجویان آن دانشگاه می باشد. واز آنجائیکه در دنیای متحول امروز ،نظامهای دانشگاهی یکی از ارکان مهم توسعه هر کشوری به شمار می روند به دلیل محدودیت منابع موجود باید در قبال منابع وامکانات دریافتی پاسخگو باشند واز به هدر رفتن آن جلوگیری کند این منابع می تواند شامل منابع مادی،نیروی انسانی وغیره…… باشند یکی از مسائلی که مبتلا به بسیاری از نظامهای آموزش عالی بوده است وباعث به هدر رفتن وقت،نیرو وامکانات دانشگاهی می شود عملکرد تحصیلی ضعیف یا مطلوب است(نورشاهی،1375).
پارلوت (1992) معتقد است که درجهان کنونی عملکرد تحصیلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است وجوامع پیشرفته ودر حال پیشرفت تأکید بسیار زیادی برعملکرد تحصیلی،رقابت وپیروزی دارندواین تأکیدگاه بیشتر از اهمیتی است که برای همکاران ویا رضایت بخشی ارتباطات بین فردی قائل می شود (بهمنی وهمکاران،1384).
عوامل زیادی درعملکرد تحصیلی ضعیف ویامطلوب دانشجو موثر است (عوامل فردی،خانوادگی وآموزشی) که از مهم ترین این عوامل عوامل آموزشگاهی می باشد که خود شامل عواملی همچون:اساتید مجرب،برنامه درسی،روش های تدریس،وسایل کمک آموزشی،رسانه آموزشی،روابط استاد ودانشجو،فضای کلاس…………. می باشد . عملکرد تحصیلی دانشجویان وبررسی عوامل تاثیر گذار بر آن،موضوعی است که نقش عمده ای از حجم پژوهش ونگارش در حوزه علوم تربیتی به آن اختصاص دارد به همین دلیل از دیر باز تاکنون اندیشمندان بسیاری بابررسیها ومطالعه در این زمینه سعی در روشن نمودن جوانب مختلف آن داشته وپیشرفتهای قابل توجهی در همین رابطه فراهم گردیده است محقق در این پژوهش به دنبال پاسخ این سوال است که آیا کیفیت خدمات آموزشی وعملکرد تحصیلی دانشجویان در دانشکده های معدن ومدیریت رابطه وجود دارد؟
با توجه به تغییرات در عرصه جهانی ودر نتیجه در آموزش عالی ،آموزش با هر کیفیتی مورد قبول نیست ودانشگاه به عنوان یک خرده سیستم از کل آموزش عالی باید بتواند درداخل وخارج به عنوان یک مکمل نقش خود را ایفا کند امروزه اغلب دانشگاهها دریافته اند که کیفیت خدمات آموزشی خود را ارتقا دهند(ووس ،2007)
به عبارتی دردنیای رقابتی امروز موسسات آموزش عالی برای حیات خود ناگزیر به ارائه مناسب تر کیفیت خدمات آموزشی می باشند دانشگاهها به رویکرد مشتری مدارانه تری با هدف نگه داشتن دانشجویان برای مقاطع بالاتر نیاز دارند ،همان طور که مدارک وشواهد نشان می دهد ثبت نام مجدد دانشجویان چندین برابر پرهزینه تر از نگه داشتن آنها است .فضای جدید در آموزش عالی دانشگاهها را مجبور خواهد کرد که برای دانشجویان به صورت بهتر وبا کنترل بیشتر کیفیت خدمات آموزشی را به آنها ارائه دهد به منظور اینکه دانشجویان حاضر را نگه داشته ودانشجویان جدید را جذب نماید(شیرازی وبراتکو،1382)
دانشگاهها به رویکرد مشتری مدارانه تری با هدف نگه داشتن دانشجویان برای مقاطع بالاتر نیاز دارد،همین طور که مدارک وشواهد نشان می دهد ثبت نام مجدد دانشجویان چندین برابر پرهزینه تر از نگه داشتن آنها است (ووس).
با توجه به مطالب مذکور واهمیت بررسی کیفیت خدمات آموزشی برای بالا بردن سطح کیفی نظام آموزش عالی ،دراین پژوهش به بررسی آن پرداخته خواهد شد واز سوی دیگر از آنجا که این گونه
پژوهشها درسازمانهای آموزشی کمتر مورد توجه بوده است این تحقیق در دانشگاه شاهرود اجرا می گرددواینکه وضعیت خدمات آموزشی دردانشگاه شاهرود چگونه است وچه رابطه ای بین کیفیت خدمات آموزشی وعملکرد تحصیلی دانسجویان (به عنوان مصرف کنندگان اصلی این خدمات)وجود دارد روشن نیست.همان طور که روشن است ماهیت رشته های مهندسی معدن ومدیریت در آموزش عالی با هم متفاوتند وبرای پژوهشگران روشن نیست که نحوه ارائه خدمات آموزشی چه تاثیری بر عملکرد دانشجویان دردانشکده های دارای ماهیت رشته ای متفاوت دارد لذا دراین پژوهش سعی می شود مسائل مورد اشاره درحد یک پایان نامه کارشناسی ارشد مورد مطالعه قرار گیرد .

1-3اهمیّت وضرورت مسأله :
موضوع عملکرد تحصیلی مطلوب دانشجویان یکی از چالشهای برنامه ریزان وسیاست گذاران آموزشی است و بر این اساس ضرورت دارد مطالعاتی درمورد توانائیها ،قابلیت ها ونقاط ضعف ،نظام های آموزشی صورت می گیرد تا کاستی ها که منجر به عملکرد ضعیف دانشجویان می شود این موارد شناسائی واقدام مناسب برای رفع آنها چاره اندیشی گردد.دانشجویان به عنوان نیروی بالقوه انسانی یکی از مهمترین قشرهای اجتماعی رادر روند توسعه کشورها تشکیل می دهند که پرورش وتقویت انگیزه پیشرفت وموفقیت درآنان باعث سعادت جامعه درنهایت می گردد بنابراین میزان موفقیت دانشجویان درمقاطع تحصیلی یکی ازحساس ترین حوزه های فعالیت برنامه ریزی آموزشی را تشکیل می دهد(گروه مشاوران یونسکو،1369به نقل از فاتحی،خشکناب،1382).
با توجه به سمت گیری دانشگاهها به سوی ارائه خدمات آموزشی بهتر برای دانشجویان ونیز افزایش روز افزون فعالیت مراکز آموزش عالی مختلف در جامعه ،دانشگاهها خواسته ویا ناخواسته در محیطی رقابتی قرار خواهند گرفت که این مساله آنها را متوجه مباحث کیفیت خدمات وارائه خدمات آموزشی با کیفیت بالا خواهند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *