مقاله رایگان درمورد بورس اوراق بهادار

دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
*****************************************************************
(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است)
نام واحد دانشگاهی : تهران مرکزی کد واحد : 101
کد شناسایی پایان‌نامه :
عنوان پایان نامه : انتخاب پورتفوی بهینه با بهره گرفتن از سیستم خبره فازی مبتنی بر قاعده
نام ونام خانوادگی دانشجو: صبا علوی
شماره دانشجوئی : 900749797
رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی – مالی
تاریخ شروع پایان نامه : 2/4/92
تاریخ اتمام پایان نامه : 29/12/92
استاد /استادان راهنما : جناب آقای دکتر میرفیض فلاح شمس لیالستانی
استاد/استادان مشاور : سرکار خانم دکتر فریده حق شناس کاشانی
آدرس و شماره تلفن : تهران خیابان کارگر شمالی بعد از شهید گمنام 88005763
چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده) :
هدف این پژوهش ساخت پورتفویهای مناسب به وسیلۀ درنظر گرفتن میزان ریسکپذیری سرمایهگذاران و ترجیحات آنها به صورتی انعطاف پذیر، کاربردی و واقع گرایانه میباشد. به همین منظور یک سیستم خبرۀ فازی مبتنی بر قاعده برای حمایت از مدیران سرمایهگذاری در تصمیمات سرمایهگذاری میان مدتشان ساخته شده است. عملکرد سیستم خبرۀ پیشنهادی توسط داده های 106 سهام که در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1384 تا 1389 مورد معامله قرار گرفتهاند، بررسی شده است. عملکرد سیستم خبرۀ پیشنهادی بر حسب میزان ریسک پذیری و طول دورۀ سرمایهگذاری، در مقایسه با متوسط بازار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که سیستم خبرۀ پیشنهادی در اکثر موارد عملکرد بهتری نسبت به بازار دارد. همچنین مطابق انتظارات ما عملکرد این سیستم خبره برای سرمایهگذار ریسک گریز و در میانمدت بهتر میباشد.

نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است مناسب نیست
تاریخ و امضاء :
فهرست مطالب
صفحه
صفحه
عنوان
عنوان

فصل اول: کلیات طرح
1-1 بیان مسئله 2
1-2 هدفهای تحقیق 2
1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن 3
1-4 فرضیه های تحقیق 3
1-5 مدل تحقیق 4
1-7 روش تحقیق 6
1-8 قلمرو تحقیق 6
1-9 جامعه و حجم نمونه 6
1-10 محدودیتها و مشکلات تحقیق 7
فصل دوم: مطالعات نظری
مقدمه 9
2-1 ادبیات نظری تحقیق 10
2-1-1 سرمایهگذاری 10
2-1-2 چرا سرمایهگذاری میکنیم؟ 10
2-1-3 اهمیت مطالعۀ سرمایه گذاری 11
2-1-4 فرآیند سرمایه گذاری 11
2-1-5 ساختار فرآیند تصمیم گیری 12

2-1-5-1 تجزیه و تحلیل اوراق بهادار 12
2-1-5-2 مدیریت پرتفوی 13
2-1-6 مدل مارکویتز 14
2-1-7 انتقادات وارد بر نظریۀ مدرن پرتفوی 16
2-2 سیستمهای خبره 17
2-2-1 تعاریف مختلف از سیستم خبره 20
2-2-2 مزایای سیستمهای خبره 20
2-2-2-1 مزایای سازمانی 20
2-2-2-2 مزایای کاربر 23
2-2-3 محدودیتهای سیستمهای خبره 23
2-2-4 سیستمهای خبره و هوش مصنوعی 23
2-2-5 روش کلی تحلیل سیستمهای خبره (روش ابتکاری) 26
2-2-6 مدل کلی سیستمهای خبره 26
2-2-7 عناصر یک سیستم خبره 27
2-2-8 کاربردهای سیستم خبره 28
2-2-9 استفاده از قواعد برای بازنمایی دانش 30
2-2-10 سیستمهای خبره فازی 30
2-2-11 بررسی نرم افزارهای مورد استفاده برای طراحی سیستم خبره 32
2-2-12 مقایسه سیستم های خبره و سیستمهای پشتیبان تصمیم گیری 33
2-2-13 تفاوت بین DSS و سیستمهای خبره 34
2-3 تحلیلهای بازار سهام 35
2-3-1 تحلیل بنیادی 35
2-3-1-1 نقاط قوت تحلیل بنیادی 38
2-3-1-2 نقاط ضعف تحلیل بنیادی 39
2-3-1-3 برخی از شاخصهای بنیادی مورد استفاده 39
2-3-2 تحلیل تکنیکال چیست؟ 47
2-3-2-1 فلسفه یا منطق 49
2-3-2-2 اندیکاتور (شاخص) 50
2-3-2-3 یک اندیکاتور یا شاخص چه چیزی را ارائه می کند؟ 50
2-3-2-4 چرا از شاخص ها استفاده می کنیم؟ 51
2-3-2-5 نکاتی درباره استفاده از شاخص های تکنیکال 51
2-3-2-6 شاخصهای پیشرو (هدایتگر) 52
2-3-2-7 شاخصهای پسرو (تحکیم کننده) 53
2-3-2-8 اندیکاتورهای پیشرو در مقابل پسرو 53
2-3-2-9 نوسان نماهای مومنتوم (اندازه حرکت) 54
2-3-2-10 گونه های نوسان نماها 54
2-3-2-11 برخی اصطلاحات مهم 55
2-3-2-12 اصطلاحات مورد استفاده در زمینه قیمت 59
2-3-2-13 مزایا و معایب تحلیل تکنیکال 60
2-3-2-14 انعطاف پذیری و سازگاری تحلیل تکنیکال 61
2-3-2-15 تحلیل تکنیکال و کارایی آن در بازههای زمانی مختلف 62
2-3-2-16 پیش بینیهای اقتصادی 62
2-3-2-17 برخی انتقادها در مورد تحلیل تکنیکال 63
2-3-2-18 چگونه تحلیلهای تکنیکال و فاندامنتال را با هم هماهنگ کنیم؟ 67

 
 
2-3-2-19 شاخصهای تکنیکال مورد استفاده 68
2-4 پیشینه تحقیق 74
2-4-1 مدیریت پرتفوی 74
2-4-2 تجزیه و تحلیل مالی 77
2-4-3 برنامه ریزی مالی 78
2-4-4 رتبه بندی اوراق قرضه 78
2-4-5 ارزیابی ریسک ورشکستگی 79
2-4-6 سرمایه گذاری 79
2-4-7 اعطای اعتبار 80
فصل سوم: روش شناسائی تحقیق (متدولوژی)
مقدمه 82
3-1 روش تحقیق 82
3-2 جامعه آماری 83
3-3 حجم نمونه و روش اندازه گیری 83
3-4 ابزار جمع آوری اطلاعات 83
3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها 84
3-6 فرضیه ها 85
3-7 متغیرها 85
3-7-1 شاخصهای بنیادی مورد استفاده 85
3-7-2 شاخصهای تکنیکال مورد استفاده 86
3-9 مدل تحقیق 87
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق
مقدمه 89
4-1 مرحله اول حذف سهامهای غیر قابل قبول 89
4-2 مرحله ارزیابی سهام 90
4-2-1 فازی سازی ورودیها 98
4-2-2 فازی زدایی 101
4-4 پرتفوی نهایی 104
4-5 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق 126
4-5-1 فرضیۀ اول 126
4-5-2 فرضیۀ دوم 126
4-5-3 فرضیۀ سوم 127
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه 138
5-1 نتیجهگیری 138
5-2 محدودیتها و مشکلات تحقیق 141
5-3 پیشنهادهای حاصل از نتایج یافتههای پژوهش 141
5-4 پیشنهادها برای تحقیقات آتی 142
فهرست منابع فارسی 144
فهرست منابع انگلیسی 145
چکیده انگلیسی 149

فهرست جداول
فهرست جداول
صفحه
صفحه

عنوان
عنوان

جدول 2-1 برخی از سیستم های خبره تجربی 20
جدول 2-2 برخی سیستم های خبره تجاری 21
جدول 2-4 کاربردهای سیستم خبره 32
جدول2-5 سیستم های پشتیبان تصمیم گیری در مقایسه با سیستم های خبره 39
جدول 4-1 طبقه بندی صنعت 105
جدول 4-2 قواعد 110
جدول 4-3 اعدا فازی مثلثی 114
جدول 4-4 پرتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1385 (سرمایه گذار ریسک گریز) 119
جدول 4-5 پرتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1385 (سرمایه گذار ریسک گریز) 119
جدول 4-6 پرتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1386 (سرمایه گذار ریسک گریز) 120
جدول 4-7 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1386 (سرمایه گذار ریسک گریز) 120
جدول 4-8 پرتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1387 (سرمایه گذار ریسک گریز) 121
جدول 4-9 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1387 (سرمایه گذار ریسک گریز) 121
جدول 4-10 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1388 (سرمایه گذار ریسک گریز) 122
جدول 4-11 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1388 (سرمایه گذار ریسک گریز) 122
جدول 4-12 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1389 (سرمایه گذار ریسک گریز) 123
جدول 4-13 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1389 (سرمایه گذار ریسک گریز) 123
جدول 4-14 پرتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1390 (سرمایه گذار ریسک گریز) 124
جدول 4-15 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1390 (سرمایه گذار ریسک گریز) 124
جدول 4-16 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1385 (سرمایه گذار ریسک پذیر) 125
جدول 4-17 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1385 (سرمایه گذار ریسک پذیر) 125
جدول 4-18 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1386 (سرمایه گذار ریسک پذیر) 126
جدول 4-19 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1386 (سرمایه گذار ریسک پذیر) 126
جدول 4-20 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1387 (سرمایه گذار ریسک پذیر) 127
جدول 4-21 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1387 (سرمایه گذار ریسک پذیر) 127
جدول 4-22 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1388 (سرمایه گذار ریسک پذیر) 128
جدول 4-23 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1388 (سرمایه گذار ریسک پذیر) 128
جدول 4-24 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1389 (سرمایه گذار ریسک پذیر) 129
جدول 4-25 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1389 (سرمایه گذار ریسک پذیر) 129
جدول 4-26 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1390 (سرمایه گذار ریسک پذیر) 130
جدول 4-27 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1390 (سرمایه گذار ریسک پذیر) 130
جدول 4-28 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1385 (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) 131
جدول 4-29 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1385 (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) 131
جدول 4-30 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1386 (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) 132
جدول 4-31 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1386 (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) 132
جدول 4-32 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1387 (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) 133
جدول 4-33 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1387 (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) 133
جدول 4-34 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1388 (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) 134
جدول 4-35 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1388 (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) 134
جدول 4-36 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1389 (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) 135
جدول 4-37 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1389 (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) 135
جدول 4-38 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1390 (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) 136
جدول 4-39 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1390 (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) 136
جدول 4-40 بازده پورتفوی برای دورهی سرمایه گذاری 6 ماهه 137
جدول 4-41 آلفای جنسن پورتفوی 6 ماهه 138
جدول 4-42 بازده پورتفوی برای دورهی سرمایه گذاری 12 ماهه 139
جدول 4- 41 آلفای جنسن پورتفوی 12 ماهه 140

فهرست اشکال
صفحه
صفحه
عنوان
عنوان


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شکل 1-1 مدل تحقیق 4
شکل 2-1 حوزه تفضیلی هوش مصنوعی 27
شکل 2-2 مفهوم سیستم خبره مبتنی بر دانش 29
شکل 2-3 ساختار یک سیستم خبره مبتنی بر قاعده 30
شکل2-4 یک سیستم خبره فازی 35
شکل2-5 بازار بدون روند 63
شکل 2-6 بازار روند دار 64
شکل2-7 مفهوم حمایت و مقاومت 66
شکل 4-1 پایگاه قواعده سیستم خبره فازی 111
شکل 4-2 تحلیل حساسیت در پایگاه قواعد 112
شکل 4-3 نمایی از متغیر های ورودی 116

فصل اول
کلیات طرح
فصل اول
کلیات طرح

1-1 بیان مسئله
یکی از راه های سرمایه گذاری و تشکیل سبدی از داراییها، سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار می باشد. در کشورهای پیشرفته بخش عمدهای از سرمایه گذاریها از طریق بازارهای مالی (بورسها) انجام میپذیرد. انتخاب و گزینش سهام شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار و تشکیل پرتفوی سهام بهینه بستگی به عوامل متعددی دارد که تصمیمگیری را برای تحلیلگران و کارشناسان پیچیده مینماید. تحقیقات و مطالعات بسیاری در حوزۀ تعیین اولویت معیارهای انتخاب سهم و تشکیل پرتفوی بهینه با توجه به معیارهای مختلف و استفاده از مدلهای مدرن در تعامل با یکدیگر انجام گرفته است. با این وجود مدلهای کمی همزمان رویکردهای بنیادی و تکنیکال را برای ساخت پرتفوی درنظر میگیرند. مسألۀ اصلی این تحقیق ارزیابی سهام و ساخت پرتفوی با بهره گرفتن از یک سیستم خبره است که هر دو رویکرد را مد نظر قرار میدهد. حال سؤال این است که آیا میتوان با بهره گرفتن از این سیستم و ورودی های انتخاب شده پرتفویی انتخاب کرد که پر بازدهترین سبد سهام باشد و آیا این تصمیمگیری با سرعت و دقت بیشتری نسبت به مدلهای کلاسیک انتخاب پرتفوی انجام خواهد شد؟
1-2 هدفهای تحقیق
هدف اصلی این مطالعه ساخت پرتفوی بهینۀ سهام با بهره گرفتن از سیستم خبرۀ فازی مبتنی بر قاعده می باشد. اهداف دیگر عبارتند از: بررسی عملکرد مدل در انتخاب پرتفوی، تعامل بین تصمیم گیرندگان و سیستم در سطح بالا، حمایت از مدیران پرتفوی در تصمیمهای سرمایهگذاری.
1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن
الف) سرمایهگذاری بهینه علاوه بر این که باعث افزایش ثروت سهامداران میشود در دیدگاه کلان باعث رشد اقتصادی هر کشور نیز میگردد.
ب) استفاده از مدلهای جدید و دقیقتر میتواند بازدهی سرمایهگذاری را بیشتر کند و همچنین منجر به تخصیص بهینۀ سرمایه شوند.
ج) ورود به بازار سرمایه و استفاده از ابزارهای جدید به منظور کسب بازدهی بیشتر گامی در راستای کاراتر شدن بازار است.
1-4 فرضیه های تحقیق
فرضیه اول) پرتفوی ساخته شده توسط سیستم خبره، بازده بالاتر از متوسط بازدهی بازار دارد.
فرضیه دوم) سیستم خبرۀ پیشنهادی عملکرد بهتری برای سرمایهگذاران ریسک گریز دارد.
فرضیه سوم) سیستم خبرۀ پیشنهادی عملکرد بهتری در میان مدت دارد.

1-5 مدل تحقیق
شکل 1-1 فرآیند انجام کار
شکل 1-1 فرآیند انجام کار

1-6 تعاریف عملیاتی متغیرها و واژههای کلیدی
سیستم خبره: یک سیستم کامپیوتری شامل یک بدنۀ دانش که به خوبی سازماندهی شدهاست، میباشد که مهارتهای حل مسئلۀ خبرگان را در یک دامنۀ محدود مهارت تقلید میکند (Bahrammirzaee,2010). در برخی بخشها مفهوم سیستم خبره فقط به سیستمهای دانش پایه اشاره دارد (Rada, 2008).
سیستم خبرۀ مبتنی بر قاعده: یک برنامۀ کامپیوتری است که قادر به استفاده از اطلاعات پایه دانش به وسیلۀ مجموعهای از رویه های استنباطی برای حل مسائلی که به قدر کافی مشکل هستند که نیاز به مهارت قابل توجه انسان برای حلشان دارند، میباشد (Harmon P, 1985).
تحلیل بنیادی: تحلیل مبنایی (یا بنیادین یا پایه‌ای) یکی از روش های تحلیل بازار سرمایه و پیش بینی قیمتها است. تحلیل بنیادین یک شرکت شامل تحلیل گزارشات مالی و سلامت مالی شرکت، مدیریت و امتیازات رقابتی، رقبا و بازارهای مربوطه‌است.
تحلیل تکنیکال: روشی برای پیشبینی قیمتها در بازار از طریق مطالعۀ وضعیت گذشتۀ بازار است. در این تحلیل از طریق بررسی تغییرات و نوسانهای قیمتها و حجم معاملات و عرضه و تقاضا می توان وضعیت قیمتها در آینده را پیشبینی کرد. این روش تحلیل در بازارهای خارجی، بازارهای بورس اوراق بهادار، بازار طلا و دیگر فلزات گران بها کاربرد گستردهای دارد. مهمترین اصل تحلیل تکنیکال این است که قیمت منعکس کنندۀ همه چیز دربارۀ یک سهم است (لطفی، درویش، 1385، 1).
شاخص تکینکال: یک شاخص تکنیکال ابزاری است که از طریق آن میتوان رفتار قیمت را تحلیل کرد (همان منبع، 1385، 15).

1-7 روش تحقیق
روش تحقیق این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است. برای جمع آوری ادبیات علمی و بررسی پیشینه از روش کتابخانهای استفاده میگردد. همچنین پژوهش حاضر در چارچوب مبانی مدلسازی و استفاده از سیستمهای اطلاعاتی در حوزۀ مدیریت مالی صورت میگیرد.
1-8 قلمرو تحقیق
الف) قلمرو مکانی: کلیۀ شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
ب) قلمرو زمانی: بین سال های 1384 تا 1389
ج) قلمرو موضوعی: در حوزۀ مدیریت مالی و بازار سرمایه
1-9 جامعه و حجم نمونه
جامعۀ آماری این تحقیق شامل شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1384 تا 1389 است.
از بین جامعۀ آماری و بر اساس معیارهای زیر 106 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند:
شرکتها تا پایان اسفند 1383 در بورس پذیرفته شده باشند و تا سال 1389 از بورس خارج نشده باشند.
سال مالی همۀ شرکتها پایان اسفند ماه باشد.
شرکت سال مالی خود را در طی این مدت تغییر نداده باشد.
نم
اد معاملاتی شرکتها بیش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *