پایان نامه رشته مدیریت در مورد : ارزش ویژه برند

nd Equity And Brand Image In Hospital Industry
Advisor:
Vahid Reza Mirabi (Ph.D)

Reader:
Mina Jamshidi Avanaki (Ph.D)

By:
Roya Behboud Namin
Winter 2014

سپاسگزاری
اکنون که به لطف خداوند متعال، موفق به نگارش این پایاننامه گشتهام بر خود لازم میدانم از تمام کسانی که مرا در انجام این مهم یاری رساندهاند قدردانی نمایم.
در آغاز از جناب آقای دکتر میرابی که راهنمائی این پایاننامه را بر عهده داشتند کمال امتنان را دارم.
همچنین از استاد گرامیام خانم دکتر جمشیدی، استاد مشاور که در انجام این پروژه از رهنمودهای ارزنده ایشان بهره جستم، سپاسگذاری مینمایم.
در انتها برای تمام این عزیزان و تمام دوستانی که مرا در انجام این پژوهش یاری کردند و نامشان در اینجا ذکر نشده آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون دارم و از خدا میخواهم که فرصت جبران محبتهایشان را نصیبم نماید.
با احترام
رویا بهبودنمین

تقدیم به :
به پدر و مادر عزیزم که همواره حامی من بوده اند.

فهرست :
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………1
مقدمه 3
1-1 – بیان مسأله: 3
1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : 4
1-2-1-بررسی تاثیر برند خدمات روی وفاداری مشتری: 5
1-2-2-اهمیت برند سازی در حوزه خدمات: 5
1-3- مرور ادبیات و سوابق مربوطه: 5
1-3-1-پیشینه داخلی : 6
1-3-2- پیشینه خارجی : 6
1-4- اهداف مشخص تحقیق: 8
1-5 -چهارچوب نظری تحقیق : 8
1-6- مدل تحقیق 8
1-7- فرضیه های تحقیق: 9
1-8- روش تحقیق : 10
1-9- قلمرو تحقیق : 10
1-9-1-قلمرو موضوعی تحقیق…………………………………………………………………..12
1-9-2-قلمرو مکانی تحقیق :. 10
1-9-3-قلمرو زمانی تحقیق :. 10
1-10- جامعه آماری: 10
1-11- روش نمونه گیری و حجم نمونه: 10
1-12روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها: 10
1-13- تعریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق: 11
فصل دوم :ادبیات وپیشینه تحقیق………………………………………………………………….16
مقدمه: 14
2-1-مبانی نظری: 14
2-1-1-نام و نشان تجاری (برند): 14
2-1-1-1-برند : 15
2-1-1-2 مزیت های برند : 16
2-1-2-ارزش ویژه برند: 16
2-1-2-1-طبقه بندی ادبیات ارزش ویژه برند: 17
2-1-2-2-رویکردهای موجود در سنجش ارزش ویژه برند: 18
2-1-2-3-شاخصهای سنجش منابع ارزش ویژه برند: 19
2-1-2-3-1-شاخص های ارزش ویژه برند از منظر کاپفرر: 20
2-1-2-3-2-شاخص های ارزش ویژه برند از منظر پرفسور آکر: 20

 
 
2-1-2-3-3-سنجش ارزش ویژه برند از منظر پرفسور کلر: 21
2-1-2-3-4-سنجش منظر مالی برند از دیدگاه مدل:Interbrand 21
2-1-2-4-برنامه بازاریابی منسجم به منظور ایجاد ارزش ویژه برند: 22
2-1-3-رضایت مشتری: 22
2-1-3-1- مفهوم و تعریف رضایت مشتری: 23
2-1-3-2- ابعاد رضایت مشتری: 25
2-1-4- آگاهی از نام و سمبل برند 26
2-1-5- تعهد نام تجاری 26
2-1-6- مفهوم تصویر ذهنی برند 27
2-1-6-1- تاثیر تصویر ذهنی برند 28
2-1-6-2-عناصر تصویر ذهنی برند 29
2-1-6-3-تصویر ذهنی سازمان 29
2-1-7- اعتماد به برند 31
2-1-8- تداعی برند: 33
2-1-8-1-انواع تداعی‌ها: 34
2-1-9-وفاداری به نام و نشان تجاری: 35
2-1-9-1- رویکردهای رفتاری نسبت به وفاداری به نام و نشان تجاری 37
2-1-9-2- معیارهای نگرشی وفاداری به نام و نشان تجاری 38
2-1-9-3 انواع وفاداری 38
2-1-9-4- دلایل وفاداری 40
2-2- پیشینه پژوهش: 40
2-2-1-پیشینه داخلی: 40
2-2-1-1-پایان نامه: 40
2-2-1-2-مقاله ها: 42
2-2-2-پیشینه خارجی 42
2-2-2-1-مقاله ها: 42
فصل سوم : روش شناسی تحقیق………………………………………………………………….59
مقدمه: 46
3-1- روش تحقیق: 46
3-2- قلمرو تحقیق: 47
3-2-1- قلمرو موضوعی: 47
3-2-2- قلمرو مکانی تحقیق: 47
3-2-3- قلمرو زمانی تحقیق: 48
3-2-3-1- زمان انجام تحقیق: 48
3-2-3-2: زمان جمع آوری اطلاعا ت: 48
3-3-جامعه آماری: 48
3-3-1- روش نمونه گیری: 63
3-3-2- حجم نمونه : 49
3-4- روش و ابزار گرداوری اطلاعات: 49
3-5- مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری تحقیق: 51
3-6- اعتبار( روایی) ابزار اندازه گیری تحقیق: 53
3-7- پایایی(اعتماد پذیری) ابزار اندازه گیری پژوهش: 53
3-8- فرآیند و نتایج ” مطالعه آزمایشی”: 55
3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها: 55
3-9-1- مدل یابی معادلات ساختاری برای طراحی مدل تحقیق: 56
3-9-2- شاخص های برازندگی مدل کلی: 58
3-9-2-1-شاخصهای GFIوAGFI: 59
3-9-2-2-شاخصRMSEA: 59
3-9-2-3-مجذور کای: 59
3-9-2-4-شاخصNFI , CFI : 59
3-9-2-5-شاخص NNFI : 60
3-9-2-6-شاخص IFI : 60
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………80
مقدمه 62
4-1- ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان: 63
4-2-آزمون کفایت اندازه نمونه 64
4-3- تحلیل استنباطی یافته‌ها: 65
4-4-آزمون نرمال بودن مولفه های الگو: 66
4-5-اعتبار سنجی مدل تحقیق با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری: 67
4-6-تفسیر و تعبیر مدل : 69
4-7-بررسی ضرایب روایی، توصیفی و همبستگی: 72
4-8-تحلیل فرضیه های تحقیق: 74
4-8-1-فرضیه اول : 75
4-8-2-فرضیه دوم : 75
4-8-3-فرضیه سوم : 75
4-8-4-فرضیه چهارم : 76
4-8-5-فرضیه پنجم : 76
4-8-6-فرضیه ششم :. 76
4-8-7-فرضیه هفتم : 77
4-8-8-فرضیه هشتم : 77
4-8-9-فرضیه نهم : 78
4-8-10-فرضیه دهم : 78
4-8-11-فرضیه یازدهم : 78
4-8-12-فرضیه دوازدهم : 79
4-8-13-فرضیه سیزدهم : 79
4-9-تحلیل ضرایب تعیین (R2): 80
فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………..105
مقدمه 82
5-1- خلاصه تحقیق: 82
5-2- نتیجه گیری بررسی فرضیه های تحقیق : 83
5-2-1- نتایج بررسی فرضیه اول تحقیق: 83
5-2-2- نتایج بررسی فرضیه دوم تحقیق: 83
5-2-3- نتایج بررسی فرضیه سوم تحقیق: 84
5-2-4- نتایج بررسی فرضیه چهارم تحقیق: 84
5-2-5- نتایج بررسی فرضیه پنجم تحقیق: 85
5-2-6- نتایج بررسی فرضیه ششم تحقیق: 85
5-2-7- نتایج بررسی فرضیه هفتم: 85
5-2-8- نتایج بررسی فرضیه هشتم: 86
5-2-9- نتایج بررسی فرضیه نهم: 86
5-2-10- نتایج بررسی فرضیه دهم: 87
5-2-11- نتایج بررسی فرضیه یازدهم: 87
5-2-12- نتایج بررسی فرضیه دوازدهم: 87
5-2-13- نتایج بررسی فرضیه سیزدهم: 88
5-3- نتیجه گیری کلی: 89
5-4-محدودیت های تحقیق: 89
5-5- پیشنهادهای تحقیق : 89
5-5-1- پیشنهادهای ناشی از نتایج یافته های تحقیق : 89
5-5-2-پیشنهادها برای تحقیقات آتی: 91
منابع: ‌ب
ضمایم: 126

چکیده:
در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر ارزش برند و تصویر برند در صنعت بیمارستان پرداخته شده است.در این تحقیق از عواملی چون ارزش برند، تصویر برند و فاکتورهای موثر بر رابطه موفقیت آمیز با مشتری شامل: اعتماد، رضایت، تعهد ، آگاهی از برند ، وفاداری به برند و تداعی برند یاد شده است.
روش تحقیق از نظر جمع آوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی و از تحقیقات کاربردی به حساب می آید. جهت گردآوری اطلاعات و داده های موردنیاز برای بررسی فرضیات تحقیق از پرسشنامه( منابع اولیه) و علاوه برآن از کتب، مقالات، پایان نامه ها و پایگاه های اطلاعاتی به عنوان منابع ثانویه استفاده می شود. اطلاعات گرداوری شده حاصل از پرسشنامه ابتدا وارد نرم افزار اس پی اس برای آمار توصیفی و از نرم افزار لیزرل برای آمار استنباطی و استخراج مدل تحلیل عاملی تاییدی و مدل ساختاری استفاده شد.جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مشتریان پنج بیمارستان منتخب در تهران می باشد و حجم نمونه با توجه به محدودیت های زمانی و امکانات تحقیق 384 نمونه می باشد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این تحقیق با بیان این مساله کلی که ارزش برند، وفاداری به برند،تعهد به برند واعتماد به برند و آگاهی از برند چه ارتباطی با تصویر برند دارند انجام شده است . که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده تاثیر مثبت و مستقیم این اجزا راتا حدودی تایید می کند ، حال آنکه از آنجاییکه مقدارt بدست آمده برای هریک از این اجزاء مقداری مثبت است به طور شفاف تری میتوان این گونه ادعا کرد که تاثیر بعضی از این اجزا دارای تاثیری مثبت است.
کلید واژه: ارزش برند، تصویر برند ، اطمینان، رضایت، تعهد ، آگاهی برند ، وفاداری به برند ، تداعی برند

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
نام تجاری خیلی مهم است. خیلی مهم‌تر از آن‌چه که فکر می‌کنید. اکثر مردم وقتی به فروشگاه می‌روند، می‌گویند آقا یک ساندیس بده. بعضی‌ها پا را فراتر می‌گذارند و می‌گویند آقا یک ساندیس گلدیس یا بهدیس و یا …. بده!. در حالی که “ساندیس”، نام تجاری یک تولید کننده آب‌میوه است. یا همه‌ی شما از کلمه کیف سامسونت استفاده کرده‌اید. اصلاً واژه سامسونت جایگزین دیگری ندارد و ما مجبوریم کیف‌های همه شرکت‌ها را با نام سامسونت بخوانیم. مثلاً کیف سامسونت دیپلمات! در حالی‌که “سامسونت” خود یک شرکت تولید کننده کیف‌های اداری است. بعضی از مردم به خصوص در گذشته، دستمال کاغذی را با نام کلینکس می شناختند، غافل از این‌که “کلینکس”، نام تجاری تولید کننده دستمال کاغذی است. مثال‌های فراوانی از این موضوع می‌توان زد. (مثل استفاده از نام تجاری “تاید” برای همه پودرهای شوینده، استفاده از واژه “ریکا” برای همه نوع مایع ظرف‌شویی، استفاده ار “سن‌کوییک” برای همه نوع آب‌پرتغال، “کوکا” برای همه نوع نوشابه و ده‌ها مثال دیگر)
به نظر شما موفقیتی عظیم‌تر و برتر از این موضوع، می‌توان برای یک شرکت قائل شد؟ رمز موفقیت این شرکت‌ها چیست که توانسته‌اند نام محصول خود را جایگزین کلمه اصلی محصول کنند؟ بله! آفرینش نام تجاری و اتخاذ یک استراتژی مدون برای آن ،رمز موفقیت این شرکت‌هاست. البته باید توجه داشت که اولین بودن هم اهمیت زیادی دارد. به عبارتی “اولین بودن خیلی مهم‌تر از بهترین بودن است”.
این معجزه‌ی نام تجاری تاکنون موجب صعود و سقوط بسیاری از تولید کننده‌گان شده است. آن‌ها که یک نام تجای خوب برگزیدند و به رقبایشان اجازه ندادند که اولین بودن را از آن‌ها بربایند، امروزه موفق‌ترین کسب و کارهای دنیا هستند.
1-1 – بیان مسأله:
در طی چند دهه اخیر، محققان و فعالان در زمینه خدمات توجه زیادی به موضوع برند داشته اند. این نکته که برند ارزشی دارد که از ارزش معمول دارایی که به وسیله فعالیت های مالی حرفه ای ایجاد شده است، فراتر می رود که به توجه زیادی به برندها در بخش خدماتی منجر شده است. با توجه به ویژگی های خاص برند در بخش خدماتی، برند سازی در بخش هتل ها به عنوان یک ویژگی خاص که ارزش قابل توجهی را ایجاد می کند، مورد توجه قرار گرفته است شد . از این رو بسیاری از هتل ها به دنبال فرصت های توسعه برند به منظور دستیابی به مزیت بیشتر از برند فعلی خود هستند. این مزیت ها شامل مشتریان وفادار، توان بازگشت سریع و مواجه با بحرا ن ها و افزایش اثربخش ارتباطات بازاریابی است(Keller,2001,14-19)، ساخت یک برند قدرتمند در بازار، هدف بسیاری از سازمان هاست . متخصصان مالی بر این عقیده اند که برند تجاری می تواند ارزشی بیش از ارزش متداول ایجاد نماید . امروزه برند دیگر تنها یک ابزار کارآمد در دست مدیران نیست . برند یک الزام استراتژیک است که سازمان ها را در جهت خلق ارزش بیشتر برای مشتریان و همچنین ایجاد مزیت های رقابتی پایدار کمک می نماید (Keller&Lane,1993,1-22) برندهای موفق باعث افزایش اعتماد به محصولات و خدمات ناملموس می شوند و مشتریان قادر به تجسم و شناسایی بهتر خدمات آن ها می شوند . همچنین سطح بالایی از ارزش ویژه برند میزان رضایت مشتری، قصد خرید مجدد و سطح وفاداری را افزایش می دهد .(Kim , Kim &Kang,2008,75-82). امبرو همکاران (به نقل از کیم و همکاران ( بیان کرده اند که تلاش های فراوانی به منظور ایجاد و حفظ ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری به منظور شناسایی اهمیت ارزش مشتری برای شرکت ها باید صورت بگیرد . لذا اندازه گیری ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در بازاریابی برند حیاتی است. ارتباط با مشتری یکی از راه ها ی مناسب برا ی رشد و ترقی و افزایش ارزش برند است . همچنین به منظور افزایش سطح وفاداری به برند و ارزش ویژه برند و رفع نیازهای مشتریان در بخش خدمات، می توان از فعالیت های بازاریابی رابطه مند برای افزایش منافع مشتریان استفاده نمود. کیم و همکاران بازاریابی رابطه مند بر اساس فرضیه ایجاد تعهد ارتباطی با مشتری در نتیجه رضایت مشتری، وفاداری، تبلیغات مثبت دهان به دهان، ارجاعات است. موفقیت ارتباط با مشتری به ادراک مشتری و ارزیابی وی از تعاملات با پرسنل خدمات و رفتار آن ها در برخورد با مشتریان مثل احترام به مشتری، گرمی و تواضع می باشد . در این رابطه حالات عاطفی و احساسی مشتری در تعامل با فروشنده برانگیخته میگردد و به بهبود رابطه آنان منجرمی شود . مساله اصلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر ارزش برند و تاثیر ارزش برند روی تصویر برند می باشد. و از آنجایی که در ایران تبلیغات چندانی در صنعت بیمارستان صورت نمی گیرد لذا بهترین روش برای بررسی برند از طریق ارتباط با مشتری و س
یستم های CRM آنها می باشد.
1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :
در دنیای امروز بیشتر کسب و کارها به سمت خدماتی شدن گرایش دارند. و اقتصاد امروز بیشتر بر پایه ی صنعت خدمات قرار دارد.از جمله این خدمات می توان به خدمات هتلداری، توریستی، بیمه، آموزشی، حمل و نقل، درمانی، مشاوره، حقوقی، بانک و … اشاره نمود. ولی علی رغم اینکه بخش خدمات غالب بازارهای امروزی را تشکیل می دهد ولی توجه کمتری به برند در این زمینه شده است. به طور کلی می توان اهمیت و ضرورت موضوع را به صورت زیر توضیح داد:

1-2-1-بررسی تاثیر برند خدمات روی وفاداری مشتری:
از آن جایی که خدمات نامحسوس و غیر قابل لمس هستند بررسی تاثیر برند آن به عنوان یک ابزار مناسب روی وفاداری مشتری ضروری خواهد بود چرا که در پی آن وفاداری مشتریان مزایای زیادی دارد که باعث سودآوری شرکت می شوند از جمله ی این مزایا می توان به موارد زیر اشاره کرد:
کاهش هزینه های جذب مشتری،پرداخت هزینه بالاتری توسط مشتری وفادار برا ی خدمات ارائه شده،منافع حاصل از ارزش طول عمر مشتری،عملکرد مثبت از طریق افزایش قدرت پیش بینی،افزایش موانع برای ورود رقبای جدید، مشتریان وفادار به عنوان آژانس بازاریابی برای شرکت عمل می کنند.
1-2-2-اهمیت برند سازی در حوزه خدمات:
در حالی که برند سازی در حوزه ی کالاهای فیزیکی همواره مورد توجه بوده و پژوهش های مختلفی را به خود اختصاص داده است ولی در حوزه ی خدمات کمتر به آن توجه شده است. برای مثال در زمینه ی خدمات آموزشی