دانلود پایان نامه مدیریت : بودجه ریزی عملیاتی

تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه

اینجانب فاطمه پیوندی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته مدیریت گرایش مالی در تاریخ 28/6/92 از پایان نامه خود تحت عنوان :
بررسی موانع استقراربودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان
با کسب نمره 18 با درجه بسیارخوب دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد میشوم:
این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منابع مورد استفاده و سایر مشخصات آن درفهرست مربوطه ذکرو درج کرده ام
این پایان نامه قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( همسطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت از تحصیل قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای لازم را اخذنمایم.
چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی فاطمه پیوندی
تاریخ و امضا واثر انگشت

سپاسگزاری

سپاس و ستایش بی کران پاک آفریدگار جهانیان را که نام و یاد او همواره روشنی بخش ضمیرم و نیروده گامهایم بوده است. وظیفه خود می دانم نهایت سپاس و امتنان قلبی خود را به کلیه عزیزان و سرورانی تقدیم نمایم که درتدوین و به ثمررساندن این پایان نامه از راهنمایی و الطاف بی پایانشان بهره بردم، به ویژه از جناب اقای دکتر عظیم اصلانی و جناب آقای دکترمحمد حسن زاده که زحمت هدایت تحقیق رابرعهده داشتند.

تقدیم به

مهربان مادر،
مادری که جسمش در این دنیای فانی نیست ولی عشق و یادش همیشه با من است وهمیشه دعای خیرشان بدرقه راهم بوده و خواهد بود.
روحش شاد
فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1.1- مقدمه 2
1.2- بیان مساله 3
1.3- اهمیت وضرورت مساله 5
1.4 – اهداف پژوهش 7
1.4.1-هدف کلی 7
1.4.2-اهداف جزیی 7

 
 
1.5- سوال های پژوهشی 8
1.6- تعاریف واژه 8
1.6.1- تعریف نظری متغیره 8
1.6.2- تعریف عملیاتی متغیرها 11
1.7- چهارچوب تحقیق 12
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
2.1- مقدمه 15
2.2- فاهیم بودجه 16
2.3- تعاریف بودجه 17

2.3.1- تعاریف از جنبه سیاسی 17
2.3.2 -تعاریف ازجنبه های اقتصادی و مالی 17
2.3.3- تعاریف از جنبه های برنامه ای و مدیریتی 18
2.3.4- تعاریف ازجنبه توسعه اقتصادی و اجتماعی 18
2.4- تعاریف علمی و تجربی بودجه 19
2.5- تعاریف حقوقی و قانونی بودجه 19
2.6- عوامل مشترک در تعاریف بودجه 20
2.7- مقاصد و اهداف بودجه ریزی 21
2.8- وظایف بودجه ریزی 22
2.9- روش های پیش بینی درآمد 22
2.10- روش های برآورد هزینه 23
2.10.1- بودجه سنتی 23
2.10.2- بودجه ریزی افزایشی(تفاضلی) 23
2.10.3- بودجه ریزی برنامه ای 24
2.10.4- نظام طرح ریزی، برنامه ریزی، بودجه ریزی 24
2.10.5- بودجه بندی بر مبنای صفر 25
2.10.6- بودجه ریزی انعطاف پذیر یا سایه ای 26
2.10.7- روش بودجه ریزی مدیریت بر مبنای هدف 27
2.10.8- روش بودجه ریزی عملیاتی 27
2.11- بودجه ریزی عملیاتی 28
2.11.1- ماهیت بودجه ریزی عملیاتی 29
2.11.2- ویژگی های بودجه ریزی عملیاتی 30
2.11.3- وظایف بودجه عملیاتی 31
2.11.4- مزایای بودجه ریزی عملیاتی 34
2.12- الزامات بودجه ریزی عملیاتی 37
2.1.3- مراحل انجام بودجه ریزی عملیاتی 38
2.14- فواید بودجه ریزی عملیاتی 40
2.15- تحولات نظام بودجه ریزی 41
2.16- مسیر بودجه ریزی عملیاتی نوین 44
2.17- تجربه برخی از کشورها در اجرای بودجه عملیاتی 48
2.18- نظام بودجه ریزی عملیاتی در ایران 54
2.18.1- سیرتحولات نظام بودجه ریزی در ایران 56
2.18.2- الزامات قانونی بودجه ریزی عملیاتی در ایران 58
2.19- مشکلات عمده بودجه بندی دولتی در ایران: 61
2.20- روند حال و آینده بودجه ریزی عملیاتی در ایران 67
2.21- موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرائی استان سمنان 70
2.21.2- عوامل محیطی 70
2.21.2- عوامل اجرائی 73
2.21.3- عوامل کنترلی 80
2.22- مدل مفهومی 82
2.23- تحقیقات گذشته 82
2.23.1-تحقیقات انجام شده در داخل کشور 82
2.23.2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 85
فصل سوم: مواد و روش ها
3.1- مقدمه 88
3.2- روش پژوهش 88
3.3- جامعه پژوهش 89
3.4- نمونه پژوهش و نحوه محاسبه آن 89
3.5-روش نمونه گیری 89
3.6- روش اجرا 91
3.7-روش جمع آوری داده ها 91
3.7.1- مطالعات کتابخانه 91
3.7.2- استفاده از پرسشنامه 91
3.8- پرسشنامه 92
3.9- روایی و پایائی پرسشنامه 92
3.10- روش تجزیه و تحلیل داده ها 93
3.10.1- طبقه بندی، ارزش گذاری 93
3.10.2- روش های آماری 94
3.11- محدودیت های تحقیق 94
فصل چهارم: نتایج
4.1- مقدمه 95
4.2- اطلاعات مربوط به خصوصیات نمونه آماری 95
4.3- بررسی سوالات پژوهشی 100
4.3.1- سوال پژوهشی شماره 1 100
4.3.2- سوال پژوهشی شماره 2 102
4.3.3- سوال پژوهشی شماره 3 104
4.3.4- سوال پژوهشی شماره 4 106
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5.1- مقدمه 116
5.2- نتایج و بحث درمورد نتایج 117
5.3- نتیجه گیری 119
5.4- پیشنهادها 121
5.4.1- پیشنهاد های کاربردی 121
5.4.2- پیشنهاد های تحقیقاتی 123
پیوست ها 128
فهرست منابع 124
چکیده انگلیسی


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول ‏21 مؤلفه های نظام های بودجه ریزی 44
جدول ‏22نظام بودجه ریزی کشورهای منتخب مقایسه 54
جدول ‏23دوره های تحول نظام بودجه ریزی در ایران 57
جدول ‏31 حجم جامعه و نمونه مورد بررسی 90
جدول ‏01نسبت نمونه گیری 92
جدول ‏02 نتایج آلفای کرونباخ 94
جدول ‏41توزیع فراوانی ودرصد جنسیت پاسخگویان 97
جدول ‏42جدول توزیع فراوانی ودرصد سن پاسخگویان 98
جدول ‏43توزیع فراوانی ودرصد تحصیلات پاسخگویان 99
جدول ‏44 توزیع فراوانی ودرصد سنوات شغلی پاسخگویان 100
جدول ‏45 توزیع فراوانی ودرصد شغل پاسخگویان 101
جدول ‏46 خلاصه اطلاعات توصیفی متغیر عوامل محیطی 103
جدول ‏47 شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی متغییر عوامل محیطی 103
جدول ‏48خلاصه اطلاعات آزمون t تاثیر عوامل محیطی 104
جدول ‏49خلاصه اطلاعات توصیفی متغیرعوامل اجرایی 105
جدول ‏410 شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی متغییر عوامل اجرایی 105
جدول ‏411خلاصه اطلاعات آزمون t تاثیر عوامل اجرایی 106
جدول ‏412 خلاصه اطلاعات توصیفی متغییر عوامل کنترلی 107
جدول ‏413 شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی متغییر عوامل اجرایی 107
جدول ‏414خلاصه اطلاعات آزمون t تاثیر عوامل کنترلی 108
جدول ‏415 رتبه بندی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی 109
جدول ‏416 رتبه بندی شاخص های عوامل کنترلی 110
جدول ‏417 رتبه بندی شاخص های عوامل اجرایی 111
جدول ‏418 رتبه بندی شاخص های عوامل محیطی 112
جدول ‏419 رتبه بندی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی از دیدگاه مدیران 113
جدول ‏420 رتبه بندی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی از دید کارشناسان 113
جدول ‏421رتبه بندی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی از دیدگاه ذیحسابان 114

فهرست نمودار

عنوان صفحه
نمودار ‏11 چهارچوب تحقیق 14
نمودار ‏21 اجزای سیستم PPBS 25
نمودار ‏22 اهداف سیستم بودجه بندی عملیاتی 32
نمودار ‏23 شفاف سازی بودجه ریزی عملیاتی 33
نمودار ‏24 مزایای بودجه ریزی عملیاتی 34
نمودار ‏25 مراحل بودجه ریزی عملیاتی 40
نمودار ‏26میزان رضایت مندی گیرندگان خدمت 59
نمودار ‏27 مدل مفهومی تحقیق 82
نمودار ‏41 درصدجنسیت پاسخگویان 98
نمودار ‏42 درصدجنسیت پاسخگویان 99
نمودار ‏43 درصدمیزان مدرک تحصیلی پاسخگویان 100
نمودار ‏44درصدمیزان مدرک تحصیلی پاسخگویان 101
نمودار ‏45 درصد نوع شغل پاسخگویان 102

چکیده

نظام بودجه ریزی به عنوان یکی از خرده نظامهای مدیریتی و اقتصادی همواره مورد توجه دولتها و سازمانها بوده است. امروزه دولتها به دلایل زیادی، نیاز به جامع نگری و تفکر سیستمی و در نتیجه یکپارچه سازی نظامهای مدیریتی و اقتصادی و ایجاد تحول در بخش دولتی داشته و به منظور افزایش بهره وری و برقراری ارتباط میان اهداف استراتژیک و کلان یا برنامه های عملیاتی، نظامهای بودجه ریزی خود را در یک فرایند بهبود یا تغییر به یک نظام عملکرد محور فراهم آورند. اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی باعث بهبود عملکرد و افزایش اثربخشی و کارایی سازمان می گردد و در نهایت دسترسی آسان به اهداف سازمان را فراهم می آورد. موسسات و دستگاه های اجرایی نیازمند اصلاحات ساختاری از بعد بودجه ریزی عملیاتی است. فقراطلاعاتی مدیران، کارشناسان و ذیحسابان دستگاه های اجرایی وعدم آگاهی از روند بودجه ریزی عملیاتی ویا تکیه براجرای شیوه های سنتی می تواند مشکلاتی را برای سازمان به ارمغان آورده است. عوامل متعددی مانع اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ادارات و دستگاه های اجرایی می باشد که در این پژوهش با بهره گرفتن از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی به بررسی موانع تاثیرگذار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی پرداخته ونقش عوامل محیطی، اجرایی وکنترلی بعنوان موانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان مورد بررسی قرارگرفت. جامعه پژوهش شامل 190 ازکارشناسان، مدیران و ذیحسابان دستگاه های اجرایی استان سمنان است که با بهره گرفتن از جدول نمونه گیری مورگان تعداد 127 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و تصادفی ساده انتخاب گردید. پرسشنامه 18 سوالی در اختیار افراد قرارگرفت. با استفاده ازنظرات اساتید روایی محتوایی تایید شد و پایایی آن درحد بالا به دست آمد. نتایج تحقیق با بهره گرفتن از آزمون t نشان داد که هریک از عوامل محیطی، اجرایی وکنترلی به عنوان موانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان محسوب می شود. همچنین با بهره گرفتن از آزمون فریدمن مشخص گردید از میان عوامل فوق عوامل کنترلی و اجرایی به ترتیب اولویت اول و دوم و عوامل محیطی به عنوان اولویت سوم به عنوان عوامل تاثیرگذار در عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی موثر بوده است.

کلید واژه : عوامل محیطی، عوامل اجرایی، عوامل کنترلی، بودجه ریزی عملیاتی، سازمان های دولتی

فصل اول

فصل اول
کلیات پژوهش

مقدمه
بودجه ریزی عملیاتی از سال 1970 در دولت های ایالتی ایالات
متحد به عنوان نوآوری و ابداع به منظور تحول در نظام بودجه بندی آغاز شد و پیرو آن کشورهای دیگر نیز به تدریج این نظام بودجه بندی را برگزیدند. در تعریف این نظام، بیشتر پژوهشگران و کارشناسان بودجه بندی دولتی بر این نظر توافق دارند که بودجه ریزی عملیاتی، نوعی سیستم برنامه ریزی و بودجه ریزی است که بر رابطه بین بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تاکید دارد. این نظام حول دو محور “ارتباط بین شاخص عملکرد و ارزیابی” و “ارتباط بین بودجه و نتایج” می چرخد که در چارچوب آن، بخش های مختلف اداری بر اساس استانداردهای مشخص با عنوان شاخص های عملکرد پاسخگو هستند و مدیران در تعیین بهترین شیوه نیل به نتایج، از اختیار عمل بیشتری برخوردارند (قدیم پور،1388).
در کشور ما، مدیریت بخش اعظمی از منابع اقتصادی به عهده دولت است و کیفیت مدیریت آن در وضعیت مردم آثار اساسی دارد و مدیران بخش دولتی در این میان نقش بسیار مهمی را در ترکیب منابع برای تحقق اهداف سازمانی و دولتی بر عهده دارند و در راستای عملکرد خود باید در برابر مردم و نمایندگان آنان، پاسخگو باشند(باباجانی،1387). لازمه این پاسخگوئی استفاده از ابزارهایی می باشد که کارایی عملیات دستگاه های دولتی را بالا برده و منجر به اثربخشی بهتر منابع مصرف شده گردد. از مهمترین ابزارهایی که می تواند مدیران را در این بخش یاری نماید استفاده از نظام بودجه ریزی عملیاتی به عنوان ابزار نتیجه گرا است که سعی در ایجاد پیوند میان منابع مصرف شده به نتایج حاصله مطلوب دارد(اسعدی،1386).

بیان مساله
نظام بودجه ریزی به عنوان یکی از خرده نظامهای مدیریتی و اقتصادی همواره مورد توجه دولتها و سازمانها بوده است. امروزه دولتها به دلایل زیادی، نیاز نسبتاً وسیعی به جامع نگری و تفکر سیستمی و در نتیجه یکپارچه سازی نظامهای مدیریتی و اقتصادی و ایجاد تحول در بخش دولتی داشته و به منظور افزایش بهره وری و برقراری ارتباط میان اهداف استراتژیک و کلان یا برنامه های عملیاتی، نظامهای بودجه ریزی خود را در یک فرایند بهبود یا تغییر به یک نظام عملکرد محور یا عملیاتی که درآن ارتباط بین اعتبارات بودجه ای و عملکرد دستگاه های اجرایی شفاف و قابل درک است نزدیک تر سازند و از این طریق پشتوانه اطلاعاتی معتبر و قابل اطمینانی برای تصمیمات بودجه ای فراهم آورند(حسن آبادی،1387).
بودجه ریزی عملیاتی برنامه سالانه ای است که درآن رابطه بین منابع مالی تخصیص یافته و نتایج حاصل از اجرای هر برنامه با شاخص های کمیت پذیر نشان داده می شود. در بودجه ریزی عملیاتی اعتبارات به برنامه ها، فعالیتها و طراحی ها تفکیک شده، به علاوه حجم عملیات و هزینه های اجرای هریک از عملیات طبق روش های علمی مانند حسابداری قیمت تمام شده، روش اندازه گیری حجم کار و هزینه یابی برمبنای فعالیت اندازه گیری می شود (عباسی،1387، ص48).
بودجه ریزی عملیاتی با آگاه کردن تصمیم گیران به اطلاعات بهتر درباره نتایج هر برنامه و مجموعه برنامه هایی که برای نیل به اهداف مشترکی به کار می روند، توانایی تصمیم گیران و مدیران را در ارزیابی در خواسته های بودجه ای دستگاه های اجرایی افزایش می دهد(آقایی،1386، ص277). اطلاعات و شاخصهای معتبر عملکرد برای حمایت از بودجه ریزی عملیاتی دارای اهمیت زیادی است و برای اینکه اطلاعات عملیاتی و مالی در تصمیم گیری درباره تخصیص منابع بهتر مورد استفاده قرار گیرند، تصمیم گیران باید به مناسب بودن و دقت مرتبط با شاخصهایی که ارائه کرده اند اطمینان داشته باشند(سعیدی،1385،ص106).

بودجه ریزی عملیاتی نیازمند تغییرات بنیادی در سیستم های اطلاعات مدیریت، سیستم های حسابداری و بطور کلی در شیوه مدیریت دستگاه های دولتی است( GAO ،2003). از آنجایی که اختصاص هدفمند اعتبار به فعالیتهای هرسازمان می تواند شفاف سازی نحوه توزیع منابع، امکان پایش عملیاتی و انتظار برای دسترسی به نتایج، هزینه هایی را فراهم سازد، استفاده از روش بودجه ریزی عملیاتی گام مؤثری در جهت افزایش کارایی و اثربخشی اعتبارات خواهد بود (قادری،1385،