پایان نامه ارشد رایگان مدیریت : قصد خرید مجدد

1-7- 2) پرستیژ برند 7
1-7-3) تصویر برند 7
1-7-4) کیفیت درک شده 7
1-7- 5) صرفه جویی در هزینه اطلاعات 8
1-7-6) ریسک درک شده 8
1-7-7) درگیری محصول 8
1-7-8) دانش محصول 9
1-7-9) قصد خرید مجدد 9
1-8 ) قلمرو تحقیق 10
1-8-1 ) قلمرو موضوعی 10
1-8-2 ) قلمرو مکانی 10
1-8-3 ) قلمرو زمانی 10
1-9 ) خلاصه و جمع بندی 10
فصل دوم) ادبیات تحقیق
2-1) مقدمه 12
2-2) مبانی نظری تحقیق 13
2-2-1) برند 13
2-2-2) خصوصیات برند 14
2-2-3) مفهوم پرستیژ برند 15
2-2-4) مفهوم اعتبار برند 18
2-2-5) مفهوم تصویر برند 19
2-2-6) مفهوم کیفیت درک شده 21
2-2-7) مفهوم ریسک درک شده 22
2-2-8 ) مفهوم صرفهجویی در هزینه اطلاعات 25
2-2-9) مفهوم درگیری محصول 25
2-2-9-1) درگیری ذهنی مصرف کننده 26
2-2-10) مفهوم دانش محصول 27
2-2-10-1) خصوصیات دریافت شده محصول 28
2-2-10-2) وی‍‍‍‍‍ژگی محصولات 28
2-2-11) مفهوم قصد خرید مجدد 31
2-2-11-1) تاثیر پنج بعد مختلف تصویر ذهنی قیمت روی قصد خرید 32
2-2-11-2) تاثیرطبقه اجتماعی بر تصمیم خرید 35
2-2-11-3) فرایند خرید 36
2-2-11-4) پیش بین رفتار خریداران با بهره گرفتن از مدل مازلو 37
2-2-11-5) درک فرایند خرید 39
2-2-11-6) مدلهای مرتبط با قصد خرید 41
2-2-11-6-1) مدل استفان زیلک 41
2-2-11-6-2) مدل لوی و گندل 43
2-3) پیشینه پژوهش 45
2-3-1) مطالعات انجام شده در داخل کشور 45
2-3-2) مطالعات انجام شده در خارج کشور 52
2-4) توسعه فرضیات 59
2-5) خلاصه و جمع بندی 66
فصل سوم) روششناسی تحقیق
3-1) مقدمه 68
3-2) روش تحقیق 68
3-3) جامعه آماری پژوهش 70
3-4)حجم نمونه و روش نمونه گیری 70
3-5) روش و ابزارگردآوری اطلاعات 71
3-6) روایی و پایایی 72
3-6-1)روایی 72
3-6-2) پایایی 73
3-6-2-1) تحلیل عاملی 74
3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها 75
3-8) نرم افزارهای تجزیه و تحلیل داده ها 75
3-9) خلاصه و جمع بندی 75
فصل چهارم) تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه 78
4-2) آمار توصیفی 78
4-2) ویژگی های جمعیت شناختی 78
4-3) آمار استنباطی 80
4-3-1) تعیین نرمال و غیر نرمال بودن داده ها 80
4-3-2) بررسی برازش مدل پژوهش 80
4-3 -3) ارزیابی مدل اندازه‌گیری (مدل بیرونی) 81
4-3-3-1) بار عاملی شاخص ها یا سوال های پرسشنامه 81
4-3-3-2) پایایی مدل بیرونی 82
4-3-3-1-2) ضریب آلفای کرونباخ 82
4-3-3-1-1) پایایی ترکیبی (CR) 83
4-3-3-3) روایی مدل بیرونی 84
4-3-3-2) روایی همگرا 84
4-3-3-3) روایی واگرا 85
4-3-3-3-1) روش بارهای عاملی متقابل 85
4-3-3-3-2) روش فورنل و لاکر 87
4-3-4) ارزیابی مدل اندازه‌گیری (مدل بیرونی) 89

4-3-4-1) اندازه و معناداری ضرایب مسیر 90
4-3-4-1-1) ضرایب معناداری Z (مقادیر t- value) 90
4-3-4-1-2) ضریب رگرسیونی مسیرها 91
4-3-4-1-3) ضریب تعیین R2 (R Squars) 92
4-3-4-1-4) اندازه اثر 92
4-3-4-1-5) کیفیت پیش بینی کنندگی () 94
4-3-4-1-6) معیارRedundancy 95
4-4-3) بررسی مدل کلی پژوهش 95
4-5) نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها 96
4-6) اثر تعدیلگری 98
4-7) مدل اصلاح شده پژوهش 100
4-8) مقایسه شاخصهای مدل اولیه و مدل اصلاح شده 101
4-9) خلاصه و جمع بندی 102
فصل پنجم) نتیجهگیری و پیشنهادها
5-1) مقدمه 104
5-2) خلاصه تحقیق 104
5-3) مدل نهایی پژوهش 105
5-4) نتیجهگیریهای مبتنی بر فرضیه های پژوهش 106
5-4-1) نتیجهگیریهای مبتنی بر فرضیه اول 106
5-4-2) نتیجهگیریهای مبتنی بر فرضیه دوم 106
5-4-3) نتیجهگیریهای مبتنی بر فرضیه سوم 107
5-4-4) نتیجهگیریهای مبتنی بر فرضیه چهارم 107
5-4-5) نتیجهگیریهای مبتنی بر فرضیه پنجم 108
5-4-6) نتیجهگیریهای مبتنی بر فرضیه ششم 108
5-4-7) نتیجهگیریهای مبتنی بر فرضیه هفتم 109
5-4-8) نتیجهگیریهای مبتنی بر فرضیه هشتم 109
5-4-9) نتیجهگیریهای مبتنی بر فرضیه نهم 110
5-4-10) نتیجهگیریهای مبتنی بر فرضیه دهم 110
5-4-11) نتیجهگیریهای مبتنی بر فرضیه یازدهم 111
5-4-12) نتیجهگیریهای مبتنی بر فرضیه دوازدهم 111
5-4-13) نتیجهگیریهای مبتنی بر فرضیه سیزدهم 112
5-4-14) نتیجهگیریهای مبتنی بر فرضیه چهاردهم 112
5-4-15) نتیجهگیریهای مبتنی بر فرضیه پانزدهم 113
5-5) نتیجهگیری کلی تحقیق 113
5-6) پیشنهادهایکاربردی و مدیریتی 114
5-7) پیشنهادهایی برای تحقیقهای آتی 115
5-8) محدودیت و مشکلات پژوهش 115
5-9) خلاصه و جمع بندی 115
پیوستها 117
منابع 131

فهرست جداول
جدول(2-1) خلاصه نتایج تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق در داخل کشور 49
جدول (2-2) خلاصه نتایج تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق در خارج کشور 55
جدول (3-1) ترکیب سؤالات پرسشنامه 72
جدول (3-2) منابع مقیاسهای سنجش 73
جدول (3-3) بررسی پایایی با آلفای کرونباخ 74
جدول (4-1) ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری 79
جدول( 4-2 ) نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف 80
جدول ( 4-3) بار عاملی سوال های پرسشنامه 81
جدول (4-4) ضریب آلفای کرونباخ 83
جدول (4-5) پایایی ترکیبی 84
جدول( 4-6) روایی همگرا 85
جدول(4-7) بارهای عاملی متقابل 86
جدول (4-8) داده های اولیه وارد شده در نرم افزار اکسل 88
جدول (4-9) جدول فورنل- لارکر پس از جایگذاری مقادیر ریشه دوم AVE 89
جدول (4-10) ضرایب معناداری Z (مقادیر t- value) 90
جدول (4-11) ضریب رگرسیونی مسیرها 91
جدول(4-12) ضریب تعیین R2 92
جدول (4-13) اندازه اثر F2 93
جدول (4-14) کیفیت پیش بینی کنندگی ( Q2 ) 94
جدول (4-15) معیارRedundancy 95
جدول (4-16) نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها 96
جدول (4-17) بار عاملی مدل اصلاح شده تحقیق 97
جدول (4-18) مقایسه شاخصهای مدل پیشنهادی اولیه و مدل اصلاح شده پژوهش 101


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فهرست شکلها
شکل (1-1) مدل پژوهش 6
شکل (2-1) مراحل فرآیند خرید کالا توسط مشتری 36
شکل (2-2) سلسله مراتب اثرات در فرایند خرید 40
شکل (2-3) مدل استفان زیلک 41
شکل (2-4) مدل لوی و گندل 44
شکل (2- 5) مدل عملیاتی تحقیق 66
شکل (3-1) فرایند تحقیق 69
شکل (4-1) متغیر تعدیلگر درگیری محصول بر کیفیت درک شده و قصد خرید مجدد 98
شکل (4-2) متغیر تعدیلگر دانش محصول بر ریسک درک شده و قصد خرید مجدد 99
شکل (4-3) مدل اصلاح شده تحقیق در حالت آمارههای t 100
شکل(5-1) مدل نهایی پژوهش 105
فصل اول
کلیات تحقیق
فصل اول
کلیات تحقیق

1-1) مقدمه
اعتبار و ارزش درک شده نامتجاری اغلب به عنوان دو ویژگی بسیار مهم محسوب میشوند که بازاریابان برای اتخاذ و ساخت یک نامتجاری قوی به آن نیاز دارند (ونرین، 2005). اعتبار یک نام تجاری، به معنای اعتماد درک شده در مورد توانایی و میل به ارائهی مداوم چیزی که وعده داده شده است، میباشد و سود زیادی را برای مشتری و شرکتها فراهم میکند. در واقع، خرید یک نام تجاری معتبر برای مشتری کیفیتی را تضمین میکند که میتوانند آن را به حساب بیاورند. برای شرکتها، یک نامتجاری معتبر به این معنی است که تلاشهای بازاریابی به علت احتمال تشدید پذیرش پیام، مقرون به صرفهتر خواهد بود، بنابراین باعث فروش بیشتر شرکتها در پی مراجعه و تکرار خرید مشتری میشود. مقالات نشان میدهدکه تبلیغات به تنهایی دارای محدودیتهایی درشکلدهی اعتبار نامهای تجاری قوی میباشد، اما میتواند با اضافه کردن انتظارات اعتبار آن را ارتقاء دهد به طوری که مشتری وقتی محصولراخریداری و استفاده میکند آنرا تایید خواهد کرد.
ویژگی مهم دیگر برای ساخت یک نام تجاری قوی وجود یک ارزش درک شده بالا در یک نام تجاری است. با اینکه ابعاد بسیار مختلفی از ارزش درک شده محصول یا نام تجاری در مقالات تعریف شدهاند، برند با کیفیت درکشده توسط مشتری پیوند خورده است، ادراکی که تنها کیفیت کلی را نشان می دهد و ضرورتا بر مبنای دانش مشتریان در خصوص ویژگیهای جزیی آن نیست(رحیمی هلری و دیگران، 1388). همانطور که اعتبار نام تجاری ممکن است یک بخش مطلوبتر و محسوستری از ارزش درک شده را نشان دهد، بررسی بخش رقابتی اما متفاوت دیگری از ارزش درک شده (مثل پرستیژبرند) به همراه اعتباربرند تصویر متوازنتر و بزرگتری از فرایند تصمیمهای مشتری را نشان خواهد داد.
1-2) بیان مسئله
با وجود شناخت رو به افزایش اهمیت اعتبار، پرستیژ و تصویر برند به عنوان مشخصههای برند، مطالعات بسیار کمی به بررسی اینکه چگونه اعتبار، پرستیژ و تصویر برند روی رفتار انتخاب مشتری تاثیر میگذارد، پرداخته اند. درک مکانیزم ترکیبی اعتبار، پرستیژ و تصویر برند در تشکیل تمایل خرید نام تجاری برای تبلیغ کنندگان و بازاریابان بسیار مهم و موثر خواهد بود، چون راهنمایی لازم را در توسعه موقعیت نام تجاری، از طریق تبلیغات مناسبتر و استراتژیهای نامتجاری سازی، ارائه میدهد. علاوه بر این، دلیل وجود فشارهای رقابتی شدید، یکی از مهمترین راهبردها که شرکتها میتوانند از طریق آن به مزیت رقابتی پایدار دست یابند، بهبود کیفیت محصولات و کاهش ریسک درک شده توسط مصرفکنندگان است. تحقیقات در این زمینه نشان میدهد که بهبود کیفیت محصولات و کاهش ریسکدرکشده توسط مصرفکنندگان نتایج ارزندهای برای شرکتها به همراه داشته و سرانجام منجر به خرید محصولات شرکت و کسب سود برای آنها خواهد شد. در حالی که پژوهشهای کمی این عوامل بر قصد خرید مجدد مصرفکننده در صنعت تلفن همراه بررسی نمودهاند. از طرف دیگر با افزایش سطح انتظار مشتریان کیفیت محصول، به عنوان یک عامل رقابتی در نظرگرفته می شود. به این جهت شرکتهای سازنده تلفن همراه باید به بررسی کیفیت محصولات خود پرداخته و باشناخت نقاط قوت و ضعف محصولات خود، قادر به پاسخگویی به انتظارات مشتریان خود باشند تا بتوانند بقا خود را تضمین نمایند.
حال با توجه به رقابتی شدن صنعت تلفن همراه و همچنین اهمیت بسیار زیاداین محصولات برای سودآوری شرکتهای موجود در این صنعت، مسأله اصلی در اینجا چگونگی تأثیر پرستیژ، اعتبار و تصویر برند بر قصدخرید مجدد و همچنین چگونگی افزایش خرید تلفن همراه توسط مصرفکنندگان با تأثیرگذاری اعتبار برند، پرستیژبرند و تصویر برند بر ریسک و کیفیت درک شده میباشد.

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش
با توجه به رشد بازار تلفن همراه در سالهای اخیر و ضرورت برنامه ریزی شرکتهای تولید کننده تلفن همراه در جهت فروش محصولات خود با توجه به نیاز و خواسته مشتریان بایستی بازاریابان این شرکتها در پی برنامه ریزی مناسبی برای فروش محصولات خود و حفظ مشتریان خود باشند. از آنجایی که فروش محصولات برای شرکتها مخصوصا شرکتهای سازنده تلفن همراه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. به همین دلیل پژوهش در زمینه قصد خرید مجدد و شناسایی عوامل موثر برآن حائز اهمیت است. از این رو، امروزه پژوهشها در موضوع تاثیرگذاری ابعاد برند بر قصدخرید مصرف کننده مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. بدین جهت که، ارائه راهکارهای موثر که بتواند تمام معیارهای موثر در خرید مجدد را در نظر آورد، میتواند کمکی بزرگی به شرکتهای سازنده تلفن همراه باشد. لذا این تحقیق در پی بررسی اثر اعتبار برند، پرستیژ برند و تصویر برند بر قصد خرید مجدد است.
1-4) اهداف تحقیق
1-4-1) تعیین عوامل موثر بر قصد خرید مجدد می باشد.
1-4-2) تعیین تاثیر پرستیژ برند بر قصد خرید مجدد می باشد.

ass=”su-note” style=”border-color: #c7e5ca; border-radius: 3px; -moz-border-radius: 3px; -webkit-border-radius: 3px;”>

 
 
1-4-3) تعیین تاثیر اعتبار برند بر قصد خرید مجدد می باشد.
1-4-4) تعیین تاثیر تصویر برند بر قصد خرید مجدد می باشد.
1-5) سوالات تحقیق
1-5-1) اعتبار برند چه تأثیری بر کیفیت درک شده دارد؟
1-5-2) اعتبار برند چه تأثیری برصرفه جویی در هزینه اطلاعات دارد؟
1-5-3) اعتبار برند چه تأثیری بر ریسک درک شده دارد؟
1-5-4) پرستیژ برند چه تأثیری بر کیفیت درک شده دارد؟
1-5-5) پرستیژ برند چه تأثیری بر صرفه جویی در هزینه اطلاعات دارد؟
1-5-6) پرستیژ برند چه تأثیری بر ریسک درک شده دارد؟
1-5-7) تصویر برند چه تأثیری بر کیفیت درک شده دارد؟
1-5-8) تصویر برند چه تأثیری بر صرفه جویی در هزینه اطلاعات دارد؟
1-5-9) تصویر برند چه تأثیری بر ریسک درک شده دارد؟
1-5-10) ریسک درک شده چه تأثیری بر صرفه جویی درهزینه اطلاعات دارد؟
1-5-11) کیفیت درک شده چه تأثیری بر قصد خرید مجدد دارد؟
1-5-12) صرفه جویی در هزینه اطلاعات چه تأثیری بر قصد خرید مجدد دارد؟
1-5-13) ریسک درک شده چه تأثیری بر قصد خرید مجدد دارد؟
1-5-14) ) آیا درگیری محصول قادر است رابطه بین کیفیت درک شده و قصد خرید مجدد را تعدیل نماید؟
1-5-15) آیا دانش محصول قادر است رابطه ریسک درک شده و قصد خرید را تعدیل نماید؟
1-6) فرضیات تحقیق و ارائه مدل
فرضیه 1) اعتبار برند بر کیفیت درک شده تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه 2) اعتبار برند بر صرفه جویی در هزینه اطلاعات تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه 3) اعتبار برند بر ریسک درک شده تاثیر منفی و معناداری دارد.
فرضیه 4) پرستیژ برند بر کیفیت درک شده تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه 5) پرستیژ برند بر صرفه جویی در هزینه اطلاعات تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه 6) پرستیژ برند بر ریسک درک شده تاثیر منفی و معناداری دارد.
فرضیه 7) تصویر برند بر کیفیت درک شده تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه 8) تصویر برند بر صرفه جویی در هزینه اطلاعات تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه 9) تصویر برند بر ریسک درک شده تاثیر منفی و معناداری دارد.
فرضیه 10) ریسک درک شده بر صرفه جویی درهزینه اطلاعات تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه 11)کیفیت درک شده بر قصد خرید مجدد تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه 12) صرفه جویی در هزینه اطلاعات بر قصد خرید مجدد تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه 13) ریسک درک شده بر قصد خرید مجدد تاثیر منفی و معناداری دارد.
فرضیه 14) درگیری محصول قادر است تاثیرگذاری کیفیت درک شده بر قصد خرید مجدد را تعدیل نماید.
فرضیه 15) دانش محصول قادر است تاثیرگذاری ریسک درک شده بر قصد خرید مجدد را تعدیل نماید.
شکل (1-1) مدل پژوهش
1-7) تعریف اصطلاحات تخصصی تحقیق
1-7-1 ) اعتبار برند
اردم و اسویت (1998) مفهوم اعتبار برند را مطرح کردند، این افراد با در نظر گرفتن تئوری علامت دهی، توانستند تساوی ارزش نام تجاری براساس مشتری را مورد بررسی قرار دهند. آنها اعتبار برند را به عنوان باورکردن اطلاعات جایگاه محصول که در زیر نام تجاری جا داده شده براساس ادراکات مشتری از اینکه نام تجاری توانایی و تمایل به ارائه مداوم آنچه وعده داده است را دارد یا نه، تعریف میکنند (اردم و اسویت،2004). مشخص شده است که اعتبار برند شامل دو جزء اصلی است: اعتماد و تخصص. اعتماد به تمایل شرکتها به ارائه آنچه قول دادهاند اشاره دارد. تخصص به توانایی شرکتها در ارائه واقعی آنچه که قول دادهاند برمیگردد. از آنجا که اعتماد و تخصص در یک نام تجاری براساس تأثیر کلیه استراتژیهای بازاریابی سابق و عملکردهای انجام شده توسط یک نام تجاری میباشد، جای تعجب نیست که اعتبار برند بیانگر ثبات استراتژیهای آمیخته است که بازاریابی از طریق سرمایه گذاریهایی مثل تبلیغات در خصوص یک نام تجاری انجام میدهد.
1-7- 2) پرستیژ برند
منظور از پرستیژ برند این است که برند از منظر افرادی که نظرشان برای مصرف کنندگان مهم است، شناخته شده، قابل احترام و تحسین برانگیز باشد. پرستیز برند میتواند نشان دهنده جایگاه نسبتاً بالای موقعیت محصول همراه با یک نام تجاری باشد. استین کمپ و باتراو الدن (2003) چگونگی انجام منحصر به فرد که با نشانهای خاص یا کیفیت کلی و عملکرد محصول در ارتباط است معیاری کلیدی برای قضاوت در مورد پرستیژ یک برند میباشد. با این وجود پرستیژ برند به صورتی یکسان بر همه افراد تأثیر گذار نیست به عبارت دیگر، مصرف نامهای تجاری معتبر ممکن است براساس قابلیتها متفاوت