منابع پایان نامه درباره دامنه حرکتی، بهبود عملکرد، الکترومیوگرافی

ت استفاده در منزل، افزایش استقلال بیمار و کاهش هزینه های بهداشتی می باشد. بیوفیدبک یک درمان نسبتا ساده و مؤثر برای بیماری های عصبی عضلانی است که برای گسترش مکان درمان حتی می توان آن را به خانواده بیمار آموزش داد [5].در پروسه ایجاد سکته مغزی راههای حرکتی مرکزی اصلی که تنظیم تون نرمال […]

Read More

منبع پایان نامه ارشد درمورد دامنه حرکتی، گروه کنترل، انحراف معیار

معیار)1/18±5/1328/6±67/1179/13±83/5گروه کنترل بعد از مداخله(میانگین و انحراف معیار)4/28±3/1081/20±92/434/27±75/13 مطابق جدول 5-4 میانگین دامنه حرکتی آرنج قبل از انجام مداخله در گروه آزمون 5/32 درجه بوده است، پس از انجام مداخله به 1/82 درجه رسیده است (بطور متوسط 50 درجه افزایش دامنه حرکتی)، میانگین دامنه حرکتی در گروه کنترل از 5/17 به 67/41 درجه تغییر یافته […]

Read More

منبع پایان نامه ارشد درمورد دامنه حرکتی، گروه کنترل، انحراف معیار

بیوفیدبک متصل به کامپیوتر قرار داشت روی صندلی مقابل کامپیوتر می نشست، برای کاهش استرس بیمار نحوه انجام تمرین چندین بار برای بیمار شرح داده شد و بصورت عملی نمایش داده شد سپس نوع برنامه درمانی که شامل اشکال و موسیقی مربوط به سیگنال تولید شده بود، مطابق با سلیقه بیمار انتخاب می شد. به […]

Read More

منبع پایان نامه ارشد درمورد فیزیولوژی، کاهش اضطراب، کیفیت زندگی

تلفیقی از سنجش های کارآمد گزارش نمودند [7]. بیوفیدبک در سال 1960 توسط دانشمندانی که برای درمان از دستگاههای پیشرفته استفاده می کردند، استفاده شد [5]. در سال 1977 ولف105 و باسماجیان106[54] بیوفیدبک را بعنوان یک مقیاس اندازه گیری برای ارزیابی میزان پیشرفت قدرت عضلانی بیماران سکته مغزی طراحی کردند. در 1996 پروسه فیزیولوژیک بیوفیدبک […]

Read More

منبع پایان نامه ارشد درمورد بیماران مبتلا، اندام تحتانی، کیفیت زندگی

کنتراکچر26، زخمهای فشاری (زخم بستر)، پنومونی (ذات الریه) در بیماران مبتلا به اختلالات بلع، رسوب نابجای کلسیم در بافتها27، حملات صرع28، نیمه در رفتگی مفصل شانه29، بروز دردهای قابل توجه در اندامهای مبتلا، عوارض ناشی از افتادن بیمار، تشکیل لخته در عروق اندام ها، سوء تغذیه و عوارض مربوطه، پسرفت سریع شرایط جسمی قبلی30 و […]

Read More

پایان نامه با واژه های کلیدی مقدار خطا، تعهد مستمر، سطح معنادار

توجه به وجود این رابطه به میزان شدت رابطه پرداخت می شود که با در نظر گرفتن قدر مطلق ضریب همبستگی که برابر است با 317/0 = r رابطه قوی را نشان نمی دهد ولی با توجه به علامت آن که مثبت است جهت این رابطه مستقیم است ، یعنی با ایجاد سبک رهبری اخلاقی […]

Read More

منبع پایان نامه ارشد درمورد دامنه حرکتی، کیفیت زندگی، انحراف معیار

-7-3) آزمون آشورث اصلاح شده ………………………………………………………………………………. 43(5-7-3) ارزیابی گونیامتری مفاصل……………………………………………………………………………….. 43 (1-5-7-3) ارزیابی دامنه حرکتی اکستنسیون آرنج ……………………………………………………………….. 43(2-5-7-3) ارزیابی دامنه حرکتی اکستنسیون مچ دست……………………………………………………………. 43(3-5-7-3) ارزیابی دامنه حرکتی اکستنسیون انگشتان دست ………………………………………………………. 44(8-3) روش جمع آوری داده ها ……………………………………………………………………………………. 44(9-3) روش اجرا ………………………………………………………………………………………………….. 44(10-3) روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………. 46(11-3) ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………………. 46 […]

Read More

منبع پایان نامه ارشد درمورد دامنه حرکتی، گروه کنترل، یادگیری حرکتی

سی تاثیر بیوفیدبک بر دامنه حرکتی و عملکرد روزمره زندگی بیماران سکته مغزی انجام شد.متود: تعداد 24 نفر بیمار مبتلا به سکته مغزی، با میانگین سنی 75/54 در این پژوهش شرکت کردند، که بطور تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. با توجه به نقش کلیدی دست در انجام کارهای روزانه، عملکرد آن […]

Read More

پایان نامه با واژه های کلیدی تعهد مستمر، سابقه خدمت، درجه توافق

شد که برای اینکه ادراک از رهبری اخلاقی ارتقا یابد ، ارتباط بین مدیر و کارکنان بهبود یابد . همچنین کارکنان و اساتید دید مثبتی از رفتارهای واقعی روسا و هدایت کنندگان خود نداشتند . بیش از نیمی از کارکنان بدگمانی اندکی درباره مدیر خود داشتند و معتقد بودند که مدیران آنها در مورد نگرانی […]

Read More

پایان نامه با واژه های کلیدی تعهد مستمر، تلاش مضاعف

یک از سطوح تعهد از کم ، متوسط تا زیاد می تواند برای فرد و سازمان آثار مطلوب و نامطلوب در پی داشته باشد . آنها عقیده دارند که باید بین سطوح مختلف تعهد و اهداف مورد نظر سازمان به نوعی تعادل دست یافت . هرچند نحوه برقراری این تعادل تا کنون مشخص نشده و […]

Read More