منابع و ماخذ پایان نامه استان لرستان، نرم افزار

تقدیم به: حمد و سپاس خدایی را که مرا در تمام مراحل زندگی یاری کرده است. این پایان ‌نامه را تقدیم می‌کنم به: * پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر (عج) که هر چه دارم و خواهم داشت همه از الطاف اوست. * پدر و مادر و همسر مهربانم که در تمام مراحل زندگی همواره تکیه‌گاهی […]

Read More

پایان نامه ارشد رایگان درمورد حقوق بشر، Agriculture، دانشگاه تهران

طلایی، فرهاد، تعهدات دولت ها در قبال حق بر غذا با توجه به ماده یازدهم میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فصلنامه حقوق دانشگاه تهران، 1392، ش 2،134-119. 5- ابراهیم گل،علیرضا،حق برغذا پیش شرط سایرحقوق ،مجله حقوق بین الملل ،ش 39،1387. 6-منابع ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی به هرگونه ماده ژنتیکی بامنشاء گیاهی اطلاق […]

Read More

پایان نامه ارشد رایگان درمورد سازمان ملل متحد، سازمان ملل، حل اختلاف

متعاهد این معاهده نیست، میتوانند به عنوان ناظر در جلسات هیأت رئیسه شرکت نمایند. هر نهاد یا آژانس دیگری اعم از دولتی یا غیر دولتی که در زمینه‌های حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی صاحب صلاحیت باشد و تمایل خود را به شرکت در جلسات هیأت رئیسه به عنوان […]

Read More

پایان نامه ارشد رایگان درمورد استاندارد، کارشناسان، سازمان ملل متحد

مواد استاندارد منعقد شده مطلع سازند. (2) – نمونه‌هایی از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی بنا به تقاضا و بدون نیاز به موافقتنامه انتقال مواد استاندارد باید در اختیار طرفهای متعاهدی که منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی از سرزمین آنها در شرایط رویشگاههای طبیعی جمع آوری شده، قرار گیرد. (3) – […]

Read More

پایان نامه ارشد رایگان درمورد استاندارد، اطلاعات مربوط، امدادگران

بر اینکه دریافت کننده منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی باید خواستار اعمال شرایط موافقتنامه انتقال مواد استاندارد در مورد انتقال منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا به شخص یا واحد دیگر و نیز انتقالات بعدی آن منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی اعمال شود، دسترسی آسان فراهم خواهد شد. 5 – طرفهای متعاهد […]

Read More

پایان نامه ارشد رایگان درمورد بهره بردار، استاندارد، توسعه روستا

پایدار حفاظت در خارج از رویشگاه طبیعی، با توجه لازم به ضرورت مستند سازی، شناسائی، احیاء و ارزیابی به گونه‌ایمناسب و ترغیب توسعه و انتقال فناوری‌های مناسب برای این منظور از نظر اصلاحاستفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی؛ (و) – پایش قوه نامیه، درجه تنوع و پایداری ژنتیکی مجموعه‌های منابع ژنتیکی […]

Read More

پایان نامه ارشد رایگان درمورد دانشگاه تهران، بهره بردار، حقوق بشر

خیر؟ بهترین شاهد مدعا در این خصوص اقدام ایران و 12 کشور دیگر در حال توسعه عضو سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) 103 موسوم به “گروه کشورهای دوست دار توسعه”104 در تدوین و تصویب بیانیه توسعه آن سازمان است. در سال 2004 میلادی کشورهای برزیل و آرژانتین پیش نویس طرحی را به نشست سی و […]

Read More

پایان نامه ارشد رایگان درمورد ثبت اختراعات، بهره بردار، توسعه دانش محور

قرار گرفته است . بدیهی است که برای نیل به این دو هدف لازم است با طراحی یک نظام حقوقی متناسب که به حقوق مالکیت فکری موجود نیز توجه بایسته مبذول داشته باشد. ابزار حقوقی لازم را فراهم آورد. مفهوم حفاظت که به صورت اساسی در کنوانسیون تنوع زیستی و معاهده منابع ژنتیکی گیاهی برای […]

Read More

پایان نامه ارشد رایگان درمورد بهره بردار، سازمان ملل متحد، دانشگاه تهران

فرهنگی میهن ما می باشد. و در عین حال “بخشش و روح بلند ایرانی”درمراوده های با دیگر ملل جوامع انسانی همواره میزبان سخاوتمند جامع بشری در انتقال این اندیشه و منابع ارزشمند و گوهربار بوده است. کشاورزن و زارعان ایرانی در گذشته های دور در مورد بهره برداری و یا روش های حافظت از منابع […]

Read More

پایان نامه ارشد رایگان درمورد استاندارد، بهره بردار، قانون حاکم

کند. در جهت حفاظت از مواد، “پیش آگاهی” داده خواهد شد. 3- طرفهای متعاهد با کمیسیون منابع ژنتیکی برای غذا و کشاورزی سازمان کشاورزی وخواروبارجهانی ملل متحد ” فائو” در ارزیابی دوره ای آن از وضعیت جهانی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی همکاری خواهند نمود. تا برنامه ها دوره ای اقدام جهانی موضوع […]

Read More