منابع و ماخذ پایان نامه استان لرستان، نرم افزار

تقدیم به:
حمد و سپاس خدایی را که مرا در تمام مراحل زندگی یاری کرده است.
این پایان ‌نامه را تقدیم می‌کنم به:
* پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر (عج) که هر چه دارم و خواهم داشت همه از الطاف اوست.
* پدر و مادر و همسر مهربانم که در تمام مراحل زندگی همواره تکیه‌گاهی محکم و نقطه امیدی بزرگ برای من بودند.
* معلمان و اساتیدی که در طول سالهای تحصیل از شمع وجودشان بهره‌مند شده‌ام.
* و کلیه رهپویان راه علم و حقیقت.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده . 1
1- فصل اول- کلیات
1-1- مقدمه. 4
1-2- اهمیت اقتصادی گردو در ایران و جهان 4
1-3- منشاء و انتشار گردو 4
1-4- مناطق رشد و میزان تولید 7
1-5- ویژگی های گیاه شناسی گردو. 11
1-5-1- شکل ظاهری و اندازه 11
1-5-2- ترکیبات میوه و موارد استفاده 12
1-6- ردهبندی. 13
1-7- ارقام گردو 16
1-8- پایههای گردو 16
1-9- گردوی ایرانی. 17
1-9-1- گونهها و واریتههای گردوی موجود در ایران. 18
1-10- شرایط مناسب برای گردو 18
1-10- 1- آب و هوا. 18
1-10- 2- بارندگی 19
1-10-3- خاک. 19
1-10-4- آبیاری 20
1-11- بیماریهای گردو 21
1-12- معرفی منطقه مورد مطالعه 21
1-12- 1- موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان. 21
فصل دوم: بررسی منابع
2-1- بیماری بلایت باکتریایی گردو 24
2-1-1- عامل بیماری Xanthomonas arboricola pv. juglandis 25
2-2- ویژگی های جنس زانتوموناس 26
2-3- روش های شناسایی جنس Xanthomonas 28
2-3-1- صفات مورفولوژیکی 28
2-3-2- صفات بیوشیمیایی 28
2-4- روش های سرولوژیکی و مولکولی 28
2-5- فیلوژنی جنس Xanthomonas 29
2-6- گونه های Pseudomonas ………………………………………………………………………………………..30
2-6-1- خصوصیات راسته Pseudomonadales 31
2-6-2- خصوصیات خانواده Pseudomonadaceae ………………………………………………32
2-6- 3- مشخصات و خصوصیات باکتری شناسی جنس Pseudomonas………………….32
2-6-4- موقعیت تاکسونومیکی جنس Pseudomonas . 34
2-6-5- موقعیت تاکسونومیکی گونه syringae Pseudomonas ………………………………34
2-6-6- مکانیزم بیماریزایی در Pseudomonas syringae . 36
2-7- علائم بیماری بلایت گردو . 38
2-7-1- علائم بیماری. 38
2-7-2- علائم روی برگ 39
2-7-3- علائم روی گل نر 40
2-7-4- علائم روی گل ماده….. 40
2-7-5- علائم روی شاخه. 40
2-7-6- علائم روی میوه. 41
2-8- اپیدمیولوژی و چرخه زندگی عامل بیماری.. 42
2-9- زمستانگذرانی 43
2-10- وضعیت بیماری در ایران. 44
2-11- کنترل بیماری. 45
2-11-1- پیشگیری. 45
2-11-2- روشهای فیزیکی 45
2-11-3- سمپاشی 46
2-11-4- تهیه نهال سالم و حفظ باغهای جوان 46
2-11-5- نوع آبیاری 46
2-11-6- تغذیه 47
2-11-7- محلولپاشی 47
2-12- تنوع ژنتیکی باکتری های بیماریزای گیاهی. 49
2-13- روش های مولکولی مبتنی بر DNA . 50
2-14- تکنیک های مولکولی: مروری بر روشهای تشخیصی باکتری ها 51
2- 14-1- بررسی تنوع ژنتیکی بر اساس توالی تکراری rep- PCR 52
2-14-2- واکنش زنجیره ای پلی مراز ((Polymerase Chain Reaction. 53
2-14-3- تاریخچه PCR 54
3-14-4- مراحل انجام واکنش PCR. 55
2-14-5- سیکلهای حرارتی لازم برای PCR. 56
2-14-6- نشانگر rep 57
2- 15- فیلوژنی و طبقه بندی باکتری ها بر اساس توالی های DNA. 60
2-16- ژن 16s Rrna….. 60
2-17- ژن RPOB……………………………………………………………………………………………………………….64
2-18- تکنیک الکتروفورز. 64
فصل سوم: مواد و روشها
3-1- تهیه استرین ها 67
3-1-1- نمونه برداری و جداسازی عامل بیماری 67
3-1-2- تکثیر و نگهداری باکتری ها 68
3-1-3- نگهداری باکتری ها 68
3-1-3-1- نگهداری جدایه ها در گلیسرول 15 % 68
3-1-3-2- نگهداری جدایه ها در محیط کشت 68
3-2- بررسی خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی …… 68
3-2-1- واکنش فوق حساسیت Hypersensitive Tests 68
3-2-2- آزمون اثبات بیماریزایی 69
3-3- آزمون های بیوشیمیایی 69
3-3-1- آزمون آرژنین دهیدرولاز 69
3-3-2- آزمون اکسیداز 70
3-3-3- آزمون اثر باکتری روی شیر لیتموس 71
3-3-4- آزمون احیای نیترات به نیتریت 71
3-3-5- آزمون تحمل نمک طعام 73
3-3-6- آزمون تجزیه بی هوازی گلوکز 73
3-3-7- آزمون سولفید هیدروژن H2S)) از سیستئین 73
3-3-8- آزمون تولید لعاب روی محیط YDC 74
3-3-9- آزمون تولید لوان 74
3-3-10- آزمون ذوب ژلاتین 74
3-3-11- آزمون رشد در دمای 35 درجه سانتی گراد 75
3-3-12- آزمون کاتالاز 75
3-3-13- آزمون گرم با محلول 3 درصد پتاس 76
3-3-14- آزمون هیدرولیز اسکولین 76
3-3-15- آزمون هیدرولیز توئین 80 76
3-3-16- آزمون هیدرولیز نشاسته 77
3-3-17- آزمون اوره آز 77
3-3-18- آزمون داکسی ریبونوکلئاز 78
3-3-19- آزمون لسیتیناز 78
3-3-20- آزمون تولید رنگدانه فلورسنت 79
3-3-21- آزمون فعالیت تایروزیناز 79
3-3-22- آزمون واکنش متیل رد و تولید استوئین 79
3-3-23- آزمون مواد احیاء کننده از ساکارز (RSS) 80
3-3-24- آزمون هیدرولیز آربوتین (بتاگلوکوزیداز) 80
3-3-25- آزمون هیدرولیز کازئین شیر 80
3-3-26- آزمون تولید اندول 80
3-3-27- آزمون لهانیدن ورقه های سیب زمینی 81
3-3-28- آزمون سیترات 81
3-4- بررسی خصوصیات تغذیه ای 82
3-4-1- آزمون مصرف منابع مختلف کربن 82
3-5- گروه بندی استرین ها 82
3-6- بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت استرینهای مورد بررسی ……………………………………………………82
3-6-1- تعیین تنوع ژنتیکی جدایهها با روش rep-PCR……………………………………………………………82
3-6-1-1- استخراج ژنومی DNA
3-7- روش rep-PCR 83
3-7-1- مخلوط واکنش جهت انجام آزمون PCR 83
3-7-2- برنامه تکثیر برای آغازگرهای ERIC IR، ERIC2 و آغازگر BOX A1R 84
3-7-2-1- چرخه حرارتی………………………………………………………………………………………84
3-7-3- بافر TAE 5x 85
3-7-4- الکتروفورز نتیجه PCR در ژل و عکسبرداری از ژل 85
3-7-5- شیوه آنالیز نتایج rep-PCR 85
3-7-6- تعیین توالی نوکلئوتیدی(Sequencing)………………………………………………………………………86
3-8- آنالیز کامپیوتری توالی ها. 87
فصل چهارم: نتایج
4-1- جداسازی ..89
4-2- شناسایی و تعیین خصوصیات فیزیولوزیکی و بیوشیمیایی استرینها………………………………………..91
4-2-1- اثبات بیماریزایی……………………………………………………………………………………………..91
4-2-2- خصوصیات فنوتیپی و بیوشیمیایی …………………………………………………………………93
4-2-2-1- نتایج خصوصیات فنوتیپی جدایه های Pseudomonas عامل لکه برگی گردو……………..93
4-3- نتایج خصوصیات فنوتیپی جدایه های Xanthomonas عامل بلایت باکتریایی گردو. 97
4-4- الگوی DNA حاصل از rep-PCR با پرایمر ERIC برای Pseudomonas 102
4-5- اثر انگشت ژنتیکی DNA ژنومی حاصل از rep-PCR برای Xanthomonas . 103
4-6- تجزیه خوشهای 106
4-7- تعیین توالی قطعات و آنالیز کامپیوتری آنها 106
فصل پنجم: بحث
5-1- پیشنهادات. 115
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………..118
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….127
فهرست جداول:
فصل اول
جدول 1-1- میزان تولید گردو در کشورهای مختلف در سال 2007 طبق گزارش FAO ……………….8
جدول 1-2- سطح زیر کشت، میزان تولید و عملکرد گردو در کشور در سال 1387 ……………….8
جدول 1-3- سطح زیر کشت، میزان تولید و عملکرد محصولات باغی(دایمی) استان لرستان در سال 1387……………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
جدول 1-4- سطح زیر کشت و میزان تولید گردو در ایران به تفکیک استان در سال 1385 …..9
جدول 1- 5- ترکیبات مغز گردو …………………………………………………………………………………13
جدول 1-6- گونههای گردو ……………………………………………………………………………………. 14
جدول1-7 – مقایسه خصوصیات سه پایه رایج مورد استفاده برای گردوی ایرانی در کشورهای مختلف …………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
جدول 1-8- زمان تقریبی مراحل مختلف رشد میوه گردو …………………………………………….. 20
فصل دوم
جدول2-1- میزان حساسیت ارقام گردو به باکتریوز …………………………………………………….. 38
جدول2-2- توانایی بررسی تنوع ژنتیکی روش های مختلف براساس DNA، در سطوح مختلف تاکسونومی باکتری ها ………………………………………………………………………………………………. 50
جدول 2-3- توالی نوکلئوتیدی پرایمرهای عمومی ………………………………………………………. 59
جدول 2-4- توالیهای نوکلئوتیدی پرایمرهای اختصاصی مورد استفاده برایX. A. J ……. 59
فصل سوم
جدول 3-1- آغازگرهای استفاده شده در انگشت نگاری DNA به روش rep-PCR ……. 83
فصل چهارم
جدول 4-1 : فهرست استرینهای جدا شده از درختان گردو در سال 1390 و مورد استفاده در این مطالعه ………………………………………………………………………………………………………………………. 89
جدول 4-2- خصوصیات فنوتیپی و بیوشیمیایی استرینهای Pseudomonas جدا شده از برگ گردو ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 93
جدول 4-3- خصوصیات فنوتیپی و بیوشیمیایی استرینهای Xanthomonas جدا شده از برگ و میوه گردو …………………………………………………………………………………………………………………. 98
فهرست نمودارها
نمودار 4-1- دندروگرام تشابه جدایهها براساس آزمونهای فنوتیپی جدایههای Pseudomonas عامل بیماری باکتری بلایت و لکه برگی گردو ……………………………………………………………….. 97
نمودار 4-2- دندروگرام تشابه جدایهها براساس آزمونهای فنوتیپی جدایههای Xanthomonas عامل بیماری باکتری بلایت گردو با استفاده از نرم افزار NTCY`S با روش جاکارد ………….