پایان نامه با کلمات کلیدی کشف الاسرار

s
فصل اول: کلیات 4
مقدمه 5
1. تعریف مساله 5
2- پیشینه تحقیق 6
3- ضرورت تحقیق 7
4- هدف تحقیق 7
5- سئوالات تحقیق 7
1-5- سئوال اصلی 7
2-5- سئوالات فرعی 7
6- فرضیه‌ها 8
7- روش تحقیق 8
گفتار اول: شناختی بر تفسیرکشف الاسرار و عده الابرار 9
1-چگونگی تدوین 10
2-نگاهی به ابعاد گوناگون کشف الاسرار 10
3-جایگاه نقل درکشف الاسرار 11
4-اسرائیلیات در کشف الاسرار 12
5-مباحث کلامی درکشف الاسرار 12
6-مباحث فقهی درکشف الاسرار 13
7- فضایل علی? درکشف الاسرار 13
8-عرفان در کشف الاسرار 15
9-شیوه نگارش و نثر فارسی کشف الاسرار 15
10-تاریخ تألیف تفسیر میبدی ومصادر آن 16
11-مؤلف کشف الاسرار 17
گفتار دوم: شناختی بر ابوالفضل رشیدالدین میبدی 18
1- زندگانی ابوالفضل رشیدالدین میبدی 18
2-مؤلفات دیگر ابوالفضل رشیدالدین میبدی 18
گفتار سوم: مفهوم شناسی تفسیر 20
1-معنای لغوی تفسیر 20
2-معنای اصطلاحی تفسیر 21
گفتار چهارم: جایگاه روایات در تفسیر 22
دیدگاه ها 22
1-تفسیر قرآن باروایت 22
2-تفسیر قرآن با قرآن 24
3-تفسیر قرآن با قرآن و روایات 25
فصل دوم: فضایل امیرالمؤمنین? واهل بیت? درآیات 34
گفتار اول: فضایل امیرالمؤمنین? در آیات 35
1-آیات ولایت 35
1-1-آیه ابلاغ 35
1-1-1-تفسیر آیه ابلاغ در کتاب کشف الاسرار ونقد آن 35
2-1-1-ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین? در تفاسیر شیعه 41
3-1-1- روایات ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین? در تفاسیر اهل سنت 42
2-1-آیه اولی الامر 43
1-2-1-تفسیر آیه اولی الامر در تفسیر کشف الأسرار و عده الأبرار: 43
2-2-1-عصمت اولی الامر در تفاسیر شیعه و اهل سنت: 46
3-2-1-روایاتی در مورد اولی الامر 48
3-1-آیه إکمال 49
1-3-1-تفسیر آیه درکشف الأسرار و عده الأبرار 49
2-3-1-استدلال بر تفسیر صحیح: 50
3-3-1-نقد نظر مشهور اهل سنت با استفاده از همین نکته کلیدی: 51
4-3-1-روایات اهل سنت 53
4-1- آیه إنذار 54
1-4-1-تفسیر آیه در کشف الاسرار 54
2-4-1-روایات در تفسیر وشأن نزول این آیه از کتب اهل سنت 56
3-4-1-نکته هائی در این روایات 58
2- آیات غیر ولایت 59
1-2-هادی أمت 59
1-1-2- در تفسیر کشف الاسرار 59
2-1-2-روایاتی از شیعه واهل سنت 60
2-2- آیه نجوا 61
1-2-2-تفسیر آیه در کشف الاسرار 61
2-2-2-شأن نزول آیه در تفاسیر 62
3-2-2-تنها عمل‏ کننده به آیه نجوا 63
4-2-2- شبهه انکار فضیلت عمل به آیه نجوا 64
3-2- لیله المبیت 65
1-3-2- در تفسیر کشف الاسرار 66
2-3-2- در تفاسیر شیعه و اهل سنت 66
گفتار دوم: فضایل اهل بیت? در آیات 68
1-آیه تطهیر 68
1-1-تفسیر آیه در کشف الأسرار 68
2-1-مراد از اهل بیت? در تفاسیر شیعه واهل سنت 69
3-1-آیه تطهیر وعصمت 71
2-آیه إطعام 72
1-2- تفسیر آیه در کشف الأسرار 72
2-2-مفاد آیه: “وَ یطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلی‏ حُبِّهِ” 73
3-2-شأن نزول سوره “هل أتی” 74
4-2-سوره “هل أتی” در اشعار شاعران 75
3-آیه مباهله 76
1-3- تفسیر آیه در کشف الأسرار 76
2-3-معنی مباهله در لغت 77
3-3-حضور اهل بیت? درمباهله در تفاسیر اهل سنت 78
4-3-یکی از فضائل بزرگ اهل بیت? 78
4-آیه مودت 79
1-4-تفسیر آیه در کشف الأسرار 79
2-4-شأن نزول آیه مودّت 81
3-4-توضیح واژگان 81
1-3-4- مودّت 82
2-3-4-قربی 82
4-4-مصداق “قربی” 82
1-4-4- روایات شیعه درباره آیه مودّت 83
2-4-4- روایات اهل سنت در تفسیر آیه مودّت 84
5-آیه لؤلؤ و مرجان 84
1-5-تفسیر آیه در کشف الاسرار 84
2-5-تفسیر آیه در تفاسیر اهل سنت 84
فصل سوم: فضایل امیرالمؤمنین? واهل بیت? در أحادیث کشف الأسرار 87
گفتار اول: فضایل امیرالمؤمنین? در أحادیث کشف الأسرار 88
1-حدیث رد الشمس 88
1-1-حدیث رد الشمس در کشف الاسرار 88
2-1- برگشت خورشید پس از وفات پیامبر? 89
3-1-ردالشمس در روایات 90
4-1-حدیث ردالشمس در منظر اهل سنت 90
5-1-اشکالات و ابهامات 91
2-محبت امیرالمؤمنین? 92
1-2-محبت امیرالمؤمنین? در تفسیر کشف الاسرار 92
2-2-محبت امیرالمؤمنین? در کتب اهل سنت 93
3-علم امیرالمؤمنین? 94
4-لا فتی الّا علی? 95
1-4-حدیث لافتی در کشف الاسرار 95
2-4-جوانمردی امیرالمؤمنین? در جنگ احد 96
5-علی مرتضی? همسر فاطمه زهرا? 97
1-5-ازدواج امیرالمؤمنین? با فاطمه زهرا? در آسمان 97
2-5- فضیلت بودن همسری فاطمه زهرا? 99
6-تیر در پای امیرالمؤمنین? 99
1-6- در کشف الاسرار 99
2-6-بررسی صحت این روایت 100
7-زهد امیرالمؤمنین? 102
1-7-‏در تفسیر کشف الاسرار 102
2-7-نمونه هایی از زهد امیرالمؤمنین? 103
گفتار دوم: فضایل اهل بیت? در أحادیث کشف الأسرار 105
1-سلام ملک الموت به اهل بیت? 105
2-عمل کردن اهل بیت? به آیه “مَنْ ذَا الَّذِی یقْرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً” 106
1-2- عمل به آیه در تفسیر میبدی 106
2-2- پاسخ به دو شبهه 107
3-اهل بیت? ذوی القربای پیامبر 108
1-3-ذوی القربی در تفسیر کشف الأسرار و عده الأبرار 108
2-3-ذوی القربی در بقیه تفاسیر 108
نتیجه‌گیری 110
فهرست منابع و مؤاخذ 113
مقدمه
تفسیر قرآن کریم در گرو معرفت آن است و چون شناخت آن درجات گوناگونی دارد بنابراین تفسیر آن نیز مراتب مختلفی دارد. بعضی قرآن را در اثر اتحاد با حقیقت آن می‌شناسند مثل پیامبر اکرم? و اهل بیت عصمت? که به منزله جان رسول خدا? هستند.
بعضی دیگر قرآن را بر اثر مشاهده جمال و جلال آن در خود، می‌شناسند که تبیین آن کشش خاص، برای کسی که از آن نفحه نصیبی ندارد میسور نیست.
و گروه سوم قرآن را با بررسی ابعاد گوناگون اعجاز وی می‌شناسند که اکثر قرآن شناسان و مفسران از این دسته‌اند.
کامل‌ترین شناخت قرآن همانا معرفت عمیقانه طبقه اول است که نه تنها به تمام معارف آن آشنایی کامل دارند بلکه در مرحله عقل، قرآن معقول و در مرتبه مثال، قرآن متمثل و در مرتبه طبیعت، قرآن ناطق می‌باشد و این بخاطر آن است که حقیقت ولایت و حقیقت قرآن گرچه مفهوما از یکدیگر جدا می‌باشند ولی از لحاظ مصداق و همچنین حیثیت صدق، مساوی و متحدند.
گروه دوم به واسطه آیات انفسی قرآن به سوی این هدف والا جذب شده‌اند و با کشش قرآن وارد دریای بیکران او گشته‌اند.
اما دسته سوم با بررسی ابعاد اعجاز آمیز قرآن کریم آن را می‌شناسند و قرآن شناسی آنان از روزنه‌های بیرونی است و کلام خدا را از پشت پرده‌های الفاظ و مفاهیم و مانند آن می‌بینند و از حجاب مصطلحات نمی‌گذرد.
به همین دلیل ده‌ها کتاب در باب تفسیر قرآن به شیوه‌های مختلف تاریخی، ادبی، روایی، فلسفی و… به رشته تحریر در آمده است و هر مفسری از باب تخصص خود به دریای بی کران قرآن نگاه کرده است. با این نگاه‌های یک جانبه به دریای بیکران قرآن، لاجرم بعضی از پرده‌های قرآن کنار خواهد رفت اما سایر چهره‌های قرآن و بطون آن بر ما پنهان است. و این بدان معنا نیست که انسان به دنبال کشف القناء نرود، بلکه یقینا هر قدر ظرف اندیشه ما بزرگ‌تر شود مقدار بیش‌تری از این دریای بیکران را درون خود جای خواهد داد. از این رو بر دانشمندان واجب است تا در همه اعصار و زمانها تلاش کنند تا حقایق بیش‌تری از قرآن کریم و ولایت که پیوند عمیقی با هم دارند را – چنانکه پیامبر اکرم? فرمودند: “إنی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی…” بیاموزند و به آنچه تا کنون بوده قناعت نکنند زیرا پیامبر اکرم? فرموده شگفتیهای قرآن هرگز تمام نمی‌شود و نوآوریهای آن به کهنگی نمی‌گراید.
آری، پیوند عمیقی بین قرآن و ولایت و امامت وجود دارد به نحوی که شیعه آن را از اصول اعتقادات، و یک منصب الهی و دنباله رو نبوت پیامبران? می‌داند. شیعه آن قدر برای امامت ارزش قائل است که امام رضا? می‌فرماید: “کلمه لا إله إلا الله حصنی فمن دخل حصنی أمن من عذابی بشرطها و شروطها و أنا من شروطها” در واقع امام شرط توحید را امامت و ولایت می‌داند.
اما عالمان اهل سنت امامت را به عنوان یک فرع فقهی می‌دانند و نگاه سطحی به مسأله امامت دارند. از جمله این عالمان، ابوالفضل رشید الدین میبدی صاحب تفسیر کشف الأسرار است. ایشان به خاطر تخصصش در تاریخ، فقه، حدیث و تفسیر از جایگاه قابل ملاحظه‌ای در میان عالمان اهل سنت دارد. لذا بررسی دیدگاه تفسیری وکلامی او در آیات امامت و ولایت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و پاسخ به آن‌ها زمینه ساز پاسخ به شبهات وهابیت برای محققان خواهد بود.
به همین خاطر به تفسیر وی که یکی از مهم‌ترین تفاسیر اهل سنت می‌باشد مراجعه کرده و آن را محور بحث خود قرار می‌دهیم و قصد داریم با بررسی و تبیین و تحلیل آیات ولایت و امامت که از مباحث مهم و ضروری مذهب تشیع است ، در این تفسیر به نقد عالمانه نظرات ابوالفضل رشید الدین میبدی حول مبحث امامت و ولایت اهل بیت? بپردازیم تا حقایق تاریخی را مطابق با اصول تفسیر صحیح درباره آیات منتخب استخراج نماییم.
فصل اول: کلیات
مقدمه
بحث ولایت از مهمترین ابحاث شیعه است که این روزها هجمه های همه جانبه از سوی دشمنان بالاخص فرقه ضاله‌ی تازه تأسیس شده‌ی وهابیت شده است. خصوصا با این همه امکاناتی که دارند دشمنیهای خود را بیش از پیش کردند و شبهات زیادی را بر علیه شیعیان مطرح می‌کنند که مهمترین شبهه‌ی آنها این شبهه است که شیعه اصل و اساس ندارد و زاییده‌ی تفکرات پادشاهان صفوی است در حالی که کتب اهل سنت بالاخص کتب تفسیری آنها پر از حقانیت شیعه می‌باشد.
و در این مختصر سعی کردیم که از کتب قدیمی و تفسیری آنها مستنداتی بر حقانیت شیعه ارائه دهیم.
1. تعریف مساله
کشف الاسرار و عده الابرار کتابی در تفسیر قرآن و عظیم ترین و قدیمی ترین تفسیر عرفانی فارسی، نوشته ابوالفضل رشید الدین میبدی در دهه ??? قمری است. این کتاب بر اساس تفسیر الهروی خواجه عبدالله انصاری (که هم اکنون در دست نیست) و در ده جلد نوشته شده‌است رشیدالدین میبدی در این کتاب ابتدا بخشی از آیات را بدون توضیح به فارسی ترجمه کرده، سپس عقاید مفسرین و تحقیقات اهل فن را درباره تفسیر همان قسمت شرح می‌دهد و در بخش سوم به بیان نکات عرفانی خصوصا به نقل از خود خواجه عبدالله انصاری می‌پردازد.
و از آنجا که مفسران و اندیشمندان شیعه و نیز برخی از مفسران و علمای اهل سنت به شرح آیات فضیلت امام علی? پرداخته و دلالت آنها را به عظمت و جایگاه رفیع امام علی? مسلم دانسته اند. عظمت امام علی? همواره مورد توجه تعداد زیادی از اندیشمندان اهل سنت قرار گرفته به طوری که علمای شیعه معمولاً برای اثبات ولایت امام? از منابع اهل سنت بهره جسته اند، سپس با نقد و بررسی نظرات آنان دلایلی بر ولایت و فضیلت امام علی? اقامه کرده اند. نوشته پیش رو نیز بر همین روال به بیان دیدگاه رشیدالدین میبدی در این باره پرداخته و سپس به نقد و بررسی آرای وی می‌پردازد.
2- پیشینه تحقیق
ازجمله فعالیت‌های مستقل که در این زمینه صورت گرفته:
1) کتاب فضایل اهل بیت از منابع اهل سنت نوشته‌ی محمد رضا امین زاده. است که این اثر شامل بخشهایی چون لزوم عقلی امام. سیمای اهل بیت در قرآن. سیمای اهل بیت در اسناد اهل سنت. امام علی وحضرت زهرا درمنابع اهل سنت. واعترافهای سه خلیفه در مورد فضایل امیرالمومنین است.
2)کتاب چهل حدیث ازفضایل اهل بیت از اسناد اهل سنت نوشته‌ی آیت الله مرتضی احمدیان که از کتاب فرائد السمطین جمع آوری شده که شامل قسمتهایی از جمله برتری حضرت فاطمه بر دیگر زنان. اثبات دلالت ایات تطهیر و مباهله بر افضلیت ال الله. عظمت محبت ال الله. با شهادت ازددنیا رفتن اهل بیت از فرمایشات رسول اکرم میباشد.
3) کتاب اهل البیت فی تفاسیر اهل السنه نوشته شیخ نزار

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *