پایان نامه رایگان درمورد محل سکونت، عوامل موثر

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
1-2- طرح مسئله 3
1-3- سوالات تحقیق 7
1-4- ضرورت و اهمیت تحقیق 7
1-5- اهداف تحقیق …..10
فصل دوم: مبانی نظری وتجربی تحقیق
2-1- مقدمه 12
2-2- پیشینهی نظری 12
2-3- نظریه ها 14
2-3-1- نظریه اقتصادی مهاجرت 14
2-3-2- نظریه محرومیت نسبی استارک ….16
2-3-3- نظریه رفتاری توماس وزنانسکی 17
2-3-4- نظریه ی شبکه های مهاجرتی 20
2-3-5- نظریه سرمایه ی انسانی ساستاد 21
2-3-6- نظریه استافر 23
2-3-7- نظریه جاذبه ودافعه ی اورت.س.لی 24
2-3-8- مدل سیستمی 25
2-3-9- مدل وابستگی 27
2-3-10- نظریه لانسینگ ومولر 29
2-4- پیشینه ی تجربی 31
2-5-1- مطالعات داخلی 31
2-5-2- مطالعات خارجی 36
2-6- چارچوب نظری 40
2-7- فرضیه های تحقیق 52
2-8- مدل نظری تحقیق 53
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه 56
3-2- روش تحقیق 56
3-3- روش نمونه گیری وحجم نمونه 57
3-4- حجم نمونه افرادی که پرسشنامه پرمی کنند 58
3-5- روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………….59
3-6- اجزای پرسشنامه 59
3-7- مقیاس لیکرت 59
3-8- اعتبار پرسشنامه 60
3-9- پایایی پرسشنامه 61
3-10- روش تجزیه وتحلیل 64
3-10-1-آمارتوصیفی 64
3-10-2-آماراستنباطی ….64
3-11- روش های آماری مورد استفاده 64
3-11-1- ضریب همبستگی پیرسون…………………………………………………………………………………………..64
3-11-2-آزمون معنی دار بودن r…………………………………………………………………………………………….65
3-11-3-آزمون مقایسه میانگین تی دو گروه مستقل……………………………………………………………………..65
3-12-تعریف نظری وعملیاتی مفاهیم…………………………………………………………………………………………65
3-12-1- متغیروابسته………………………………………………………………………………………………………………65
3-12-2- متغیرمستقل………………………………………………………………………………………………………………66
3-12-3- متغیرمستقل (اشتغال)…………………………………………………………………………………………………..67
3-12-4- متغیرمستقل(طبقه اجتماعی) ………………………………………………………………………………………..68
3-13- ویژگی های کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………69
3-14- روش تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………71
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
4-1- مقدمه 73
4-2- تحلیل های توصیفی 74
4-2-1- جنس 74
4-2-2-سن 74
4-2-3- وضیعت تاهل 76
4-2-4- تعدادفرزندان درافرادمتاهل 77
4-2-5- میزان تحصیلات 78
4-2-6- وضیعت مسکن…………………………………………………………………………………………………………..79
4-2-7- محل تولدومحل سکونت فعلی………………………………………………………………………………………80
4-2-8- محل سکونت…………………………………………………………………………………………………………….80
4-2-9- قومیت………………………………………………………………………………………………………………………81
4-2-10- مذهب 81
4-2-11- میزان درآمد 82
4-2-12 اشتغال 83
4-2-13- محل کار………………………………………………………………………………………………………………….84
4-2-14- مالکیت زمین……………………………………………………………………………………………………………84
4-2-15- مالکیت دام………………………………………………………………………………………………………………85
4-2-16- مالکیت وسیله نقلیه…………………………………………………………………………………………………….86
4-2-17- عنوان وپایگاه شغلی……………………………………………………………………………………………………87
4-2-18- پایگاه اجتماعی-اقتصادی……………………………………………………………………………………………89
4-2-19-تمایل به مهاجرت……………………………………………………………………………………………………….90
4-2-20- رضایت از امکانات رفاهی-بهداشتی……………………………………………………….92
4-3- تحلیل استنباطی…………………………………………………………………………………..94
4-3-1- فرضیه اول……………………………………………………………………………………94
4-3-2- فرضیه دوم……………………………………………………………………………………97
4-3-3- فرضیه سوم…………………………………………………………………………………..99
4-3-4- فرضیه چهارم………………………………………………………………………………102
4-3-5- فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………105
4-4- بررسی سایرمتغیرهای تحقیق…………………………………………………………………107
4-4-1- محل سکونت………………………………………………………………………………..107
4-4-2- محل تولد…………………………………………………………………………………….108
4-4-3- سن…………………………………………………………………………………………..110
4-4-4- تحصیلات…………………………………………………………………………………..111
4-5- تحلیل رگرسیون عوامل موثربرتحقیق……………………………………………………….112
4-6- تحلیل کیفی داده ها…………………………………………………………………………….114
4-7- مهاجرت واهمییت آن………………………………………………………………………….114
4-8- مضامین اصلی…………………………………………………………………………………117
4-8-1- مضمون اول بیکاری……………………………………………………………………….117
4-8-2- مضمون دوم نبودامکانات رفاهی………………………………………………………….120
4-8-3- مضمون سوم بحث بسته بودن وکوچکی شهر…………………………………………….121
4-8-4- مضمون چهارم نقش مسئولان شهرستان………………………………………………….121
4-8-5- مضمون پنجم تفاوت مذهبی………………………………………………………………..123
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1- مقدمه 126
5-2- نتیجهگیری 126
5-3- پیشنهادات 132
5-3-1- پیشنهادات کاربردی 132
5-3-2- پیشنهادات پژوهشی 133
فهرست منابع
منابع فارسی 135
منابع لاتین 139
پیوستها (ضمائم)
پرسشنامه 140
فهرست جداول ونمودارها
جدول شماره 4-1. جنسیت و درصد فراوانی پاسخگویان ……74
جدول شماره 4-2. شاخصهای مرکزی سن پاسخگویان ….74
جدول شماره 4-3. سن طبقهبندی شده افراد .75
نمودار شماره 4-1. نمودار سن طبقه بندی شده افراد .75
جدول شماره 4-4. جدول وضیعت تاهل افرادپاسخگو .76
نمودار شماره 4-2. نموداروضیعت تاهل پاسخگویان .76
جدول شماره 4-5. تعدادفرزندان پاسخگویان .77
نمودار4-3. توزیع نسبی تعداد فرزندان .77
جدول4-6. تحصیلات پاسخگویان .78
نمودار4-5. توزیع نسبی تحصیلات پاسخگویان .79
جدول شماره 4-7. نوع منزل مسکونی پاسخگویان .79
جدول شماره 4-8 . محل تولدساکنان بیجار .80
جدول شماره 4-9. محل سکونت پاسخگویان .80
جدول شماره 4-10. قومیت پاسگویان .81
جدول شماره 4-11. توزیع افراد برحسب مذهب .81
جدول شماره4-12. درآمدپاسخگویان به صورت طبقه بندی شده…………………………………………………….82
نمودارشماره4- 6. توزیع افراد برحسب میزان درآمد……………………………………………………………………………….82
جدول شماره4-13. وضیعت اشتغال پاسخگویان…………………………………………………………………………………….83
جدول شماره4-14.محل کارپاسخگویان………………………………………………………………………………………………84
جدول شماره4-15.مالکیت زمین کشاورزی………………………………………………………………………………………….84
جدول شماره4-16.مالکیت دام…………………………………………………………………………………………………………..85
جدول شماره4-17. مالکیت وسیله نقلیه………………………………………………………………………………………………..86
جدول شماره4-18.عنوان شغلی پاسخگویان………………………………………………………………………………………….87
جدول شماره4-19.پایگاه شغلی پاسخگویان………………………………………………………………………………………….87
نمودارشماره4-7.توزیع نسبی پایگاه شغلی پاسخگویان…………………………………………………………………………….88
جدول شماره4-20.پایگاه اجتماعی-اقتصادی افراد…………………………………………………………………………………89
نمودارشماره4-8.توزیع نسبی افرادبرحسب پایگاه اجتماعی-اقتصادی…………………………………………………………89
جدول شماره4-21.شاخص های توصیفی تمایل به مهاجرت…………………………………………………………………….90
جدول شماره4-22.تمایل به مهاجرت دربین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *