دانلود تحقیق با موضوع استاندارد

2-3-روش های تولید نانوذرات 9
2-3-1-تولید فیزیکی 10
2-3-2-تولید شیمیایی 11
2-3-2-1- سل ـ ژل 12
2-3-2-2- واکنش حالت‌های جامد ـ مایع 12
2-3-2-3- چگالش فاز گازی 13
2-3-3-تولید بیولوژیکی 13
2-4- مکانیسم تولید نانوذرات توسط میکروارگانیسم ها 14
2-5-خواص نانوذرات فلزی نقره 21
2-6- تولید نانوذرات فلزی توسط باکتری ها 22
2-6-1-مثال هایی از تولید درون سلولی نانوذرات فلزی نقره توسط باکتریها 23
2-6-2- مثال هایی از تولید برون سلولی نانوذرات فلزی نقره توسط باکتریها 23
2-7- نانوذرات نقره 27
2-7-1- سمیت نقره 29
2-7-2- خصوصیات، مکانیسم اثر و کاربردهای نانو ذرات نقره 30
2-7-2-1- وسایل درون عروقی مصنوعی 33
2-7-2-2- کاتترهای قرار گرفته شده در عروق مرکزی 34
2-7-2-3- کاتترهای نوروسرژیکال 34
2-7-2-4- سیمان استخوان 35
2-7-2-5- پوشاننده های زخم 35
2-7-2-6-مهندسی بافت 37
2-7-2-7-درمان سرطان 37
2-7-2-8-تشخیص پروتئین ها 37
2-8-پلیمرهای میکروبی 38
2-8-1-سلولز 39
2-9-تاریخچه سلولز 40
2-10-ویژگی های سلولز 40
2-11-خواص سلولز 41
2-12-تجزیه سلولز 42
2-13-تولیدسلولز 43
2-14-کاربردهای سلولز وانواع مشتقات آن 45
2-14-1-مشتقات سلولز 46
2-14-1-1-نانو بلورهای سلولز 46
2-14-1-1-1-مشتقات Ncc 47
2-14-1-1-2-ویژگی ها، خصوصیات و مزایای Ncc 47
2-14-1-1-3-معایب Ncc 48
2-14-1-2-کمپلکس سنتز سلولز 48
فصل سوم مواد و روش ها 49
3-1- مواد و دستگاه ها 50
3-1-1- مواد شیمیایی و محیط های کشت 50
2-1-2-دستگاه ها و وسایل 52
3-2- روش ها و آزمایشات 53
3-2-1- جداسازی سویه های باکتریایی از سرکه و بررسی تولید سلولز توسط آن ها 53
3-2-1-1- محیط کشت هیسترین اسکرام 53
3-2-2-انتخاب و شناسایی سویه های باکتریایی 54
3-2-2-1-بررسی های فنوتایپینگ سویه های باکتریایی 54
3-2-2-1-1-رنگ آمیزی گرم 54
3-2-2-1-2- روش لام مرطوب 55
3-2-2-1-3-رنگ آمیزی مالاشیت سبز 55
3-2-2-1-4-آزمون کاتالاز 55
3-2-2-1-5- آزمون اکسیداز 55
3-2-2-1-6- آزمون حرکت، ایندول و تولید ( سولفید هیدروژن) (SIM) 56
3-2-2-1-7-آزمون ژلاتین 56
3-2-3-بررسی های ژنوتایپینگ سویه های باکتریایی 56
3-2-3-1-استخراج DNA از میکروارگانیسم ها 56
3-2-3-1-1-تهیه محلول – فنل- کلروفرم- ایزوآمیل الکل 56
3-2-3-2-نحوه استخراج DNA از میکروارگانیسم ها 57
3-2-3-2-1-تهیه ژل آگارز 1% 58
3-2-3-3-پرایمرهای مورد استفاده جهت شناسایی مولکولی باکتری ها 58
3-2-3-4-واکنش زنجیره پلیمراز برای باکتری ها 59
3-2-3-5-تعیین توالی قطعات حاصل از واکنش زنجیره ای پلیمراز 60
3-2-4-خالص سازی سلولز تولیدی 60
3-2-4-1- شستشو به وسیله هیدروکسید سدیم 61
3-2-5-تستهای تایید سلولز 61
3-2-5-1-هضم آنزیمی 61
3-2-5-1-1-آزمون مولیش و بندیکت 61
3-2-5-2-میکروسکوپ الکترونی نگاره 62
3-2-6- بررسی تولید نانوذرات نقره توسط استوباکترها و گلوکونوباکترها 62
3-2-7-تست های تاییدی تولید نانوذرات نقره 62
3-2-7-1- اسپکتروفوتومتری 62
3-2-7-2- پراش اشعه ایکس 63
3-2-7-3- بررسی توسط میکروسکوپ الکترونی گذاره 63
3-2-8- انتخاب سویه های مناسب جهت ادامه آزمون ها 63
3-2-8-1-تولید نانوذرات نقره درون بستر سلولزی به روش آر-تی 63
3-2-9-بررسی خواص ضد میکروبی لایه سلولزی حاوی نانوذرات نقره 63
3-2-9-1-تهیه محلول استاندارد نیم مک فارلند 64
3-2-10-نگهداری طولانی مدت سویه ها(روش گلیسرول استوک) 64
فصل چهارم نتایج و بحث 65
4-1-جداسازی سویه های باکتریایی از سرکه و بررسی تولید سلولز توسط آنها 66
4-2-شناسایی سویه های باکتریایی 66
4-2-1-بررسی های فنوتایپینگ سویه های باکتریایی 66
4-2-1-1خصوصیات ماکروسکوپی 66
4-2-1-2- خصوصیات میکروسکوپی 67
4-2-1-3- لام مرطوب 67
4-2-1-4-رنگ آمیزی مالاشیت سبز 67
4-3- آزمونهای بیوشیمیایی 68
4-4- بررسی های ژنوتایپینگ سویه های باکتریایی 68
4-4-1- استخراج DNA 68
4-4-2- تکثیر توالی 16SrDNA 69
4-4-3-تعیین توالی قطعات حاصل از واکنش زنجیره پلیمراز 70
4-5-نتایج خالص سازی و شستشو توسط NaOH 71
4-6-تستهای تاییدی سلولز 72
4-6-1-هضم آنزیمی 72
4-6-1-1-آزمون مولیش و بندیکت 72
4-6-2-بررسی میکروسکوپ الکترونی نگاره 72
4-7-بررسی تولید نانوذرات نقره توسط باکتری ها 73
4-8-تست های تاییدی تولید نانوذرات نقره 73
4-8-1-بررسی توسط میکروسکوپ الکترونی گذاره 74
4-8-2-پراش اشعه ایکس 74
4-8-3- بررسی اسپکتروفتومتری 75
4-9-تولید نانوذرات نقره در درون بستر سلولزی به روش آر-تی 76
4-10- بررسی خواص ضد میکروبی لایه سلولزی حاوی نانوذرات نقره 76
فصل پنجم نتیجه گیری 78
منابع و ماخذ 89
چکیده انگلیسی Error! Bookmark not defined.
فهرست جداول
جدول2- 1.مثال هایی از تولید نانوذرات فلزی نقره توسط باکتری ها 26
جدول 3-1 .مواد شیمیایی و محیط های کشت 50
جدول 3-2. لیست دستگاه ها و وسایل مورد استفاده 52
جدول 3-3. مواد تشکیل دهنده محیط کشت هیسترین اسکرام 54
جدول3-4. توالی پرایمرهای مورد استفاده برای باکتری ها 59
جدول 3-5. مراحل انجام واکنش زنجیره ای پلیمراز 60
جدول4-1.نتایج تعیین توالی به دست آمده برای نمونه های باکتریایی 71
جدول. 4-2 . نتایج اسپکتروفوتومتر برای بهترین نمونه ها 75
جدول 4-3 .بررسی خواص ضد میکروبی لایه سلولزی حاوی نانوذرات نقره 77
فهرست اشکال
شکل 2-1 . مکانیسم تولید نانوذرات توسط میکروارگانیسم ها 15
شکل 2-2 . روند آزاد شدن نانوذرات از پوشاننده ها جهت جلوگیری از رشد پاتوژن ها 31
شکل 4-1 . مشاهده میکروسکوپی باسیلهای گرم منفی 67
شکل 4-2 . رنگ آمیزی مالاشیت سبز در باسیلوس سرئوس 68
شکل 4-3 . نمایش ژل الکتروفورز حاصل از استخراج DNAچند نمونه باکتریایی. 69
شکل 4-4 . نمونه ای از غلظت DNA به دست آمده از دستگاه نانودراپ. 69
شکل 4-5 . الکتروفورز محصول واکنش زنجیره پلیمراز بر روی ژل آگارز 1%. M: مارکر 1 کیلو جفت باز. 70
شکل4-6.خالص سازی لایه سلولز تولیدی 71
شکل4-7 . بررسی وجود قند (آزمون مولیش) در سمت راست و بررسی نوع قند(آزمون بندیکت) در سمت چپ 72
شکل 4-8 . شکل میکروسکوپ الکترونی نگاره از لایه سلولزی 73
شکل 4-9 . بررسی تولید نانوذرات نقره توسط باکتری ها 73
شکل 4-10 . مثالی از تصاویر میکروسکوپ الکترونی گذاره که نانوذرات نقره تولیدی توسط باکتری ها نشان می دهد. 74
شکل4-11 . نتیجه تست پراش اشعه ایکس برای نانوذرات نقره 74
شکل4-12 . نتایج اسپکتروفوتومتر به دست آمده برای نانوذرات نقره که دارای بیشینه جذب در حدود 440 نانومتر است. 75
شکل4-13 . تولید نانوذرات نقره در درون بستر سلولزی به روش آر-تی 76
شکل 4-14 . بررسی خواص ضد میکروبی لایه سلولزی حاوی نانوذرات نقره 77
چکیده
فرایند تولید سرکه به لحاظ فیزیولوژیک نوعی واکنش اکسیداسیون ناقص می باشد. از باکتری های تولید کننده سرکه به دو جنس اصلی استوباکتر و گلوکونوباکتر می توان اشاره نمود. این باکتری ها گرم منفی میله ای شکل و هوازی مطلق هستند. توسط تاژه های پری تریش متحرکند، رنگدانه تولید نمی کنند. کاتالاز مثبت هستند و فعالیت اکسیداتیو شدید دارند. استوباکترزایلینیوس،یکی از باکتریهای مولدسلولزاست. نانو” عبارتی یونانی است که معنای 9-10 را داشته و یک نانو یک میلیاردیم می باشد. کاربرد این واژه امروزه بیشتر در نانو تکنولوژی یا فناوری نانو است. نانوذرات نقره، یکی از پر کاربرد ترین ذرات در حوزه نانو می باشد و به‌دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی ویژه‌، کاربرد فراوان دارد. در این مطالعه، ابتدا 20 سویه از باکتری تولید کننده سلولز از سرکه جداسازی و شناسایی گردید، سپس 5 سویه جهت مطالعات بیشتر انتخاب و DNA آن ها استخراج و واکنش زنجیره پلیمراز( PCR) انجام گردید و نهایتا با استفاده از پرایمر های اختصاصی تعیین توالی شد. بعد از طی مراحل خالص سازی و تایید لایه سلولزی، تولید نانوذرات نقره توسط باکتری های فوق بررسی و سپس این 5 سویه با توانایی تولید نانوذرات نقره و سلولز تایید شد و نهایتا خواص ضد میکروبی آن ها جهت پوشانندگی زخم ها مورد بررسی قرار گرفت.
کلمات کلیدی :گلوکونوباکتر،استوباکتر، نانوذرات نقره، سلولز
فصل اول
مقدمه
1-1-مقدمه ای در مورد سرکه و تاریخچه آن
قدمت تولید سرکه حاقل به 400 سال قبل از میلاد مسیح می رسد (Deppenmeier, 2002)، و فرایند تولید آن به لحاظ فیزیولوژیک1نوعی واکنش اکسیداسیون ناقص می باشد. اولین توصیف درباره تولید سرکه توسط پاستور در سال 1862 انجام گرفت. او دریافت که مادر سرکه توده ای از ارگانیزم های زنده است که عامل اکسیداسیون اتانول به اسید استیک می باشد. باکتری های استوباکتر استی2 و گلوکونوباکتر سابکسی3 به ترتیب توسط Beijerink در سال 1898 و De leeuw و Kluyver در سال 1924 توصیف شدند (Moonmangmee, 2000). Asai در سال 1934 و بار دیگر در سال 1968، این باکتری ها را به دو جنس اصلی استوباکتر و گلوکونوباکتر رده بندی کرد (Higgins, 1990). این دو جنس با تغییراتی همچنان بخشی از خانواده استوباکتریاسه را با 12 جنس به خود اختصاص داده اند.
1-2-مقدمه، خصوصیات و کاربرد های استوباکتر ها و گلوکونوباکتر ها
جنس استوباکتر دارای سه گونه می باشد.باکتری گرم منفی4 میله ای شکل و هوازی مطلق5 است. در صورت متحرک بودن به وسیله فلاژل های پری تریش6 متحرک اند(Brenner et al., 2005). این باکتری ها الکل را به آب و کربنیک، لاکتات را به کربنات تبدیل و بعضی از اسید های آمینه را تجزیه می کنند. استوباکترها عموماً در جو تخمیر شده، سرکه و میوه ها و سبزی های ترش یافت می شود. برخی گونه ها مانند استوباکتراستی (A.aceti) اتانول را به اسید استیک، اکسید کرده و کاربرد صنعتی در تولید سرکه دارند،به همین دلیل به استوباکترها، اسید استیک باکتری هم گفته می شوند.این باکتری ها در جوانی گرم منفی و سلول های پیر اکثراً گرم متغییراند. در زیر میکروسکوپ به شکل تک تک، دو تایی و یا به صورت زنجیره دنبال هم مشاهده می شوند. در حین تولید سرکه به هم پیچیده گاه به شکل کوکسی مانند و گاه رشته ای و بلند در می آیند. محیط اسیدی را خوب تحمل می کنند. نسبت به سودوموناس7 ها تحرک کمتری دارند و رنگدانه تولید نمی کنند. کاتالاز مثبت هستند و فعالیت اکسیداتیو شدید دارند.این ارگانیسم ها را به دو گروه استوباکترهای با اکسایش شدید8 که موقتاً ایجاد اسید استیک می نماید و آنرا دوباره تجزیه می کند و استوباکترهای با اکسایش جزئی9 که اسید استیک تولید شده را دیگر تجزیه نمی کند،تقسیم می نمایند. از گروه استوباکترهای با اکسایش شدید می توان استوباکتر پراکسیدانس10، استوباکتر پاستوریانوم11 و از استوباکترهای با اکسایش جزئی می توان گلوکونوباکتراکسیدانس12 را نام برد. ما بین این دو گروه باکتریهای استوباکتر گزیلینوم13 ، استوباکتر استی و استوباکتر اسیدوفیلوم14 قرار دارند((Garrity, 2002 . این باکتری ها در صنایع غذایی جهت تولید اسید استیک و ویتامین ث اهمیت فراوانی دارند. استوباکتر زایلینیوس، یکى از باکترى هاى مولد سلولز Cellulose است و می تواند گلوکز، گلیسرول و سایر منابع آلی را به سلولز خالص تبدیل کند( and Canon, 1989 Fontana et al., 1991; Williams ). سلولز میکروبى تولید شده توسط استوباکتر زایلینیوس به عنوان یکى از با ارزش ترین پلیمر های زیستی در زمینه هاى گوناگون پزشکى کاربرد دارد.. کاربردهاى متعددى از سلولزمیکروبى در پزشکى، دامپزشکى، صنایع غذایى، نفتى،پوشاکى، آرایشی، بهداشتى و غیره شناخته شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *