منبع پایان نامه ارشد درمورد قصد استفاده، بهره بردار، دانشگاه ها

تقدیم به :
پدر مادر بزرگوار
و خانواده‌ عزیزم
که بزرگترین مشوق در تمام موفقیت‌هایم بوده‌اند
اینجانب محمد رضا رمضانعلی پور دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد/ناپیوسته/ دکترای حرفه ای/
دکتری تخصصی در رشته علوم دامی- تغذیه دام که در تاریخ 30/6/1393 از پایان نامه/رساله خود تحت عنوان: مقایسه اثرات پری بیوتیک اولئوبیوتیک و پروبیوتیک باکتوسل بر عملکرد رشد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی با کسب نمره 18 و درجه عالی دفاع نموده ام، بدینوسیله متعهد می شوم:
1)این پایان نامه/ رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود ، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2) این پایان نامه/ رساله قبلا برای دریافت هیج مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3)چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4)چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت./1
نام و نام خانوادگی
تاریخ و امضا
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 – اهمیت پرورش طیور 3
1-2- نقش تغذیه در پرورش طیور 3
1-3 – اهمیت مکمل ها و افزودنی ها در تغذیه و سلامت طیور 4
1-4- بیان مسئله 4
1-5 – اهداف تحقیق 8
فصل دوم: بررسی منابع
2-1- میکروارگانیزم ها 10
2-1-1- فلور میکروبی دستگاه گوارش طیور 12
2-1-2- مدیریت فلور میکروبی 13
2-2- ترکیبات آنتی بیوتیکی 14
2-3- آنتی‌بیوتیک‌های محرک رشد 14
2-4- معرفی جایگزین برای آنتی‌بیوتیک محرک رشد 16
2-4-1- پروبیوتیک‌ها 16
2-4-1-1 – ویژگی یک پروبیوتیک 17
2-4-1-2 – مکانیسم عمل پروبیوتیک ها 18
2-4-1-3 – باکتری های اسید لاکتیکی به عنوان پروبیوتیک 19
2-4-1-4 – نقش پروبیوتیک ها در تحریک سیستم ایمنی 19
2-4-1-5 – عوامل موثر بر قدرت بقاء میکروارگانیزم های پروبیوتیک 20
2-4-1-6- انتخاب سویه های مناسب برای فراورده های پروبیوتیکی 21
2-4-2- پری بیوتیک‌ها 24
2-4-2-1- الیگوساکاریدها 25
2-4-2-1-1- اثرات الیگو ساکاریدها 25
2-4-2-1-2- مکانیسم عمل الیگو ساکاریدها : 25
2-4-3 – اسید های آلی 26
2-4-4- مواد معدنی و نمکهای آنها 27
2-4-5- گیاهان آروماتیک (دارویی)، عصاره های گیاهان دارویی و اسانس های روغنی 27
2-4-5-1- تاریخچه استفاده از اسانس های روغنی 29
2-4-5- 2- نحوه عمل گیاهان آروماتیک و عصاره های آنها 31
2-5- بررسی اثرات ترکیبات گیاهی بر سیستم ایمنی طیور 32
2-6 – بررسی اثرات ترکیبات گیاهی بر عملکرد طیور 33
2-7- بررسی منابع گیاهان موجود در اولئوبیوتک 37
2-7-1- گیاه زنجبیل 37
2-7-1-1- ترکیب شیمیایی 37
2-7-1-2- خواص دارویی 38
2-7-2- فلفل 38
2-7-2-1- فلفل سبز، قرمز 38
2-7-2-1-1-ترکیبات شیمیایی 39
2-7-2-1-2- خواص دارویی 39
2-7-2- 2- فلفل سیاه 39
2-7-2- 2- 1- ترکیبات شیمیایی 40
2-7-2- 2- 2- خواص دارویی 40
2-7-3- زرد چوبه(زعفران هندی) 41
2-7-3- 1- ترکیب شیمیایی 41
2-7-3- 2- خواص درمانی 42
2-8- عملکرد سیستم ایمنی 42
2-8-1- سیستم ایمنی 42
2-8-1-1- ایمنی ذاتی 43
2-8-1-1-1- ژنتیک 43
2-8-1-1-2- جمعیت میکروبی 43
2-8-1-1-3- مژه‌های سیستم تنفسی 43
2-8-1-2- ایمنی اکتسابی 44
2-8-1-2- 1- ایمنی هومورال 44
2-8-1-2- 2- ایمنی سلولی 45
2-8-2- ویژگی های سیستم ایمنی پرندگان 45
2-8-3- بورس فابریسیوس 46
2-8-4- تیموس 46
2-8-5- مکانیسم پاسخ ایمنی 46
2-8-6- آنتی‌بادی 47
2-8-7- انواع ایمونوگلوبولین 47
2-8-7-1- ایمونوگلوبولین Y 47
2-8-7-2- ایمونوگلوبولین M 48
2-8-7- 3- ایمونوگلوبولین A 48
2-8-8- ساختمان ایمونوگلوبولینها 48
فصل سوم: مواد و روشها
3-1 – محل انجام آزمایش 51
3-2 – آماده سازی سالن 51
3-2-1- برنامه نوری و دما 51
3-2-2- تهویه سالن و رطوبت 52
3-2-3- دانخوری و آبخوری 52
3-2-4- برنامه واکسیناسیون 52
3-3- توزیع جوجه ها در واحدهای آزمایشی 53
3-4- تزریق محلول SRBC 53
3-5- نمونه‌گیری 54
3-6- مدیریت دوره پرورش 54
3-7- پرندگان و تیمارهای آزمایشی 55
3-8- آماده سازی مواد مورد آزمایش 56
3-8-1- اولئوبیوتک 56
3-8-2- باکتوسل 56
3-9- فرموله کردن جیره ها 56
3-10- طرح آماری آزمایش 59
3-11- فراسنجه های مورد مطالعه و روش اندازه گیری آنها 59
3-11-1- صفات اندازه گیری شده برای عملکرد و نحوه محاسبات آنها 59
3-11-1 -1- خوراک مصرفی 59
3-11-1 -2- میانگین افزایش وزن هفتگی 60
3-11-1-3- ضریب تبدیل خوراک: 61
3-11-2- اندازه‌گیری سیستم ایمنی 61
3-11-2-1 – روش انجام آزمایش HI 61
3-11-2-2- روش انجام آزمایش HA 61
3-11-2-3- روش انجام آزمایش HI 62
3-11-2-4- روش انجام آزمایش الایزا 62
3-11-2-5- روش انجام آزمایش SRBC 63
فصل چهار: نتایج
4-1- عملکرد 65
4-1-1- خوراک مصرفی 65
4-1-2- افزایش وزن 67
4-1-3- ضریب تبدیل غذایی 69
4-1-4- تلفات کل 71
4-2- سیستم ایمنی 73
4-2-1- تیتر آنتی SRBC کل و ایمونوگلوبولینهای M و G در 28 روزگی 73
4-2-2- تیتر آنتی SRBC کل و ایمونوگلوبولینهای M و G در 42 روزگی 75
4-2-3- تیتر نیوکاسل و برونشیت 78
4-3- بررسی هزینه غذا جهت یک کیلوگرم افزایش وزن در کل دوره 80
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- عملکرد 84
5-1-1- خوراک مصرفی 84
5-1-2- افزایش وزن 85
5-1-3- ضریب تبدیل غذایی 86
5-2- سیستم ایمنی 87
5-2-1- تیتر آنتی SRBC کل و ایمونوگلوبولینهای G و M در 28 و 42 روزگی 87
5-2-3- تیتر نیوکاسل و برونشیت 88
5-3- نتیجه گیری کلی 88
5-4- پیشنهادها 89
منابع 90
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1- خط سیر برخی از رویداد های مهم درتاریخ اسانس‌های روغنی (بر پایه اردانگ، 1948) 29
‌جدول 2-2- اثر برخی روغن های ضروری، عصاره های گیاهی و گیاه بر عملکرد انواع طیور (ویندیچ و همکاران، 2008) 34
جدول3-1 برنامه واکسیناسیون 53
جدول 3-2 برنامه تزریق و نمونه‌گیری محلول SRBC در جوجه‌های گوشتی 54
جدول 3-3- تیمارهای مورد مطالعه 55
جدول 3-4- اجزای تشکیل دهنده جیره های غذایی پایه در مراحل آغازین و رشد و پایانی(درصد از جیره) 57
جدول 3-5- ترکیب مواد مغذی جیره های غذایی پایه آغازین ، رشد و پایانی 58
جدول 4-1- اثر سطوح مختلف اولئوبیوتیک بر میانگین خوراک مصرفی(گرم برای هر جوجه) در دوره‌های مختلف پرورش 65
جدول 4-2- اثر سطوح مختلف باکتوسل بر میانگین خوراک مصرفی(گرم برای هر جوجه) در دوره‌های مختلف پرورش 66
جدول 4-3- اثر متقابل اولئوبیوتیک و باکتوسل بر میانگین خوراک مصرفی(گرم برای هر جوجه) در دوره‌های مختلف پرورش 67
جدول 4-4- اثر سطوح مختلف اولئوبیوتیک بر میانگین افزایش وزن (گرم برای هر جوجه) در دوره‌های مختلف پرورش 68
جدول 4-5- اثر سطوح مختلف باکتوسل بر میانگین افزایش وزن (گرم برای هر جوجه) در دوره‌های مختلف پرورش 68
جدول 4-6- اثر متقابل اولئوبیوتیک و باکتوسل بر میانگین افزایش وزن (گرم برای هر جوجه) در دوره‌های مختلف پرورش 69
جدول 4-7- اثر سطوح مختلف اولئوبیوتیک بر میانگین ضریب تبدیل غذایی (گرم برای هر جوجه) در دوره‌های مختلف پرورش 70
جدول 4-8- اثر سطوح مختلف باکتوسل بر میانگین ضریب تبدیل غذایی (گرم برای هر جوجه) در دوره‌های مختلف پرورش 70
جدول 4-9- اثر متقابل اولئوبیوتیک و باکتوسل بر میانگین ضریب تبدیل غذایی(گرم برای هر جوجه) در دوره‌های مختلف پرورش 71
جدول 4-10- اثر سطوح مختلف اولئوبیوتیک بر میانگین تلفات کل 72
جدول 4-11- اثر سطوح مختلف باکتوسل بر تلفات کل 72
جدول 4-12- اثر متقابل اولئوبیوتیک و باکتوسل بر میانگین تلفات کل 73
جدول 4-13- اثر سطوح مختلف اولئوبیوتیک بر آنتیSRBC و ایمونوگلوبولینهای M و G در 28 روزگی (بر مبنای لگاریتم 2) 74
جدول 4-14- اثرسطوح مختلف باکتوسل برآنتیSRBC و ایمونوگلوبولینهای M و G در 28 روزگی(بر مبنای لگاریتم 2) 74
جدول 4-15- اثر متقابل اولئوبیوتیک و باکتوسل بر آنتیSRBC و ایمونوگلوبولینهای M و G در 28 روزگی (بر مبنای لگاریتم 2) 75
جدول 4-16- اثر سطوح مختلف اولئوبیوتیک بر آنتیSRBC و ایمونوگلوبولینهای M و G در 42 روزگی (بر مبنای لگاریتم 2) 76
جدول 4-17- اثرسطوح مختلف باکتوسل برآنتیSRBC وایمونوگلوبولینهای M و G در 42 روزگی (بر مبنای لگاریتم 2) 76
جدول 4-18- اثر متقابل اولئوبیوتیک و باکتوسل بر آنتیSRBC و ایمونوگلوبولینهای M و G در 42 روزگی (بر مبنای لگاریتم 2) 77
جدول 4-19- اثر سطوح مختلف اولئوبیوتیک بر تیتر نیوکاسل (بر مبنای لگاریتم 2) و برونشیت (بر مبنای لگاریتم 10) 78
جدول 4-20- اثر سطوح مختلف باکتوسل بر تیتر نیوکاسل (بر مبنای لگاریتم 2) و برونشیت (بر مبنای لگاریتم 10) 79
جدول 4-21- اثر متقابل اولئوبیوتیک و باکتوسل بر تیتر نیوکاسل (بر مبنای لگاریتم 2) و برونشیت (بر مبنای لگاریتم 10) 80
جدول 4-22- اثر سطوح مختلف اولئوبیوتیک بر بررسی هزینه خوراک در کل دوره پرورش 81
جدول 4-23- اثر سطوح مختلف باکتوسل بر بررسی هزینه خوراک در کل دوره پرورش 81
جدول 4-24- اثر متقابل اولئوبیوتیک و باکتوسل بر بررسی هزینه خوراک در کل دوره پرورش 82
چکیده
این مطالعه به منظور مقایسه تأثیر پری‌بیوتیک اولئوبیوتیک و پروبیوتیک باکتوسل بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجههایگوشتی 360 قطعه جوجه یک روزه از سویه راس 308 در قالب یک طرح کاملاً تصادفی و به صورت فاکتوریل (3×3 ) شامل 9 تیمار، 4 تکرار و 10 پرنده در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار اول: شاهد، تیمار دوم: 150 میلیگرم در کیلوگرم الئوبیوتیک، تیمار سوم: 300 میلیگرم در کیلوگرم الئوبیوتیک، تیمار چهارم: 150 میلیگرم در کیلوگرم باکتوسل، تیمار پنجم: 300 میلیگرم در کیلوگرم باکتوسل، تیمار ششم: 150 میلیگرم در کیلوگرم اولئوبیوتیک + 300 میلیگرم در کیلوگرم باکتوسل، تیمار هفتم: 300 میلیگرم در کیلوگرم اولئوبیوتیک + 150 میلیگرم در کیلوگرم باکتوسل، تیمار هشتم: 150 میلیگرم در کیلوگرم اولئوبیوتیک + 150 میلیگرم در کیلوگرم باکتوسل، تیمار نهم: 300 میلیگرم در کیلوگرم اولئوبیوتیک + 300 میلیگرم در کیلوگرم باکتوسل در جیره مصرفی جوجههای گوشتی بود. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار SAS و آنالیز واریانس دادهها با استفاده از رویه ANOVA و مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون دانکن و در سطح 05/0 انجام شد. نتایج نشان داد که مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک در دورههای مختلف پرورش تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت (05/0P). همچنین در طی دو دوره (28 و42 روزگی) میانگین تیتر آنتیبادی علیه گلبول قرمز گوسفند (SRBC) و ایمونوگلوبولینG وM در تیمارهای آزمایشی اختلاف معنیداری ایجاد کرد (05/0P). میانگین تیتر آنتیبادی علیه ویروس واکسن نیوکاسل در مرحله اول دارای اختلاف معنی داری بود (05/0P) اما در مرحله