پایان نامه ارشد رایگان با موضوع شهرستان رشت، بهره بردار، قصد استفاده

رشته: مهندسی کشاورزی گرایش مدیریت کشاورزی
عنوان:
سنجش سطوح پایداری نظام زراعی شالیکاران شهرستان رشت
استاد راهنما:
دکتر زهرا امیری
استاد مشاور:
دکتر محمد صادق اللهیاری
نگارش:
سیده فاطمه گشتی
تابستان 1392
اینجانب سیدهفاطمه گشتی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد/ناپیوسته در رشته مدیریت کشاورزی که در تاریخ 31/6/92 از پایان نامه خود تحت عنوان: سنجش سطوح پایداری نظام زراعی شالیکاران شهرستان رشت با کسب نمره 90/19 (نوزده و نود) و درجه عالی دفاع نموده ام، بدینوسیله متعهد می شوم:
1)این پایان نامه/ رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود ، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2) این پایان نامه/ رساله قبلا برای دریافت هیج مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3)چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4)چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت./1
نام و نام خانوادگی
تاریخ و امضا
سپاسگذاری
انجام این تحقیق بدون یاری اساتید راهنما و مشاور گرامی سرکار خانم دکتر زهرا امیری و جناب آقای دکتر اللهیاری، امری دشوار بود که از زحمات بیشائبه آنان سپاسگذارم.
همچنین از اساتید محترم داور و دستاندرکاران دانشکده کشاورزی قدردانی مینمایم.
تقدیم به
آنان که زندگی خود را وقف آگاهی انسانها و مبارزه با جهل مینمایند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..1
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 4
1-4- اهداف تحقیق 6
1-4-1- هدف کلی 6
1-4-2- اهداف اختصاصی 6
1- 5- سوالات تحقیق 6
1- 6- محدوده تحقیق 6
1- 6-2- محدوده زمانی 6
1- 6-2- محدوده مکانی 6
1- 6-3- محدوده موضوعی 6
1-7- محدودیت تحقیق 6
1-8- واژگان کلیدی 7
فصل دوم: مرور منابع …………………………………………………………………………………………………………………………9
2-1- مقدمه 10
2-2- بخش اول: توسعه پایدار کشاورزی 10
2-2-1- توسعه 10
2-2-2- مفاهیم توسعه پایدار : 11
2-2-3- تحول در نگرش و توجه به توسعه پایدار 13
2-2-4- توسعه پایدار در ایران 14
2-2-5- مفاهیم کشاورزی پایدار 14
2-2-6- سیر تکاملی کشاورزی پایدار 15
2-2-7- شالیکاری 16
2-3- بخش دوم: شاخصهای کشاورزی پایدار و سنجش پایداری 17
2-3-1- مقدمه 17
2-3-2- تعاریف شاخص: 18
2-3-3- ویژگیها و اهداف شاخص 18
2-3-4- شاخصهای توسعه پایدار 19
2-3-4- شاخص در کشاورزی پایدار 20
2-3-5- سنجش پایداری 27
2-3-5-1- روش تاپسیس 30
2-3-5-2- تاپسیس فازی 30
2-3-5-3- تحلیل رگرسیون 31
2-3-5-4- تحلیل عاملی 31
2-3-5-5- تحلیل خوشه ای 31
2-3-5-6- روش وایکور 31
2-4- بخش سوم: پیشنگاشتهها 32
2-4-1- مطالعات انجام شده در ایران 32
2-4-2-مطالعات انجام شده در سایر کشورهای جهان 37
2-5- بخش چهارم: چارچوب نظری 43
فصل سوم:……………………………………………………………………………………………………………………………………….44
روششناسی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….45
3-1- مقدمه 46
3-2- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه 46
3-2-1- موقعیت جغرافیایی شهرستان رشت 46
3-3- روش تحقیق 48
3-4 جامعه و نمونه آماری 48
3-4-1 جامعه آماری 48
3-4-2 حجم نمونه 48
3-4-3- روش نمونهگیری 49
3-5 متغیرهای تحقیق 49
3-6- تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق 52
3-6-1- ویژگیهای فردی 52
3-6-2- ویژگیهای نظام زراعی 52
3-6-3- ابعاد اکولوژیکی 52
3-6-4- ابعاد اقتصادی 52
3-6-5- ابعاد اجتماعی 52
3-6-5-1- میزان مشارکت در کلاسهای آموزشی و ترویجی کشاورزی پایدار 53
3-6-5-2- شرکت در کارهای گروهی و جمعی 53
3-6-5-3- مشارکت اجتماعی 53
3-6-5-4- دانش کشاورزی پایدار 53
3-6-5-5- میزان رضایت شغلی 54
3-6-5-6- خوداتکایی 54
3-6-5-7- امنیت اجتماعی 54
3-7- روش گردآوری دادهها 54
3-7-1- مطالعه اسنادی و کتابخانهای………………………………………………………………………………………………….54
3-7-2- جستجو از طریق منابع الکترونیکی ………………………………………………………………………………………..55
3-7-3- مطالعه میدانی …………………………………………………………………………………………………………………….55
3-8- ابزار پژوهش 55
3-9 روایی و پایایی ابزار اندازهگیری 57
3-9-1 اعتبار (روایی) ابزار اندازهگیری 57
3-9-2- قابلیت اعتماد (پایائی) ابزار اندازهگیری 58
3-10- روش تجزیه و تحلیل دادهها 59
3-10-1- آمار توصیفی 59
3-10-2- آمار استنباطی 59
3-10-2-1- تاپسیس 59
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها ……………………………………………………………………………………………………62
4-1- مقدمه 63
4-2- یافتههای توصیفی 63
4-2-1- ویژگیهای فردی 63
4-2-2- ویژگیهای نظام زراعی 65
4-2-2- ویژگی ابعاد اکولوژیکی 66
4-2-3- ویژگی ابعاد اقتصادی 67
4-2-3- ویژگی ابعاد اجتماعی 68
4-6- میانگین شاخصها: 72
4-3- یافتههای استنباطی 73
فصل پنجم …………………………………………………………………………………………………………….. 77
بحث، نتیجهگیری و پیشنهادها …………………………………………………………………………………………78
5-1- خلاصه 79
5-2- یافته‌های تحقیق 80
5-2-1- یافتههای توصیفی 80
5-2-2- یافتههای استنباطی 85
5-2-2-1- نتایج رتبهبندی تاپسیس از شاخصهای اکولوژیکی 85
5-2-2-2- نتایج رتبهبندی تاپسیس از شاخصهای اقتصادی 86
5-2-2-3- نتایج رتبهبندی تاپسیس از شاخصهای اجتماعی 86
5-2-2-4- نتایج رتبهبندی کل تاپسیس از شاخصهای اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی 86
5-2-3- بحث 86
5- 2-3-1- بحث در شاخصهای اکولوژیکی 86
5-2-3-2- بحث در شاخصهای اقتصادی 87
5-2-3-2- بحث در شاخصهای اجتماعی 88
5-3- پیشنهادهای پژوهش حاضر 89
5-4- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 90
منابع و ماخذ 91
پیوستها ………………………………………………………………………………………………………………………………………100
پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………102
فهرست جداول
جدول 2-1- معیارهای پیشنهادی گای و کیبرت برای شاخصهای توسعه پایدار 20
جدول 2-2- خلاصه نتایج تحقیقات و مطالعات مربوط به شاخص های کشاورزی پایدار 21
ادامه جدول2-2- خلاصه نتایج تحقیقات و مطالعات مربوط به شاخص های کشاورزی پایدار 22
ادامه جدول 2-2- خلاصه نتایج تحقیقات و مطالعات مربوط به شاخص های کشاورزی پایدار 23
جدول2-3- شاخصهای پایداری نظام کشت گندم 23
ادامه جدول2-3- شاخصهای پایداری نظام کشت گندم 24
ادامه جدول2-3- شاخصهای پایداری نظام کشت گندم 25
جدول2-4- شاخصهای پایداری کشاورزی 26
جدول 3-1- سطح زیرکشت برنج وتعداد بهره بردار شهرستان رشت به تفکیک بخش/ دهستان 47
جدول 3-2- تعداد درصد شالیکاران و تعداد نمونه به تفکیک بخشها 49
جدول 3-3- متغیرهای مرتبط با موضوع پژوهش 50
ادامه جدول 3-3- متغیرهای مرتبط با موضوع پژوهش 51
جدول 3-4- متغیرهای مربوط به ویژگیهای فردی و ویژگی نظام زراعی 51
جدول 7-1- ارزشهای عددی گویه های پرسشنامه 57
جدول 8-1- شیوه امتیازدهی طیف لیکرت 57
جدول 9-1- شیوه امتیازدهی طیف لیکرت 57
جدول 10-1- شیوه امتیازدهی طیف لیکرت 57
جدول 10-1- ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه سنجش پایداری 59
جدول 4-1- توزیع فراوانی ویژگیهای فردی شالیکاران 64
ادامه جدول 4-1- توزیع فراوانی ویژگیهای فردی شالیکاران 65
جدول 4-2- توزیع فراوانی ویژگیهای نظام زراعی شالیکاران 65
ادامه جدول 4-2- توزیع فراوانی ویژگیهای نظام زراعی شالیکاران 66
جدول 4-3- توزیع فراوانی مصرف نهاده های کشاورزی 66
جدول 4-4- توزیع فراوانی مساحت اراضی به تفکیک تسطیح شده، زهکشی شده، مکانیزه، کشت دوم و مبارزه بیولوژیک 67
جدول 4-5- توزیع فراوانی خصوصیات اقتصادی نمونه ها براساس میزان درآمد 67
جدول 4-6- توزیع فراوانی خصوصیات اقتصادی نمونه ها براساس میزان هزینه ها 67
جدول 4-7- توزیع فراوانی خصوصیات اقتصادی نمونه ها براساس میزان وامهای دریافتی 68
جدول 4-8- خصوصیات اقتصادی نمونه ها براساس نیروی کار 68
جدول 4-9- توزیع فراوانی خصوصیات اقتصادی نمونه ها برحسب مساحت اراضی بیمه شده 68
جدول 4-10- توزیع فراونی خصوصیات اقتصادی نمونه ها برحسب متوسط عملکرد محصول 68
جدول 4-11- توزیع فراوانی نمونه بر حسب مشارکت در کلاسهای آموزشی و ترویجی کشاورزی پایدار 68
ادامه جدول 4-11- توزیع فراوانی نمونه بر حسب مشارکت در کلاسهای آموزشی و ترویجی کشاورزی پایدار 69
جدول 4-12- توزیع فراوانی نمونه بر حسب کارهای گروهی و جمعی 69
جدول 4-13- توزیع فراوانی نمونه بر حسب مشارکت اجتماعی 69
ادامه جدول 4-13- توزیع فراوانی نمونه بر حسب مشارکت اجتماعی 70
جدول 4-14- توزیع فراوانی نمونه بر حسب شاخصهای دانش کشاورزی پایدار 70
جدول 4-15- توزیع فراوانی نمونه بر حسب شاخصهای رضایت شغلی 71
جدول 4-16- توزیع فراوانی نمونه بر حسب شاخصهای خوداتکایی 71
جدول 4-17- توزیع فراوانی نمونه بر حسب شاخصهای امنیت اجتماعی 71
جدول 4-18- توزیع فراوانی نمونه بر حسب میانگین شاخصهای ابعاد اکولوژیکی 72
جدول 4-19- توزیع فراوانی نمونه بر حسب میانگین شاخصهای ابعاد اقتصادی 72
جدول 4-20- توزیع فراوانی نمونه بر حسب میانگین شاخصهای ابعاد اجتماعی 73
جدول4-22- رتبه بندی بخشهای شهرستان رشت براساس تکنیک تاپسیس در شاخصهای اقتصادی 75
جدول 4-23- رتبه بندی بخشهای شهرستان رشت براساس تکنیک تاپسیس در شاخصهای اجتماعی 76
جدول 4-24- رتبه بندی بخشهای شهرستان رشت براساس تکنیک تاپسیس در شاخصهای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *