دانلود پایان نامه درمورد سریال، جهت‌گیری، گیری

حمید یزدی
استاد راهنما: دکتر علیرضا کاویانی
استاد مشاور: حوا صابرآملی
تابستان1388
چکیده:‌
در تحقـیق پیـش رو جهـت گـیری رفـتارهـای اخـلاقی شخصـیت‌هـای مثبت، معـمولـی و منـفی سـریال “مدارصفردرجه” با روش تحلیل محتوا بررسی شده است.
با توجـه به معیارهای موجـود درمتـون اسلامی، رفتارهای اخـلاقی و غیر اخلاقی در دو زیـر مقـوله ارزشی و ضـدارزشی تقسیم‌بندی گردیده‌اند و در ادامه 86 رفتارطرح شده درسریال – که جـمعاً 976 بار تکرار شده‌اند – با تعیین جهت گیری هر رفـتار، بررسی شـده است و منـظور از جهـت‌گیری این اسـت که اگـر رفتارشخـصیت‌های مثـبت ومعـمولی مؤید اخـلاقیات باشد و رفتار غیراخـلاقی از سوی شخـصیت‌های منفی، ارائه شـده باشد، جهت‌گیری سریال مثبت ودر غیر این صورت جهت گیری منفی در نظر گرفته شده است.
بررسی رفتارها حاکی از آن است که در سریال 491 مورد رفتار پسندیده‌ی اخلاقی معادل 3/50 درصد کل رفتارهـای اخلاقی و غیراخـلاقی دیده می‌شود؛ از مجموع 491رفتار پسندیده‌ی اخلاقی در 480 مورد جهت‌گیری سریال مثبت بوده و در 11 مورد جهت‌گیری سریال منفی بوده است.96 مورد رفتار واجب اخلاقی معادل 8/9 درصد از کل موارد، نمایش داده شده است؛ از مجموع واجبات اخلاقی در 92 مورد جهت‌گیری سریال مثبت و در 4 مورد جهت‌گیری سریال منفی بوده است.220 مورد گناه صغیره معادل 6/22 درصد کل موارد، نشان داده شده است؛ ازمجموع گناهان صغیره،در 137 مورد جهت‌گیری سریال مثبت و در83 مورد جهت‌گیری سریال منفی بوده است.169 مورد گناه کبیره معادل 3/17 درصد کل موارد احصا شده است؛ از مجموع گناهان کبیره در 112 مورد جهت‌گیری سریال مثبت و در 57 مورد جهت‌گیری سریال منفی بوده است.
نتایـج تحقـیق نشـان می‌دهـد که در سریـال به لحـاظ کمّی و با کدگذاری مساوی رفتارها ، 84 درصـد جهت‌گیری‌های سریال مثبت ودر جهت ترویج رفتارهای اخلاقی بوده است و در مقابل 16 درصد رفتارها با جهت‌گیری منفی ارائه شـده اند.
واژگان کلیدی: دین، اسلام، اخلاق، ارزش، ارزش‌ها و ضدارزش‌های اخلاقی، “مدار صفر درجه”.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1- فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………….1
1-1- طرح مسأله……………………………………………………………………………………………………………2
2-1- ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………….3
3-1- درباره‌ی سریال……………………………………………………………………………………………………..5
4-1- اهداف طرح………………………………………………………………………………………………………….7
5-1- سؤال های تحقیق…………………………………………………………………………………………………..8
6-1 تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………8
2- فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری تحقیق……………………………………………..13
1-2- بررسی تحقیقات پیشین………………………………………………………………………………………..14
2-2- چهارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………….18
1-2-2- نظریه‌های مربوط به موضوع تحقیق……………………………………………………………18
2-2-2- تئوری کارکردگرایی ساختی………………………………………………………………………21
3-2-2- نظریه‌ی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حضور تسلی بخش……………………………………………………………………..22
4-2-2- جامعه‌پذیری……………………………………………………………………………………………23
5-2-2- دیدگاه هارولد لاسول………………………………………………………………………………..23
6-2-2- نظریه‌ی انباشتی……………………………………………………………………………………… 23
7-2-2- نظریه‌ی الگوگیری……………………………………………………………………………………….24
8-2-2- نظریه‌ی استفاده وخشنودی……………………………………………………………………………26
3-2- دین – اسلام – اخلاق – ارزش………………………………………………………………………………..26
4-2- کارکردها و ویژگی ارزش‌ها…………………………………………………………………………………….35
1-4-2- کارکرد………………………………………………………………………………………………………..35
2-4-2- ویژگی ارزش‌ها…………………………………………………………………………………………..36
5-2- ویژگی ارزش‌های دینی…………………………………………………………………………………………..36
6-2- تعریف رفتارهای ارزشی و ضد ارزشی(از منظر اسلام)…………………………………………….38
1-6-2- ارزش‌ها و ضد ارزش‌های تحقیق……………………………………………………………………82
7-2- کارکرد رسانه از دید رهبران انقلاب اسلامی……………………………………………………………..84
8-2- نقد محتوایی سریال………………………………………………………………………………………………….85
1-7-2- موارد مثبت سریال……………………………………………………………………………………………85
2-7-2- موارد منفی سریال…………………………………………………………………………………………….86
3- فصل سوم: روش تحقیق………………………………………………………………………..89
1-3- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………90
1-1-3- جامعه‌ی آماری……………………………………………………………………………………………90
2-1-3- واحد ثبت و شمارش…………………………………………………………………………………..91
3-1-3- واحد متن(فحوا)………………………………………………………………………………………….91
4-1-3- روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………92
5-1-3- تجزیه وتحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………….92
6-1-3- محاسبه‌ی حجم نمونه………………………………………………………………………………….93
7-1-3- قواعد کدگذاری…………………………………………………………………………………………93
8-1-3- متغیر و رده‌های تحقیق………………………………………………………………………………..94
1-8-1-3- نام شخصیت ……………………………………………………………………………….95
2-8-1-3- نوع شخصیت……………………………………………………………………………….96
3-8-1-3- جهت‌گیری…………………………………………………………………………………..96
1-3-8-1-3- جهت‌گیری مثبت……………………………………………………….96
2-3-8-1-3- جهت گیری منفی………………………………………………………..97
2-3- تعریف عملی رفتارهای ارزشی و ضد ارزشی در سریال………………………………………….97
4- فصل چهارم: یافته‌های تحقیق………………………………………………………….103
جداول فراوانی……………………………………………………………………………………………………..104
5- فصل پنجم: بحث،نتیجه گیری و پیشنهادها……………………………………….117
1-5- بررسی یافته‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………118
2-5- پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………….122
فهرست منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………125
فهرست جداول
جدول شماره‌ی1-3: جدول محاسبه ضریب پایایی تحقیق ………………………………………………………93
جدول شماره‌ی1-4: توزیع رفتارهای مورد بررسی، بر حسب جهت گیری رفتار………………………104
جدول شماره‌ی2-4: توزیع رفتارهای مورد بررسی، بر حسب نام رفتار……………………………………104
جدول شماره‌ی3-4: توزیع رفتارهای پسندیده اخلاقی بر حسب جهت گیری رفتار………………….108
جدول شماره‌ی4-4: توزیع واجبات اخلاقی بر حسب جهت گیری رفتار………………………………..109
جدول شماره ی5-4: توزیع گناهان صغیره بر حسب جهت گیری رفتار………………………………….110
جدول شماره‌ی6-4: توزیع گناهان کبیره به تفکیک جهت گیری رفتار…………………………………….112
جدول شماره‌ی7-4: میانگین میزان محبوبیت بازیگران سریال مدار صفر درجه…………………………113
جدول شماره‌ی8-4: توزیع رفتارهای مورد بررسی برحسب جهت گیری به تفکیک نوع شخصیت‌ها….114
جدول شماره‌ی9-4:توزیع خصائل مورد بررسی برحسب جهت گیری……………………………………115
فهرست نمودارها:
نمودار شماره‌ی (1-2) تقسیم بندی معارف اسلامی از دیدگاه مصباح یزدی………………………………….29
نمودار شماره‌ی (2-2) تقسیم بندی معارف اسلامی از دیدگاه شهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *