پایان نامه رایگان درمورد منابع سازمان، انتقال دانش، کسب و کار

1-2- اهداف تحقیق 3
1-3- حوزه تحقیق 5
1-4- ساختار تحقیق 5
2- فصل دوم(ادبیات و پیشینه تحقیق) 7
2-1- مقدمه 8
2-2- مدیریت دانش 8
2-2-1- تعریف دانش 9
2-2-2- زنجیره دانش 11
2-2-3- انواع دانش 12
2-2-4- انواع دانش سازمانی 14
2-2-5- تعریف مدیریت دانش 17
2-2-6- مهارتهای مورد نیاز برای مدیریت دانش 19
2-2-7- چرخه حیات مدیریت دانش 21
2-3- تعریف برنامه ریزی منابع سازمان 23
2-3-1- اجزای تشکیل دهنده سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان 25
2-3-2- چرخه حیات سیستم های برنامه ریزی سازمانی 28
2-4- پیشینه تحقیق مدیریت دانش در پروژه های پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان 32
2-4-1- شناسایی انواع دانش مورد نیاز برای مدیریت سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان 33
2-4-2- شناسایی ساختار های مدیریت دانش در پروژه های سیستم های سازمانی 37
2-4-3- اختصاصی سازی ساختارهای مدیریت دانش 43
2-4-4- چارچوب ساختاردهی دانش مرتبط با سیستم های سازمانی 45
2-4-5- بررسی مدلی جهت ارزیابی موفقیت سیستم های سازمانی 47
2-4-6- بررسی اثر مدیریت دانش بر موفقیت سیستم های سازمانی 49
2-4-7- مدل یکپارچه بررسی موفقیت سیستم سازمانی از 3 جنبه نوآوری، انتقال دانش و ویژگی های سازمانی 54
2-4-8- اشتراک دانش در پیاده سازی سیستم های سازمانی 60
2-4-9- انتقال دانش در پیاده سازی سیستم های سازمانی 65
2-4-10- موانع دانش 71
– 11-4-2موانع انتقال دانش در پیاده سازی سیستم های سازمانی 72
2-4-12- غلبه بر موانع دانش 74
2-4-13- بررسی مفصل موانع انتقال دانش در پیاده سازی سیستم های سازمانی 81
2-4-14 یکپارچگی دانش در پیاده سازی سیستم های سازمانی 83
2-4-15- جمع بندی مطالعات انجام شده 88
2-5- خلاصه و نتیجه گیری 89
3- فصل سوم روش تحقیق(ارائه و بررسی چارچوب پیشنهادی) 91
3-1- معرفی چارچوب پیشنهادی 92
3-2- تشریح چارچوب پیشنهادی 97
3-2-1- مرحله آغاز 97
3-2-2- مرحله انتخاب نرم افزار 99
3-2-3- مرحله انطباق 100
3-2-4- مرحله پذیرش 102
3-2-5- مرحله عادی سازی 104
3-2-6- مرحله به روز رسانی 105
4- فصل چهارم محاسبات و یافته های تحقیق(ارزیابی چارچوب پیشنهادی) 107
4-1- مقدمه 108
4-2- معرفی روش دلفی 110
4-3- کاربرد روش دلفی در تحقیقات سیستم های فناوری اطلاعات 111
4-4- روش اجرای همه پرسی دلفی 113
4-4-1- دور اول 113
4-4-2- دورهای بعدی 114
4-4-3- تعداد شرکت کننده ها 114
4-4-4- صلاحیت خبرگان 114
4-4-5- تحلیل یافته ها 115
4-5- ارزیابی چارچوب پیشنهادی با استفاده از روش دلفی 116
4-5-1- فاز اول ارزیابی چارچوب پیشنهادی با استفاده از روش دلفی 116
4-5-2- نتایج کمی به دست آمده در دور دوم فاز 1 ارزیابی 119
4-5-3- نتایج کمی به دست آمده در دور سوم فاز 1 ارزیابی 121
4-5-4- جمع بندی ارزیابی با استفاده از روش دلفی در فاز 1 ارزیابی 123
4-5-5- فاز دوم ارزیابی چارچوب پیشنهادی با استفاده از روش دلفی 125
4-5-6- نتایج ارزیابی چارچوب پیشنهادی با استفاده از روش دلفی در فاز 2 132
4-5-7 مقایسه نتایج آماری دور دوم و دور سوم از فاز 2 ارزیابی 134
4-6- نتیجه گیری کلی ارزیابی چارچوب پیشنهادی 135
5- نتیجه گیری و کارهای آتی 136
5-1- نتیجه گیری 137
5-2- کارهای آتی 138
6- پیوست 1 140
7- منابع 148
فهرست جداول
جدول 2-1 تبدیل دانش ضمنی / صریح به دانش ضمنی / صریح————————————14
جدول 2-2 دسته بندی انواع مهارت های مورد نیاز برای فعالیت در تیم های مدیریت دانش——————20
جدول 2-3 فازهای چرخه حیات مدیریت دانش در مدل های مختلف——————————–22
جدول 2-4 جمع بندی مسائل اشتراک دانش در پباده سازی سیستم های سازمانی————————-65
جدول 2-5 روش های انتقال دانش در پیاده سازی سیستم های سازمانی——————————-69
جدول 4-1 تفاوت بین دو رویکرد کمی و کیفی———————————————–109
جدول 4-2 تاریخ توزیع پرسشنامه ها در بین شرکت ها در فاز 1 ارزیابی——————————117
جدول 4-3 سابقه کار خبرگان منتخب در فاز دوم ارزیابی چارچوب———————————126
جدول 4-4 تاریخ توزیع پرسشنامه ها در بین خبرگان در فاز 2 ارزیابی——————————-126
جدول 4-5 میانگین و واریانس اظهار نظر خبرگان در دور دوم از فاز 2 ارزیابی————————–131
جدول 4-6 میانگین و واریانس اظهار نظر خبرگان در دور سوم از فاز 2 ارزیابی————————134
جدول 4-7 مقایسه نتایج آماری دور دوم و دور سوم از فاز 2 ارزیابی——————————–135
فهرست تصاویر
شکل 2-1 زنجیره دانش—————————————————————-11
شکل 2-2 فرآیند خلق دانش سازمانی بر اساس مدل نوناکا —————————————-16
شکل 2-3 چرخه حیات سیستم سازمانی—————————————————–28
شکل 2-4 دانش مورد نیاز ارتباطات، هماهنگی و همکاری—————————————-37
شکل 2-5 مدل ساختارهای مدیریت دانش—————————————————38
شکل 2-6 دسته بندی شرکت کنندگان نظرسنجی تعیین ساختارهای دانش——————————41
شکل 2-7 ارتباط ساختارهای مدیریت دانش با فرآیند مدیریت دانش و موفقیت سیستم های سازمانی———–42
شکل 2-8 اختصاصی سازی ساختارهای مدیریت دانش——————————————-44
شکل 2-9 ارتباط بین ساختارهای دانش و سیستم های سازمانی به همراه نقش فرآیند اختصاصی سازی به عنوان پیش شرط موفقیت سیستم های سازمانی——————————————————–44
شکل 2-10 چهارچوب ساختاردهی دانش مرتبط با سیستم های سازمانی ——————————46
شکل 2-11 مدل ارزیابی موفقیت سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان——————————-48
شکل 2-12 مدل ارتباط دانش با موفقیت سیستم های سازمانی————————————–50
شکل 2-13 سوالات مورد استفاده در نظرسنجی در جهت تعیین ارتباط مدیریت دانش با سیستم های سازمانی —–51
شکل 2-14 ابعاد دانش مورد نیاز سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ——————————-51
شکل 2-15 مدل اصلاح شده ابعاد دانش مورد نیاز سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ——————-53
شکل 2-16 مدل یکپارچه بررسی موفقیت سیستم سازمانی از 3 جنبه نوآوری، انتقال دانش و ویژگی های سازمانی –54
شکل 3-1 نمای اول از چارچوب پیشنهادی مدیریت دانش—————————————-95
شکل 3-2 نمای دوم از چارچوب پیشنهادی مدیریت دانش—————————————-96
شکل 3-3 سطر مربوط به مرحله آغاز از چارچوب پیشنهادی—————————————98
شکل 3-4 سطر مربوط به مرحله انتخاب از چارچوب پیشنهادی————————————100
شکل 3-5 سطر مربوط به مرحله انطباق از چارچوب پیشنهادی————————————102
شکل 3-6 سطر مربوط به مرحله پذیرش از چارچوب پیشنهادی————————————104
شکل 3-7 سطر مربوط به مرحله عادی سازی از چارچوب پیشنهادی——————————–105
شکل 3-8 سطر مربوط به مرحله به روز رسانی از چارچوب پیشنهادی——————————-106
شکل 4-1 نتیجه اظهارنظر خبرگان در دور دوم اجرای روش دلفی در فاز 1 ارزیابی———————–120
شکل 4-2 نتیجه اظهارنظر خبرگان در دور سوم اجرای روش دلفی در فاز 1 ارزیابی———————-122
شکل4-3 جمع بندی ارزیابی با استفاده از روش دلفی در فاز 1 ارزیابی——————————-124
شکل 4-4 بررسی پایایی پرسشنامه شماره 4 در مرحله دوم از ارزیابی فاز 2—————————-130
شکل 4-5 بررسی پایایی پرسشنامه شماره 4 در مرحله سوم از ارزیابی فاز 2—————————-131
شکل 4-6 نتایج اظهار نظر خبرگان در دور دوم ارزیابی فاز 2————————————–132
شکل 4-7 امتیازات کلی به دست آمده در دور دوم ارزیابی فاز 2———————————–132
شکل 4-8 نتایج اظهار نظر خبرگان در دور سوم ارزیابی فاز 2————————————-133
شکل 4-9 امتیازات کلی به دست آمده در دور سوم ارزیابی فاز 2 ———————————-134
1- فصل اول
کلیات تحقیق
1-1- تعریف مسئله
مدیریت و پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان، وظیفه ای دانش محور است که نیازمند تجربه طیف وسیعی از افراد متعلق به حوزه کسب و کار، حوزه فناوری اطلاعات، مدیران پروژه در سازمان و مشاورین خارجی کسب و کار و پیاده سازی می باشد. با توجه به این موضوع، سازمان ها در تلاشند که با استفاده از مدیریت دانش بر مشکل استفاده از منابع دانش در سازمان غلبه کنند. فعالیت های مدیریت دانش شامل وظایف شناسایی، خلق، انتقال، ذخیره، استفاده (مجدد) و حذف دانش می باشد. الزامیست که سازمان ها به منظور پیاده سازی موفقیت آمیز سیستم های سازمانی به استفاده بهتر از دانش مربوط به این نوع از سیستم ها پرداخته و این دانش را در دسترس افراد درگیر در مدیریت سیستم های سازمانی قرار دهند. مدیریت دانش همواره یکی از مهمترین عوامل موفقیت پروژه های پیاده سازی سیستم های سازمانی محسوب می شود. مشکلات موجود بر سر راه انتقال موثر و کارای دانش در بین عوامل انسانی مختلف در پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (مشتری، فروشنده و پیاده سازان)، انگیزه زیادی را در جهت بررسی نقش مدیریت دانش در پیاده سازی این گونه از سیستم ها فراهم ساخته است. پیاده سازی موفق سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان علاوه بر مسائل فنی و تکنیکی نیازمند حجم زیادی از کار گروهی، مشاوره، تبادل نظر، روحیه همکاری، به کارگیری استعداد ها و توانمندی های سازمانی و انتقال دانش بین افراد و گروه های کاری مختلف می باشد. بدون شک دستیابی به موفقیت در انجام چنین پروژه های پیچیده ای نیازمند تفکر استراتژیک در جهت مدیریت و یکپارچگی انواع دانش و توانمندی های سازمانی و برون سازمانی بوده و رسیدن به چنین مهمی جز در سایه داشتن چارچوب ها و قوانینی به منظور مدیریت دانش فردی و سازمانی میسر نخواهد بود.
در واقع مسئله ای که با آن مواجه هستیم، عبارت است از چگونگی استفاده از علم مدیریت دانش در جهت مدیریت بهتر و پیاده سازی موفقیت آمیز سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان. دستیابی به هدف مذکور نیازمند تعیین انواع دانش مورد نیاز پیاده سازی سیستم های سازمانی، شناسایی نقش افراد مختلف درگیر در پروژه پیاده سازی و همچنین یکپارچه سازی طیف وسیع دانش این افراد می باشد.
با بررسی ادبیات موضوع و کارهای پیشین انجام گرفته در می یابیم که اکثر تحقیقات انجام گرفته در زمینه سیستم های سازمانی پیرامون عوامل کلیدی موفقیت و یا عوامل کلیدی شکست این نوع از سیستم ها بوده و کمتر به سایر جنبه ها توجه شده است. تحقیقات اندکی به مسئله مدیریت دانش پیاده سازی سیستم های سازمانی پرداخته اند و مباحث مطرح شده پیرامون این حوزه این به هیچ وجه انسجام نداشته و هر یک از این تحقیقات به صورت پراکنده به بررسی قسمتی از مسئله مورد بحث پرداخته اند. در واقع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *