پایان نامه با کلمات کلیدی امر به معروف، حدود پوشش

تقدیم به مهربان فرشتگانی که:

لحظات ناب باور بودن، لذت و غرور دانستن، جسارت خواستن، عظمت رسیدن و تمام تجربه های یکتا و زیبای زندگیم، مدیون حضور آنهاست

تقدیم به خانواده عزیزم.

چکیده:
امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب امروزه ذهن بسیاری از اندیشمندان جامعه را درگیر خود نموده است، گروهی این مسئولیت خطیر را بر عهده گرفته اند و تلاش های پی در پی در این حوزه صورت گرفته است، در این پژوهش که در راستای بهبود این روش های امر و نهی در این حوزه است به بررسی عوامل مؤثر در اثر پذیری امر به حجاب و نهی از کم حجابی پرداخته شده است، عواملی همچون احساس امنیت مخاطب، تربیت و اعتقادات او ، مقبولیت شخص آمر به معروف و ناهی از منکر، نحوه بیان ونوع الفاظ او و همچنین ویژگی های شخصیتی او، شرایط پیرامونی امر و نهی ، نحوه عملکرد نیروهای مرتبط با امر به حجاب و نهی از کم حجابی و روشهای عملی امر و نهی، که همگی عواملی هستنند که این امر را تحت تأثیر قرار می دهند. همچنین برای قدم نهادن در هر راهی باید آسیب ها و آفت های آن راه را شناخت تا بتوان محکم در این راه قدم برداشت، بنابراین علاوه بر بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی به بررسی آسیب ها و شبهات مطرح شده در این حوزه پرداخته شده است ، و فراوانی هر کدام نشان داده شده است، آسیب های مطرح شده در این حوزه در دو دسته آسیب های مهم معرفتی و آسیب های مهم مربوط به روش شناسایی شده اند، که آگاهی نسبت به آنها به داشتن دید وسیع در این زمینه کمک نموده است، در این پژوهش که به روش پیمایشی با انتخاب دانشگاه اصفهان به عنوان جامعه آماری، جهت مدیریت بهتر بررسی موضوع مورد پژوهش، صورت گرفته است، به وسیله فرمول کوکران1 با حجم جامعه مشخص، 261 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شده اند و با تهیه و اجرای پرسشنامه اطلاعات لازم گردآوری شده است، سپس با استفاده از آزمون پیرسون2 و اتا3 به بررسی عوامل اثر بخش در امر و نهی در حوزه حجاب بررسی شده اند و با تحلیل رگرسیونی آن معناداری هریک از عوامل مطر ح شده بررسی، و نشان داده شد که بین متغیر اثربخشی امر به معروف و نهی ازمنکر و مقبولیت آمر و ناهی،احساس امنیت مخاطب امر و نهی، خصوصیات آمر و ناهی، اعتقادات و تربیت مخاطب امر و نهی و روش های عملی در این حوزه رابطه معنادار و مستقیم برقرار می‌باشد و بیشترین اثرگذاری مربوط به روش های عملی امر و نهی و تربیت مخاطب آن است.
کلید واژه ها: امر به معروف نهی از منکر، چالش، حجاب، راهکار

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: کلیات طرح تحقیق
1-1 پیشگفتار ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
1-2 کلید واژه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-3 شرح و بیان مساله پژوهشی. ……………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-4 پیشینه وتاریخچه موضوع تحقیق . ………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-5 اهمیت و ارزش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………..10
1-6 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………10
1-6-2 اهداف علمی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10
1-6-2 اهداف کاربردی …………………………………………………………………………………………………………………………………………..10
1-7 سوالهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10
1-8 کاربرد نتایج تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………. 11
1-9 روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
1-10 مشکلات و محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 11

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
2-1 امربه معروف و نهی از منکر ………………………………………………………………………………………………………………………… 12
2-1-1 مفهوم شناسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
2-1-1-1 مفهوم شناسی امر به معروف و نهی از منکر ……………………………………………………………………………………… 12
2-1-1-2 دسته بندی مقدماتی امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه قرآن………. …………………………………………. 13
2-1-2 شرایط امر به معروف و نهی از منکر ……………………………………………………………………………………………………….. 16
2-1-2-1 علم به معروف و منکر (شرط اول) ……………………………………………………………………………………………………… 16
2-1-2-2 احتمال تأثیر ( شرط دوم) …………………………………………………………………………………………………………………. 17
2-1-2-3 بنای بر استمرار گناه (شرط سوم) …………………………………………………………………………………………………….. 18
2-1-2-4 امر و نهی بدون مفسده و ضرر (شرط چهارم)………………………………………………………………………………….. 19
2-1-3 مراتب امر به معروف و نهی از منکر ………..
..
………………………………………………………………………………………….. 20
2-1-3-1 مرحله قلبی (اظهار تنفر قلبی) …………………………………………………………….. ………………………………………… 21
2-1-3-2 مرحله لسانی (گفتار) ………………………………………………….. …………………………. ……………………………………… 23
2-1-3-3 مرحله یدی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25
2-1-2-3 سیره پیشوایان معصوم در امر به معروف و نهی از منکر …………………………………………………………………. 27

فهرست مطالب
عنوان صفحه

2-2 عفاف و حجاب …………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………… 33
2-2-1 مفهوم حجاب ……………………………………………………………………………………………….. ……………….. ………………. ……….. 33
2-2-2 حجاب مرد مسلمان………………………………………………………………………… ……… ………………………………………………….. 34
2-2-2-1 کنترل نگاه ……………………………………………………………………………….. …. ………….. …………………………………………. 34
2-2-2-2 پوشاندن شرمگاه …………………………………………………………………………………… ………….. ………………………………….. 35
2-2-3 حجاب زن مسلمان …………………………………………………………………………………………… ………….. ………………………….. 36
2-2-3-1کنترل نگاه ………………………………………………………………………….. ………………………………. ………….. ………………….. 37
2-2-3-2 پوشاندن شرمگاه ……………………………………………………………… ………………………………………… …………… …………. 37
2-2-3-3 حدود پوشش ………………………………………………………………………. …. ……………………………………………………………. 37
2-2-3-3-1 خُمُر ………………………………………………………………………… ……… ……………….. …………………………………………… 37
2-2-3-3-2 جیب …………………………………………………………………………. …………… ……………….. ……………………………………. 38
2-2-3-4 زینت ………………………………………………………………………………. …………. ………………………… …………………………….. 39
2-2-3-5 تبرج ………………………………………………………………………………… ……… ………………………………….. ……………………… 39
2-2-3-6 جلباب …………………………………………………………………………………….. ………………… …………………………. ……………. 40
2-2-3-7 عفاف ……………………………………………………………………………………… ………………. ……………………………………. ……. 41
2-2-4 فلسفه پوشش …………………………………………………………………………………. ………………………………… …………………….. 42
2-2-4-1 حق الهی …………………………………………………………………………… ………………………… ………… ………………………….. 43
2-2-4-2 حفظ حرمت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *