منابع پایان نامه ارشد با موضوع میزان، توزیع، تماشای

بازگرد این مشقها را خط بزن.

تقدیم به:
سرکار خانم میترا سامانی،
مادر دبستانی،
یادگار آن روزهای مهربانی،
آرامشبخش روزهای ترس و اضطراب کودکیام؛
کسی که آن روزها حروف سادهای را به من آموخت،
تا امروز با همین حروف ساده، بتوانم از صمیم قلب سپاسگذار همه عزیزانی باشم که خوب زیستن را به من آموختند.

پایان این مجموعه آغاز دیگری است
با ما بمانید برای آغاز دیگری
برای طلوعی دیگر
برای همیشه…

چکیده
سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مؤلفههای رشد و پیشرفت به طور عام و توسعه اجتماعی به طور خاص مورد توجه جدی حوزههای پژوهش علوماجتماعی برای سنجش کیفیت تعاملات اجتماعی بوده است. به طور کلی میزان سرمایهاجتماعی در هر گروه یا جامعهای نشاندهنده میزان اعتماد افراد به یکدیگر است؛ همچنین وجود میزان قابل قبولی از سرمایهاجتماعی موجب تسهیل کنشهای اجتماعی میگردد. به طوری که در مواقع بحرانی میتوان برای حل مشکلات از سرمایهاجتماعی به عنوان اصلیترین منبع حل مشکلات و اصلاح فرآیندهای موجود سود برد.
در این پژوهش در پی بررسی رابطه بین میزان تماشای برنامههای سیمای جمهوری اسلامی ایران و سرمایه اجتماعی خانوادههای تهرانی میباشیم. به همین منظور از نظریه کاشت گربنر استفاده شده است. بر اساس این نظریه، با افزایش میزان تماشای تلویزیون، سرمایهاجتماعی نیز میبایست افزایش یابد. نمره سرمایهاجتماعی خانوادهها از مجموع سه شاخصه اعتماد اجتماعی، شبکههای اجتماعی و انسجام اجتماعی تشکیل میشود. این پژوهش با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری آن تمام خانوادههای ساکن در شهر تهران میباشد. بازه زمانی انجام تحقیق اواخر سال 1391 و اوایل سال 1392 است. روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای و از مناطق شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران صورت گرفته است. حجم نمونه 400 خانواده بوده که با سرپرستان خانواده مصاحبه شده است.
بر اساس یافتههای تحقیق 8/15 درصد از خانوادههای تهرانی سرمایه اجتماعی کمی دارند؛ 4/42 درصد خانوادهها دارای سرمایه اجتماعی متوسطی هستند و 9/41 درصد خانوادهها نیز از سرمایه اجتماعی زیادی برخوردار هستند. نتایج تحقیق نشان میدهد که ارتباط مثبتی بین میزان تماشای برنامههای سیمای جمهوری اسلامی ایران و سرمایه اجتماعی وجود دارد، به گونهای که میانگین سرمایه اجتماعی در خانوادههایی که کم تلویزیون نگاه میکنند 90/161 و در خانوادههایی که تلویزیون زیاد تماشا میکنند 83/175 میباشد. هر چقدر تماشای تلویزیون افزایش یابد به همان نسبت نیز سرمایه اجتماعی افزایش مییابد. لذا سیمای جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی در افزایش سرمایه اجتماعی خانوادههای تهرانی دارد.
واژگان کلیدی: سرمایهاجتماعی، اعتماداجتماعی، شبکههای اجتماعی، انسجاماجتماعی، خانواده، تلویزیون.

فهرست مطالب
1- فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه 2
2-1- بیان مسئله 4
3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق 8
4-1- اهداف تحقیق 10
5-1- فرضیات تحقیق 11
6-1- تعریف مفاهیم 12
2- فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری تحقیق
1-2- پیشینه تحقیق 17
1-1-2- تحقیقات داخلی 17
2-1-2- تحقیقات خارجی 20
2-2- چارچوب نظری سرمایه اجتماعی 24
1-2-2- سرمایه در مفهوم کلاسیک و جدید 24
2-2-2- مفهوم سرمایه و ابعاد آن 27
3-2-2- تاریخچه مفهوم سرمایه اجتماعی 30
4-2-2- تعریف سرمایه اجتماعی 32
5-2-2 سطوح سرمایه اجتماعی 36
6-2-2- اشکال سرمایه اجتماعی 38
7-2-2- اجزای سرمایه اجتماعی 43
8-2-2- اجزای اجتماعی سرمایه اجتماعی 43
9-2-2- روابط اجتماعی از دیدگاه جامعهشناسان کلاسیک 52
10-2-2- سرمایه اجتماعی از دیدگاه جامعهشناسان جدید 56
11-2-2- جایگاه و اهمیت خانواده 74
12-2-2- سرمایه اجتماعی در خانواده 74
13-2-2- اهمیت و جایگاه تلویزیون 76
14-2-2- پیدایش تلویزیون در ایران و جهان 77
15-2-2- دو نگرش متضاد درباره تلویزیون 79
16-2-2- تلویزیون و خانواده 80
17-2-2- نظریههای ارتباطات 81
18-2-2- چهارچوب نظری تحقیق 85
19-2-2- مدل تحقیق 86
3-فصل سوم: روش تحقیق
1-3- مقدمه 88
2-3- روش تحقیق 89
3-3- جامع? آماری 90
4-3- واحد مشاهده 90
5-3- واحد تحلیل 90
6-3- روش نمونهگیری 90
7-3-حجم نمونه و روش محاسبه آن 91
8-3- روش گردآوری اطلاعات 92
9-3- تعریف عملیاتی متغیرها 92
10-3- پایایی تحقیق 97
11-3- اعتبار تحقیق 98
4-فصل چهارم: یافته های تحقیق
1-4- مقدمه 100
2-4- یافتههای توصیفی 101
3-4- یافتههای تحلیلی 124
4-4- تحلیل چندمتغیره؛ رگرسیون خطی 143
5-فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها
1-5- جمع بندی یافته های توصیفی 148
2-5- جمعبندی یافتههای تحلیلی 150
3-5- تحلیل چند متغیره؛ رگرسیون 155
4-5- نتیجهگیری 156
5-5- بحث در نتایج 158
6-5- پیشنهادها 159
7-5- محدودیتهای تحقیق 160
فهرست منابع 161
ضمایم 167

فهرست جداول
عنوان صفحه
جداول یکبعدی
جدول شماره (1-2) نظریههای سرمایه………………………………………………………………………………………..27
جدول شماره(2-2) تعاریف سرمایهاجتماعی از نظر اندیشمندان……………………………………………………..34
جدول شماره (3-2) سرمایه نهادی و سرمایه ارتباطی………….
..
………………………………………………………38
جدول شماره (4-2) رابطه بین سرمایه نهادی و سرمایه ارتباطی……………………………………………………..39
جدول شماره (5-2) سرمایه اجتماعی ساختاری و سرمایه اجتماعی شناختی……………………………………40
جدول شماره (6-2) سرمایه اجتماعی و رابطه عناصر آن……………………………………………………………….40
جدول شماره (7-2) میزان اعتماد بینشخصی (اعضای خانواده، خویشان و دوستان)………………………..46
جدول شماره (8-2) اجزای اعتماد اجتماعی……………………………………………………………………………….47
جدول شماره (9-2) روابط اجتماعی از دیدگاه جامعهشناسان کلاسیک…………………………………………..55
جدول شماره (10-2) تعریف سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………….71
جدول شماره (11-2) مدل پاکستون برای سرمایه اجتماعی……………………………………………………………73
جدول شماره (1-3) اجزای سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………….92
جدول شماره (2-3) شاخصههای سرمایهاجتماعی، گویهها و سطحسنجش………………………………………93
جدول شماره (3-3) ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق…………………………………………………………97
جدول شماره (1-4) توزیع پاسخگویان بر حسب جنس………………………………………………………………101
جدول شماره (2-4) توزیع پاسخگویان بر حسب سن…………………………………………………………………102
جدول شماره (3-4) توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل………………………………………………….103
جدول شماره (4-4) توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال……………………………………………….104
جدول شماره (5-4) توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات……………………………………………………….105
جدول شماره (6-4) توزیع پاسخگویان بر حسب منطقه محل زندگی……………………………………………106
جدول شماره (7-4) توزیع پاسخگویان بر حسب قومیت…………………………………………………………….107
جدول شماره (8-4) توزیع پاسخگویان بر حسب تماشای تلویزیون در شبانهروز……………………………108

عنوان صفحه
جدول شماره (9-4) توزیع پاسخگویان بر حسب استفاده از برنامههای تلویزیون…………………………… 109
جدول شماره (10-4) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تماشای شبکههای تلویزیون……………………..110
جدول شماره (11-4) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد به تلویزیون…………………………………112
جدول شماره (12-4) توزیع فراوانی انواع اعتماد………………………………………………………………………..114
جدول شماره (13-4) توزیع پاسخگویان بر حسب اعتماد اجتماعی………………………………………………115
جدول شماره (14-4) توزیع پاسخگویان بر حسب انسجاماجتماعی……………………………………………….116
جدول شماره (15-4) توزیع پاسخگویان بر حسب شبکههای اجتماعی………………………………………….118
جدول شماره (16-4) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان سرمایهاجتماعی………………………………………119
جدول شماره (17-4) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان رضایت اجتماعی…………………………………..121
جدول شماره (18-4) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان آگاهی سیاسیاجتماعی……………………………122

جداول دوبعدی
جدول شماره (19-4) آزمون تفاوت میانگین سرمایهاجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون………………………..124
جدول شماره(20-4)آزمون معناداری تامهین برای تفاوت میانگین سرمایهاجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون……..125
جدول شماره (21-4) آزمون تفاوت میانگین اعتماد اجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون……………………………………….126
جدول شماره (22-4) آزمون تفاوت میانگین انسجاماجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون……………………………………….127
جدول شماره (23-4) توزیع فراوانی بین میزان تماشای تلویزیون و انسجام اجتماعی……………………………………………………..128
جدول شماره (24-4) رابطه بین تماشای تلویزیون و انسجام اجتماعی…………………………………………………………………………..128
جدول شماره (25-4) آزمون تفاوت میانگین شبکههای اجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون…………………………………129
جدول شماره (26-4) آزمون معناداری تامهین برای تفاوت میانگین شبکههای اجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون….130
جدول شماره(27-4) توزیع فراوانی بین میزان تماشای تلویزیون و آگاهیهای سیاسی اجتماعی……………………………………….131
جدول شماره(28-4) رابطه بین تماشای تلویزیون و آگاهیهای سیاسیاجتماعی خانوادهها………………………………………………131
جدول شماره(29-4) رابطه بین اعتماد به تلویزیون و سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………….132
جدول شماره(30-4) آزمون تفاوت میانگین رضایت اجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون……………………………………..133
جدول شماره(31-4) توزیع فراوانی بین میزان تماشای تلویزیون و رضایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *