پایان نامه با کلید واژگان مواد مخدر، اوقات فراغت

فهرست مطالدول 4-17- میزان فراوانی وجود احساس برتری مرد در خانواده در مناطق مورد بررسی 2
جدول 4-18-آزمون کا اسکور برای وجود احساس برتری مرد در خانواده برحسب منطقه 2
جدول 4-19- اندازه های سایمتریک برای وجود احساس برتری مرد در خانواده 2
جدول4-20- میزان فراوانی اعتیاد به الکل در خانواده در مناطق مورد بررسی 2
جدول 4-21-آزمون کا اسکور برای اعتیاد به الکل در خانواده برحسب منطقه 2
جدول4-22- میزان فراوانی اعتیاد به مواد مخدر در خانواده در مناطق مورد بررسی 2
جدول 4-23-آزمون کا اسکور برای اعتیاد به مواد مخدر در خانواده برحسب منطقه 2
جدول 4-24- میزان فراوانی برخورد خانواده ها درمواجهه بافحش ناموسی در مناطق مورد بررسی 2
جدول 4-25-آزمون کا اسکور برای برخورد خانواده ها درمواجهه بافحش ناموسی برحسب منطقه 2
جدول 4-26- اندازه های سایمتریک برخورد خانواده ها درمواجهه بافحش ناموسی 2
جدول 4-27- میزان فراوانی وجود کودک آزاری و ضرب وشتم کودک در خانواده ها در مناطق مورد بررسی 2
جدول 4-28-آزمون کا اسکور برای کودک آزاری در خانواده ها برحسب منطقه 2
جدول 4-26- اندازه های سایمتریک کودک آزاری در خانواده ها 2
جدول 4-30- میزان فراوانی وجود تقدیر گرایی درخانواده ها در مناطق مورد بررسی 2
جدول 4-31-آزمون کا اسکور برای وجود تقدیر گرایی درخانواده ها برحسب منطقه 2
جدول 4-32- میزان فراوانی درآمد خانواده درماه در مناطق مورد بررسی 2
جدول 4-33-آزمون کا اسکور برای میزان درآمد خانواده درماه برحسب منطقه 2
جدول 4-34- اندازه های سایمتریک میزان درآمد خانواده 2
جدول 4-35- میزان فراوانی جنسیت سرپرست خانواده برحسب میزان درامد خانواده در ماه 2
جدول 4-36-آزمون کا اسکور برای جنسیت سرپرست خانواده برحسب میزان درامد خانواده در ماه 2
جدول 4-37- میزان فراوانی کودکان کاردر خانواده برحسب میزان درامد خانواده در ماه 2
جدول 4-38-آزمون کا اسکور برای کودکان کاردر خانواده برحسب میزان درامد 2
جدول 4-39- اندازه های سایمتریک کودکان کاردر خانواده برحسب میزان درامد 2
جدول 4-40- میزان فراوانی وجود اعتیاد به الکل درخانواده برحسب میزان درامد خانواده در ماه 2
جدول 4-41-آزمون کا اسکور برای اعتیاد به الکل درخانواده برحسب میزان درامد 2
جدول 4-42- اندازه های سایمتریک اعتیاد به الکل درخانواده برحسب میزان درامد 2
جدول 4-43- میزان فراوانی وجود اعتیاد به مواد مخدردرخانواده برحسب میزان درامد خانواده در ماه 2
جدول 4-44-آزمون کا اسکور برای اعتیاد به مواد مخدردرخانواده برحسب میزان درامد 2
جدول 4-45- اندازه های سایمتریک اعتیاد به مواد مخدردرخانواده برحسب میزان درامد 2
جدول 4-46- میزان فراوانی نوع برخورد خانواده ها درمواجهه بافحش ناموسی برحسب میزان درامد خانواده در ماه 2
جدول 4-47-آزمون کا اسکور برای نوع برخورد خانواده درمواجهه بافحش ناموسی برحسب میزان درامد 2
جدول 4-48- اندازه های سایمتریک نوع برخورد خانواده درمواجهه بافحش ناموسی برحسب میزان درامد 2
جدول 4-49- میزان فراوانی جنسیت سرپرست خانواده برحسب سطح فقر 2
جدول 4-50-آزمون کا اسکور برای جنسیت سرپرست خانواده برحسب سطح فقر 2
جدول 4-51- اندازه های سایمتریک برای جنسیت سرپرست خانواده برحسب سطح فقر 2
جدول 4-52- میزان فراوانی وجود کودکان کاردر خانواده برحسب سطح فقر 2
جدول 4-53-آزمون کا اسکور برای وجود کودکان کاردر خانواده برحسب سطح فقر 2
جدول 4-54- اندازه های سایمتریک برای وجود کودکان کاردر خانواده برحسب سطح فقر 2
جدول 4-55- میزان فراوانی وجود برنامه برای اوقات فراغت برحسب سطح فقر 2
جدول 4-56-آزمون کا اسکور برای اوقات فراغت برحسب سطح فقر 2
جدول 4-57- اندازه های سایمتریک برای اوقات فراغت برحسب سطح فقر 2
جدول 4-58- میزان فراوانی وجود اعتیاد به الکل درخانواده برحسب سطح فقر 2
جدول 4-59-آزمون کا اسکور برای اعتیاد به الکل درخانواده برحسب سطح فقر 2
جدول 4-60- اندازه های سایمتریک برای اعتیاد به الکل درخانواده برحسب سطح فقر 2
جدول 4-61- میزان فراوانی وجود اعتیاد به مواد مخدردرخانواده برحسب سطح فقر 2
جدول 4-62-آزمون کا اسکور برای اعتیاد به مواد مخدردرخانواده برحسب سطح فقر 2
جدول 4-63- اندازه های سایمتریک برای اعتیاد به مواد مخدردرخانواده برحسب سطح فقر 2
جدول 4-64- میزان فراوانی وجود کودک آزاری و ضرب وشتم کودک در خانواده ها برحسب سطح فقر 2
جدول 4-65-آزمون کا اسکور برای کودک آزاری درخانواده برحسب سطح فقر 2
جدول 4-66- اندازه های سایمتریک برای کودک آزاری درخانواده برحسب سطح فقر 2
جدول 4-67- میزان فراوانی درآمد خانواده درماه برحسب سطح فقر 2
جدول 4-68-آزمون کا اسکور برای میزان درآمد برحسب سطح فقر 2
جدول 4-69- اندازه های سایمتریک برای میزان درآمد برحسب سطح فقر 2
جدول 4-70- میزان فراوانی منطقه مورد بررسی برحسب سطح فقر 2
جدول 4-71-آزمون کا اسکور برای منطقه مورد بررسی برحسب سطح فقر 2
جدول 4-72- اندازه های سایمتریک برای منطقه مورد بررسی برحسب سطح فقر 2
جدول 4-73- میزان فراوانی جنسیت سرپرست خانواده برحسب منطقه مورد برسی و میزان درآمد ماهیانه 2
جدول 4-74- میزان فراوانی کودکان کار برحسب منطقه مورد برسی و میزان درآمد ماهیانه 2
جدول 4-75- میزان فراوانی اعتیاد به الکل برحسب منطقه مورد برسی و میزان درآمد ماهیانه 2
جدول 4-76- میزان فراوانی اعتیاد به مواد مخدر برحسب منطقه مورد برسی و میزان درآمد ماهیانه 2جدول 4-77- میزان فراوانی کودک آزاری و ضرب وشتم کودک در خانواده هابرحسب منطقه مورد برسی و میزان درآمد ماهیانه 2

چکیده
هدف از نگارش این پایان نامه این است که آیا در میان فقرای شهر تهران، خرده فرهنگ مشترکی با نام “فرهنگ فقر” وجود دارد یا خیر و اگر این فرهنگ وجود دارد تا چه حد با آنچه “اسکار لوئیس” مردم شناس آمریکایی به نام فرهنگ فقر توصیف نموده است، همگونی دارد. در این راستا پس از بررسی وا‍ژه های کلیدی نظیر فقر، خط فقر، شاخصهای فقر و نظریه های جامعه اقتصادی، جامعه شناسی و روان شناسی اجتماعی در ارتباط با آن نظریه “فرهنگ فقر” را بیشتر مورد مداقه قرار داده و مطالعاتی بر اساس آن بر روی چند محله شهر تهران انجام گرفته است. این مطالعات بر اساس، مشاهدات مشارکتی و مردم نگاری از مناطق، محلات، مصاحبه ها و نیز تکمیل پرسشنامه بوده است. نتایج تحلیلی و آماری وجود فرهنگ خاص را در این محلات تأیید می کند.
واژه های کلیدی:
فقر- فقیر- خط فقر – فقر حاشیه ای- فرهنگ– فرهنگ فقر

فصل اول
مقدمه تحقیق

1-1- مقدمه
1-2- هدف اصلی تحقیق
1-3- ضرورت و اهمیت موضوع
1-4- سوال های اصلی تحقیق
1-5- فرضیه های تحقیق
1- 6- تعاریف و مفاهیم

1-1 – مقدمه
در طول تاریخ، علت نابرابری ها اولین سوال جامعه شناختی بوده است.
دارندورف
فقر یکی از مهمترین مسائل دنیای امروز است و به عنوان مهمترین چالش در هزاره سوم از آن یاد می شود. فارغ از دیدگاه های گوناگون موجود در طول تاریخ درباره فقر و شیوه های مقابله با آن، فقرزدایی از اهداف مهم نظام ها و مکاتب اجتماعی و دولت هاست. فقر در بسیاری از جوامع امروز، معضلی کلان است و دلایلی گسترده و عمیق دارد؛ بی ثباتی سیاسی، بلایای طبیعی، رواج فساد و ارتشاء، عدم تناسب اقتصاد با جامعه، تعصب، پایین بودن سطح سواد عمومی و عدم وجود زیرساخت های درست، تنها برخی از عواملی هستند که موجب می شوند مردم جهان فقیر باشند و فقیر بمانند.(منبع21)
آثار فقر که به نظر خرد می آید، مشقات فراوانی را برای جوامع، خانواده ها و افراد ایجاد می کند. شاید بتوان بدترین اثر فقر را این دانست که ” فقر، فقر می آورد”. لذا رهایی از چنگال آن تقریباً غیر ممکن می نماید. فردی که از عهده تامین مواد غذایی و بهداشت مناسب برای خانواده اش برنمی آید، آنها را در معرض ابتلا به بیماریهای تهدید کننده و مرگبار قرار می دهد و احتمال گرفتاری به معلولیت ها و ناتوانی ها بالا می رود. همچنین، اگر شخص از عهده تامین مخارج تحصیل کودکان بر نیاید، کودکان در انتخاب راهی جز سرنوشت پدران و مادران خود انتخاب های زیادی پیش روی خود نخواهند داشت و اگر شخص، مکان و محلی برای زندگی نداشته باشد فرصتی برای ذخیره ثروت و دارایی هر چند اندک برای رهایی از فقر نخواهد داشت. در بسیاری از کشورهای جهان، محرومان دسترسی بالایی به فرآورده ها و خدمات سودآور ندارند. بیمه و تامین اجتماعی در سطحی نازل است و از بین رفتن سرپرست خانواده با بالا رفتن سن در اثر بیماری و یا از کار افتاده شدن وی، آغاز وخامت وضعیت خانواده است.
امروزه در جهان، در هر روز تقریبا 30،000 کودک زیر 5 سال در اثر فقر، سوء تغذیه و بیماریهای ناشی از فقر، جان خود را از دست می دهند؛ تقریبا 790 میلیون نفر در کشورهای در حال توسعه، به طور مزمن دچار سوء تغذیه می باشند و تقریبا یک میلیارد نفر در آغاز قرن بیست و یکم، قادر به خواندن کتاب یا امضاء نام خود نمی باشند. 134 میلیون کودک بین 7 تا 18 سال، هرگز به مدرسه نرفته اند که تعداد دختران در این میان از تعداد پسران بسیار بیشتر است.(منبع22)
درباره علل فقیر شدن افراد یا کشورها نظریات مختلفی وجود دارد. برخی معتقدند که نبود منابع و ثروت های خدادادی یکی از این دلایل است، این در حالی است که کشوری مثل ژاپن شاید از نظر منابع طبیعی و ذخایر از بسیاری از کشورهای توسعه نیافته فقیرتر باشد، لیکن به هیچ عنوان در زمره کشورهای فقیر محسوب نمی شود حتی بسیاری از کشورهای فقیر به وی‍ژه در قاره آفریقا دارای منابع خدادادی بسیار غنی می باشند.
درباره فقر موردی نیز دلایل گوناگونی شمرده شده است. یکی از این دلایل، برابر نبودن استعدادها و خلاقیت های فردی و میزان تلاش برای زندگی است. بسیاری از فلاسفه و اندیشمندان نظیر افلاطون، قرار گرفتن افراد کم استعداد در طبقات پایین اجتماع را به رسمیت شناخته و به آن نابرابری طبیعی اطلاق کرده اند. البته یقینا اگر امروز ارسطو گرسنگان آفریقا را می دید، به جای پرداختن به فلسفه، فکری به حال ایشان می کرد، یعنی ممکن است کسی این منطق را بپذیرد که افرادی که دارای هوش و استعداد کمتر می باشند، از امکانات کمتری در زندگی مدرن امروز بهره مند گردند، لیکن در جهانی که حداقل غذا برای همه وجود دارد، هیچ انسانی قبول نمی کند که گروهی در فقر مطلق حتی نانی برای خوردن نداشته باشند و در هر ساعت از عمر ما 1250 کودک از فرط گرسنگی جان بسپارند. کودکانی که چه بسا شاید جزو نوابغ جامعه بشری بودند.
در این جا باید تمایز بین دو واژه نابرابری و فقر را مد نظر داشته باشیم. افرادی که در قشربندی های اجتماعی در رده های پایین قرار دارند، ممکن است دچار فقر مطلق نبوده و امکانات اولیه زندگی را دارا باشند لیکن در مقایسه با د
یگر افراد اجتماع فقیر محسوب شوند، اما در برخی موارد به ویژه در کشورهای فقیر، افراد این طبقات حتی از دسترسی به قوت لایموت نیز بی بهره اند.
فقر و محرومیت هر روز در جهان چهره خشن تر و کریه تری به خود می گیرد. امروزه حتی در برخی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، فقرا در حواشی جوامع قرار دارند و به دلیل عدم برخورداری از امکانات ابتدایی جهان امروز نظیر بهداشت، آموزش و … هم خود دچار بسیاری از آسیب های جسمی و روحی می گردند و هم باعث بسیاری از آسیب های اجتماعی می شوند. بسیاری از جامعه شناسان نظیر اسپنسر، جوامع را به صورت یک ارگانیسم زنده و واحد تصور نموده اند. اگر این تصور را تا حدی صحیح فرض کنیم، باید گفت که فقر و محرومیت در جوامع چون بیماری مهلک سرطان است که اگر زود تشخیص و معالجه نشود، آسیب های ناشی از آن سراسر این ارگانیسم را به ورطه نابودی می کشاند:
بنی آدم اعضاء یکدیگرند که در

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *