پایان نامه ﻋﻮاﻣﻞ ﻣوثر ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد-دسترسی به متن کامل پایان نامه های فارسی

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣوثر ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد

دو ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ در ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد وﺟﻮد دارد. دﯾـﺪﮔﺎه اﻗﺘـﺼﺎدی ﮐـﻪ ﺑـﺮ اﻫﻤﯿـﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎزار ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻮﺿﻊ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗآکید دارد. و دﯾﺪﮔﺎه ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮ دﯾـﺪﻣﺎن رﻓﺘﺎری و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺳﺎزﮔﺎری آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﺳـﺘﻮار اﺳـﺖ. آندرو[1](1971) در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻫﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑﺮﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ­دﻫـﺪ. ترویک و مک گیون[2](1997) ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺮده­اﻧﺪ:

1.ﻫﻢ ﺗﺮازی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ  ﻣﺆﺛﺮ در ارﺗﻘﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ. زﯾﺮا ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت(ﺑﺮﻧﺰ و اﺳﺘﺎﮐﺮ[3]،1961) ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ­دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ، ﻫـﻢ ﭼﻨـﯿﻦ ﻫـﻢ ﺗـﺮازی ﺑـﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﻣﺤﯿﻂ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ­ی ﻓﺮدرﯾﮑﺴﻮن[4] (1986) ﯾـﮏ ﻣﻬـﺎرت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ­ﺷﻮد.

2.تیس[5] (1984) استدلال می­کند ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را با محیط متغیر خود سازگار و متناظر کند اگر در پی نیل به بهترین عملکرد  است.

3.نتایج مطالعات گویای آن است که ﻫﻔﺪه ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ درصد از تغییرپذیری در عملکرد مالی ناشی از عوامل عضویت در یک صنعت است(پاول[6] ، 1996).

4.ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎدر، ﺑﺎارزش، و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﻠﯿﺪ در ﮐﺴﺐ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻧﻘـﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ای دارﻧﺪ. ﺑﺎرﻧﯽ[7] (1991)  اﯾﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ را ﺑـﻪ  ﺳـﻪ ﮔـﺮوه ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ، اﻧـﺴﺎﻧﯽ، و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده  است.

5.وﻓﺎداری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی ﺗﻮﻓﯿﻖ در ﺧﻠـﻖ اﺟﻤـﺎع داﺧﻠﯽ و اﺷﺘﯿﺎق

ﺑﺮای ﻧﻮآوری و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ. ﺧﻠﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم رﻫﺒـﺮی اﺧﻼﻗﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ (بنیس

ونانوس[8]، 1985).

[1]-Andru

[2]-Tvorik &McGiven

[3]– Burns & Stalker

[4]-Freedricsun

[5]-Teece

[6]– paul

[7]-Barny

[8] -Bennis & Nanus

کامنت‌ها بسته شده‌اند.