کودکان و نوجوانان

جدول4-18: نتایج آزمون t وابسته برای مقایسه میانگین پیش آزمون و پس آزمون تغییر کلی طرز رفتار کودکان آزمودنی ها براساس ارزیابی والدین، معلم و کل
منبع ارزیابی
میانگین تعداد انحراف معیار t درجه آزادی سطح معناداری
والدین پیشآزمون 29/67 7 24/10 36/3 6 *01/0
پسآزمون 86/57 7 74/8
معلم پیشآزمون 43/61 7 10/6 29/7 6 **0001/0
پسآزمون 29/56 7 82/4
کل پیشآزمون 35/64 7 87/7 63/4 6 **004/0
پسآزمون 07/57 7 40/6
01/0>p ** ،05/0>p *
نتایج ارائه شده در جدول شمارۀ 4-18 نشان میدهد تفاوت معناداری از نظر آماری بین میانگین نمرات پیشآزمون و پسآزمون تغییر کلی طرز رفتار کودکان آزمودنیها بر اساس ارزیابی والدین 01/0 =p-value (05/0>p) و معلم 0001/0 p-value=(01/0>p)، کل 004/0=p-value (01/0>p) وجود دارد و فرض صفر در این زمینه رد میشود. بررسی میانگینهای ارائه شده در جدول 4-18 نشان میدهد که بعد از دورهی کتابدرمانی، میانگین نمرات رفتارهای درونیسازی آزمودنیها به طور معناداری از نظر آماری کاهش یافته است.
فصل 5
نتیجهگیری
و
پیشنهادهای پژوهش
5-1. مقدمه
در این فصل، ابتدا خلاصهای از مسأله، روش و یافتههای پژوهش که به تفصیل در فصلهای مختلف ارائه شده، ارائه میگردد. سپس نتایج پژوهش حاضر مورد تحلیل قرار میگیرد. در ادامه، بحث و نتیجهگیری کلی ارائه خواهد شد. در پایان، پیشنهادهای برخاسته از پژوهش و پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده در این حوزه مطرح میشود.
5-2. خلاصه پژوهش
کتابدرمانی در واقع روشی برای درمان اختلالات شخصیتی، احساسی و اجتماعی درمیان کودکان و نوجوانان است. متخصصان رشد و پرورش کودکان، بارها، کتاب درمانی را برای مواردی که کودکان در فشارهای روحی مانند بستری بودن در بیمارستان، از دست دادن دوست و جدایی والدین،‌ یا در شرایط جنگ و رخدادهای طبیعی همچون سیل و زلزله قرار میگیرند، توصیه کرده‌اند. ادبیات ممکن است کودکان را در درک عواطف خود، همذات‌پنداری با شخصیت‌هایی که احساساتی مشابه را تجربه می‌کنند، و نیز کسب بینشی نوین نسبت به چگونگی برخورد دیگران با همان مشکلات، یاری رساند. کتاب ممکن است نقشی همچون آینه را برای کودکان بازی کند؛ به این معنا که بازتاب‌‌ ویژگی‌های ظاهری، روابط، احساسات و اندیشه‌های آن‌ها در پیرامونشان باشد. کتاب نیز ممکن است چون پنجره‌ای رو به جهان باشد که کودکان را به نگاه فراتری از خود و پیرامون‌شان دعوت کند تا با شخصیت‌ها و شرایط پیوند برقرار نمایند. در این میان کودکان ناشنوا، به دلیل نداشتن و یا کمبود شنوایی میتوانند رابطهی عمیقتری با کتاب برقرار سازند و مشکلات خود را از طریق همانندسازی با شخصیتهای داستان حل کنند.
حال مشخص نیست فرایند کتابدرمانی بر کاهش ناهنجاریهای رفتاری کودکان ناشنوای مقطع ابتدایی دبستان استثنایی وصال بیرجند از جمله اضطراب/افسردگی، گوشهگیری/افسردگی، شکایات جسمانی، مشکلات اجتماعی، مشکلات تفکر، مشکلات توجه، رفتارهای قانونشکنی و پرخاشگرانه و سایر مشکلات، از دیدگاه والدین و معلم این دانشآموزان تأثیر دارد؟ آیا فرایند کتابدرمانی بر نشانگانهای درونیسازی شده و نشانگانهای برونیسازی شده این کودکان از دیدگاه والدین و معلم آنها تأثیر دارد؟ آیا فرایند کتابدرمانی بر تغییر کلی طرز رفتار این کودکان از دیدگاه والدین و معلم آنها تأثیر دارد؟ این پژوهش براساس تست آشنباخ در پی پاسخگویی به چنین سؤالهایی بود.
پژوهش حاضر، به روش تجربی انجام شده و از نوع کاربردی است. ابزار گردآوری که در این پژوهش برای دادهها به کار رفته، پرسشنامه رفتاری کودکان از دیدگاه والدین و معلم پیش از فرایند کتابدرمانی و پس از آن بود. نتایج با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرمافزار آماری SPSS تحلیل شد.
ابتدا نتایج حاصل از مقایسهی پیشآزمون و پسآزمون هریک از آزمودنیها ارائه شده و سپس آزمون فرضیههای پژوهش نخست به طور خلاصه به شرح زیر ارائه میشود، آنگاه در بخش بعدی تحلیل و از آنها نتیجهگیری به عمل خواهد آمد.
5-3. نتایج هریک از آزمودنیها در پیشآزمون و پسآزمون
5-3-1. نتایج آزمودنی شمارهی1 براساس سیاههی رفتاری کودک تکمیل شده توسط والدین