کودکان ناشنوا

پسآزمون 86/57 7 59/3
کل پیشآزمون 57/60 7 26/6 41/4 6 **004/0
پسآزمون 64/54 7 84/5
01/0>p ** ،05/0>p *
نتایج ارائه شده در جدول شمارۀ 4-16 نشان میدهد تفاوت معناداری از نظر آماری بین میانگین نمرات پیشآزمون و پسآزمون رفتارهای درونیسازی آزمودنیها بر اساس ارزیابی والدین 005/0 =p-value (01/0>p) و معلم 04/0 p-value=(05/0>p)، کل 004/0=p-value (01/0>p) وجود دارد و فرض صفر در این زمینه رد میشود. بررسی میانگینهای ارائه شده در جدول 4-16 نشان میدهد که بعد از دورهی کتابدرمانی، میانگین نمرات رفتارهای درونیسازی آزمودنیها به طور معناداری از نظر آماری کاهش یافته است.
4-3-10. فرضیهی دهم پژوهش
فرضیهی دهم پژوهش عبارت بود از: « کتابدرمانی، بر رفتارهای برونیسازی کودکان ناشنوای مقطع ابتدایی مدرسهی استثنایی وصال بیرجند تأثیر دارد». برای بررسی این فرضیه میانگین
پیشآزمون و پسآزمون آزمودنیها با استفاده از آزمون t وابسته مقایسه شدند. نتایج این آزمون در جدول 4-17 ارائه شد.
نتایج حاصل از اجرای آزمون و برخی آمارههای توصیفی حاصل از اجرای آزمون در جدول 4-17 نشان داده شده است.
نتایج ارائه شده در جدول شمارۀ 4-17 نشان میدهد تفاوت معناداری از نظر آماری بین میانگین نمرات پیشآزمون و پسآزمون رفتارهای برونیسازی آزمودنیها بر اساس ارزیابی والدین 01/0 =p-value (05/0>p) و معلم 001/0 p-value=(01/0>p)، کل 002/0=p-value (01/0>p) وجود دارد و فرض صفر در این زمینه رد میشود.
بررسی میانگینهای ارائه شده در جدول 4-17 نشان میدهد که بعد از دورهی کتابدرمانی، میانگین نمرات رفتارهای برونیسازی آزمودنیها به طور معناداری از نظر آماری کاهش یافته است.
جدول4-17: نتایج آزمون t وابسته برای مقایسه میانگین پیش آزمون و پس آزمون رفتارهای برونیسازی آزمودنی ها براساس ارزیابی والدین، معلم و کل
منبع ارزیابی
میانگین تعداد انحراف معیار t درجه آزادی سطح معناداری
والدین پیشآزمون 86/64 7 53/8 2/3 6 *01/0
پسآزمون 14/54 7 01/5
معلم پیشآزمون 43/59 7 95/3 12/6 6 **001/0
پسآزمون 43/54 7 53/8
کل پیشآزمون 14/62 7 54/5 24/5 6 **002/0
پسآزمون 28/54 7 53/4
01/0>p ** ،05/0>p *
4-3-11. فرضیهی یازدهم پژوهش
فرضیهی یازدهم پژوهش عبارت بود از: « کتابدرمانی، بر تغییر کلی طرز رفتار کودکان ناشنوای مقطع ابتدایی مدرسهی استثنایی وصال بیرجند تأثیر دارد». برای بررسی این فرضیه میانگین پیشآزمون و پسآزمون آزمودنیها با استفاده از آزمون t وابسته مقایسه شدند. نتایج این آزمون در جدول 4-18 ارائه شد.
نتایج حاصل از اجرای آزمون و برخی آمارههای توصیفی حاصل از اجرای آزمون یاد شده در جدول 4-18 نشان داده شده است.