کسب و کار الکترونیک

2-15- مدل تحلیل: تعامل بین کنشگران اصلی مدیریت شهر در شهر الکترونیک
شهروندان، دولت، بخش عمومی و سازمان‏های غیردولتی به عنوان کنشگران اصلی شهر شناخته می‏شوند. در مقابل- همانطور که پیش‏تر به آن اشاره شد- سه گروه اصلی مخاطب ایده شهر الکترونیک عبارتند از 1- دولت، 2- شهروندان و 3- شرکتها و موسسات بخش خصوصی. این دو تقسیم‏بندی تا حد زیادی با یکدیگر انطباق دارند. در واقع در زمینه شهر الکترونیک، اهداف استراتژیک خارجی، متمرکز بر شهروندان و شرکتها و موسسات بخش خصوصی است در حالیکه اهداف داخلی بر خود دولت تمرکز دارد. به عبارت دیگر وقتی بحث از شهر الکترونیک به میان می‏آید، تراکنش‏های دولت- دولت (G2G)، دولت- شهروندان (G2C) و دولت- بخش خصوصی (G2B) بر بستر زیرساخت الکترونیک، زیرساخت دولت الکترونیک و زیرساخت کسب و کار الکترونیک اهمیت می‏یابند. این ارتباط میان کنشگران شهر الکترونیک در شکل 14 نشان داده شده است.

شکل 14 : تعامل بین کنشگران اصلی مدیریت شهر در شهر الکترونیک
اهداف خارجی شامل برآورده‏سازی نیازمندیهای عمومی و انتظارات کاربران و مراجعان از طریق ساده‏سازی تراکنش‏ها به کمک ارائه خدمات برخط است. بدین ترتیب خدمات ازائه شده توسط دولت به شهروندان و شرکت‏ها و موسسات بخش خصوصی با کیفیتی بهتر و از طریق امکانات شهر الکترونیک میسر خواهد شد. از طرف دیگر افزایش کارایی، شفافیت، سرعت و پاسخگویی عملیات درون سازمانی بخش دولتی (شامل تراکنشهای بین دولت مرکزی و محلی) به عنوان اهداف داخلی شناخته می‏شوند.
با توجه به مباحث مطرح شده، آنچه اهمیت می‏یابد این است که رابطه بین کنشگران شهر در قالب شهر الکترونیک میسر شود و این امر زمانی میسر می‏گردد که سیستم‏ها و فرآیندهای ارائه خدمات شهری با مدل جدید ارائه خدمات منطبق شوند.
در این تحقیق سعی می‌شود بر اساس مدل تحقیق (شکل 15) ابتدا وضعیت شهر الکترونیک در شهر همدان بررسی شده و جایگاه همدان تعیین گردد. بر این اساس و پس از تعیین وضعیت فعلی شهر الکترونیک در شهر همدان، نقاط قوت و ضعف موجود در هر بعد بررسی شده و نهایاتاً راهکارهای تحقق شهر الکترونیک بیان گردد.

شکل 15 : مدل تحقیق

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش

3-1- مقدمه
پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می‏رود. ]خاکی، ص 201، 1387[ دستیابی به هدف‏های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روش‌شناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می‏باید نه از موضوع تحقیق. پژوهشگر باید توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهای تحقیق به شدت تحت تاثیر روشی است که برای تحقیق خود برگزیده است. ]همان، ص 155[
ماهیت و الگوی تحقیق علمی در علوم انسانی و اجتماعی از علوم تجربی و طبیعی گرفته شده و هدف آن حقیقت‏یابی و فهم جویی در کنه مطلب است. به عبارت دیگر تحقیق را می‌توان کوشش‌ها‌یی سازمان یافته تلقی کرد که محقق را در روشن‏سازی حقیقت یک موضوع یاری می‌دهد. ]جان بست، ص 80، 1371[
هدف این فصل بیان تفصیلی طرح تحقیق است که در فصل اول، کلیات آن به اختصار معرفی شده است. در این فصل با توجه به هدف تحقیق و نحوه جمع‏آوری داده‌ها‌ و اطلاعات، نوع و روش تحقیق تعیین می‌شود. سپس جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه متناسب با ویژگی‌های جامعه آماری و داده‌ها‌ی مورد نیاز تحقیق معرفی می‌شود. در پایان روش و ابزار جمع‏آوری داده‌ها‌ و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها‌ مورد بررسی قرار می‌گیرد.
3-2- روش تحقیق
روش انجام پژوهش یکی از عوامل عمده‌ای است که بر تحقیق و نتایج حاصله اثر می‌گذارد و غالباً به هدف پژوهش، ماهیت موضوع، امکانات اجرایی تحقیق و فرضیه‌های تدوین شده و یا سوالات بستگی دارد.
روش تحقیق این است که مشخص کنیم چه روشی برای بررسی موضوع لازم است که این امر بستگی به اهداف و ماهیت پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد و هدف از انتخاب روش تحقیق این است که محقق مشخص کند چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا هرچه سریع‌تر، دقیق‌تر، آسان‌تر و ارزان‌تر او را در دستیابی به پاسخ پرسش‏های تحقیق یا آزمون فرضیات مورد نظر کمک کند. ] نادری و سیف نراقی ، ص 63-64، 1375[
تحقیق توصیفی مجموعه روش‌ها‌یی است که هدف آنها‌ توصیف شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است و شامل جمع‏آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه‌ها‌ یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می‌شود. در این گونه تحقیقات پژوهشگر بدون اینکه دخالت‌ها‌ی ذهنی یا عملی در «آنچه که هست» داشته باشد، نتایج عینی خود را از موقعیت گزارش می‌دهد و با استفاده از روش‏های گوناگون به توصیف آن می‌پردازد. در این نوع پژوهش محقق به ترتیب زیر عمل می‌کند:
الف) به جمع‏آوری اطلاعات واقعی و مفصل از پدیده‌های ویژه می‌پردازد.
ب ) به شناسایی و بررسی مسائل، شرایط و وقایع جاری مبادرت می‌ورزد.