کتاب های درسی

بخش چهارم: ارایه مواد تصویری و میزان تناسب آن ها
مربوط بودن مواد تصویری 20- کمک تصاویر به تشریح متن 21- فراهم کردن اطلاعات برای فهم از تصاویر 22- روشن بودن عناوین مواد تصویری 23- نزدیک بودن مواد تصویری به متن 24-روشن بودن ارجاع تصویر به متن 25- استفاده از مواد متنوع مثل نمودارها 26- ارایه آموزش های روشن برای استفاده از مواد تصویری
بخش پنجم: تمهیداتی برای خود ارزیابی
27-وجود سئوالات در پایان فصل ها 28- وجود سئوالات در سطح مناسب 29- در دسترس بودن پاسخ سئوالات برای استفاده خواننده 30- وجود اطلاعاتی که پاسخ ها را در متن نشان دهد مثلا پاراگراف سوم صفحه 8
بخش ششم: پیگیری
31-ارایه نکات اضافی و پیشنهادهایی برای مطالعات بیشتر در پایان فصل ها 32- شرح دادن ارتباط منابع با متن 33- مناسب بودن مواد آموزشی ارایه شده برای مطالعات بعدی به فراگیران مبتدی
بخش هفتم: روشن بودن منظور مولف
34- پیشنهاد چگونگی خواندن متن 35- ارایه آموزش های متفاوت به فراگیران مبتدی و پیشرفته 36- پیوستگی نظرات مولف با یکدیگر 37- داشتن منطق و ثبات در طراحی فصل ها و صفحات 38- پیدا کردن آسان مطالب خواندنی توسط اکثر خوانندگان

2-1-12-3 الگو یا تکنیک میزان دعوت به پژوهش ویلیام رومی
یکی از ملاک های موجود در ارزیابی کتاب های درسی میزان به تفکر واداشتن یا دعوت به پژوهش است. از این ملاک به عنوان شاخص یادگیری نیز یاد شده است. در این روش، جملات کتاب به دو دسته جملات فکری (درکی) و جملات لفظی (حفظی) تقسیم شده و طی مراحل زیر ضریب دعوت به پژوهش کتاب مشخص می شود.
1) انتخاب نمونه: حدود 10 درصد از کتاب و یا حداقل 20 صفحه کتاب از قسمت های مختلف را با توجه به این مطلب که صفحات باید از متن کتاب باشد، انتخاب می شود. اگر صفحات انتخابی حاوی سئوالات، فعالیت ها، تصاویر یا نمودارها بود با جایگزین نمودن صفحه بعد یا قبل، متن کتاب را انتخاب می کنیم.
2) انتخاب جمله: 20 جمله پشت سر هم از هر صفحه انتخاب شده جدا می کنیم. اگر در پایان یک صفحه 20 جمله کامل نشد، شمارش در صفحه بعد ادامه می یابد تا 20 جمله جدا گردد.
3) بررسی نوع جمله ها: جملات به دو دسته لفظی و درکی تقسیم می شوند. جملات لفظی شامل چهار گروه است:
الف) جملاتی که دانسته ها را بدون تفسیر بیان می کنند.
ب) جملات سئوالی که بلافاصله جواب دارند.
ج) جملاتی که به صورت نتیجه گیری بیان شده است.
د)جملات تعریفی.
جملات درکی نیز شامل چهار گروه است:
ه) جملاتی که به نحوی از فراگیر می خواهد تا تعبیر و تفسیری انجام دهد.
د) سئوالاتی که بلافاصله جواب به همراه ندارند.
ز) جملاتی که از فراگیر می خواهد فعالیتی را انجام دهد.