کارت اقامت گرجستان

اخذ اقامت گرجستان
اقامت پزشکی در گرجستان
اقامت پزشکی در گرجستان نیز جزو یکی دیگر از انواع اقامت گرجستان محسوب می شود. اگر امکانات پزشکی در یک کشور مطلوب نباشد ، شخص متقاضی در صورتی که دارای بیماری های خاص باشد مثل : سرطان – دیابت – نارسایی کلیوی – نارسایی قلبی – هموفیلی و …..می تواند جهت ادامه درمان به کشور گرجستان مهاجرت کند.
با تایید کمیسیون پزشکی وزارت بهداشت گرجستان معمولا به شخص متقاضی در ابتدا اقامت یکساله گرجستان تعلق می گیرد که بنا به شرایط ممکن است این اقامت تمدید شود.
شرایط اقامت گرجستان در این روش به گونه ای است که اگر لازم باشد به شخص متقاضی اقامت بلند مدت پزشکی نیز داده می شود. این نوع اقامت معمولا برای اهداف بشردوستانه از طرف دولت گرجستان به شخص متقاضی اعطا می شود.
اگر امکانات پزشکی کشور محل زندگی شخص متقاضی مناسب باشد ، معمولا با اقامت پزشکی موافقت نخواهد شد و فقط در صورتی این اقامت اعطا می شود که واقعا امکانات پزشکی و دارویی کشور مبدا مناسب و کافی نباشد.
کارت اقامت گرجستان
کارت اقامت گرجستان
اقامت در گرجستان از طریق ورزشی
اقامت در گرجستان از طریق ورزشی نیز یکی دیگر از انواع اقامت گرجستان محسوب می شود. در این روش شخض متقاضی بایستی دارای مقام جهانی یا المپیک و یا آسیایی در یکی از رشته های ورزشی موجود در جهان باشد.
شرایط اقامت گرجستان در این روش به گونه ای است که ابتدا مقام شخص متقاضی در رشته ورزشی بررسی می شود و سپس از طریق فدراسیون مربوطه در گرجستان یک تست از متقاضی گرفته می شود و در صورت تایید ، حتی شخص متقاضی می تواند بدون دریافت کارت اقامت در ابتدا ، شهروندی گرجستان را اخذ کند تا بتواند بعنوان نماینده گرجستان در مسابقات جهانی ظاهر شود.
تنها مهارت نمی تواند باعث موفقیت شخص متقاضی در این روش شود و حتما داشتن مقام ( منظور از مقام ، داشتن عنوان یکی از سکوهای اول تا سوم ) از اولویت های رسیدگی به این نوع پرونده ها می باشد.
بنابه تشخیص هم ممکن است در ابتدا به شخص متقاضی کارت اقامت گرجستان به صورت یکساله تعلق گیرد و سپس با تشخیص فدراسیون مربوطه ، کارهای شهروندی گرجستان برای شخص متقاضی انجام شود.
کارت اقامت گرجستان
اقامت خویشاوندی در گرجستان
شرایط اقامت گرجستان در اخذ اقامت گرجستان از طریق خویشاوندی که جزو یکی دیگر از انواع اقامت گرجستان محسوب می شود در صورت داشتن اقامت در گرجستان توسط یکی از اعضای خانواده شامل : پدر خانواده یا مادر خانواده بقیه اعضای خانواده که شامل فرزندان خانواده می شوند می توانند از طریق گواهی نسبت اقامت گرجستان را دریافت کنند.
همچنین اگر پدر خانواده اقامت داشته باشد به مادر خانواده که همسر وی محسوب می شود هم اقامت داده می شود و بالعکس آن نیز صادق است.
شخصی که دارای کارت اقامت گرجستان است می تواند برای پدر و مادر خودش نیز از طریق گواهی نسبت تقاضای کارت اقامت گرجستان کند.
از طرق دیگری نیز امکان دریافت و اخذ اقامت گرجستان وجود دارد از جمله : از طریق خرید ملک حداقل به میزان ۳۵ هزار دلار آمریکا که در نوشته های بعدی راجع به آن توضیحات کاملی را ارائه خواهیم داد.

کامنت‌ها بسته شده‌اند.