پایه تحصیلی دانش آموزان

نمودارشماره3-3-حداقل وحداکثررطوبت نسبی درایستگاه لاهیجان(درطول دوره ی آماری)………….63
نمودارشماره3-4-جمعیت شهر رودسر در سالهای 90-1365……………………………………………………..69
نمودارشماره3-5- بعد خانوار درسالهای 90-1365…………………………………………………………………..71
نمودارشماره3-6- نسبت اشتغال شهر رودسردرسالهای 90-1365………………………………………………74
نمودارشماره3-7- درصد تراکم به هکتارشهر رودسر 90-1365………………………………………………….75
نمودار شماره 4-1- وضعیت مساحت مدارس رودسر………………………………………………………………..99
نمودار شماره 4-2- وضعیت احداث مدارس رودسر…………………………………………………………………100
نمودار شماره 4-3- وضعیت تعداد کل دانش آموزان…………………………………………………………………101
نموار شماره 4-4-وضعیت کلاس، کارکنان، آزمایشگاه و کارگاه در مدارس………………………………….102
نموار شماره 4-5- وضعیت مصالح و سازه آموزشگاه از نظر مدیران مراکز…………………………………104
نموار شماره 4-6- وضعیت رفاهی و خدماتی آموزشگاه از نظر مدیران مراکز……………………………….105
نموار شماره 4-7-وضعیت فضاهای پرورشی آموزشگاه از نظر مدیران مراکز………………………………..106
نموار شماره4-8-وضعیت سیستم گرمایش و سرمایش و تأسیسات مدرسه…………………………………..107
نموار شماره 4-9-وضعیت امکانات ورزشی آموزشگاه از نظر مدیران مراکز………………………………….108
نموار شماره 4-10-وضعیت کاربری های همجوار آموزشگاه از نظر مدیران مراکز…………………………109
نموار شماره 4-11- وضعیت فاصله همکاران و کارکنان از مدرسه تا واحد مسکونی
از نظر مدیران مراکز………………………………………………………………………………………………………………..110
نموارشماره4-12- وضعیت فاصله همکاران وکارکنان ازمدرسه تا واحد مسکونی ازنظر مدیران مراکز…111
نموارشماره4-13- وضعیت مشکل عمده در مسیر رفتن به مدرسه از نظر مدیران مراکز………………….112
نمودار شماره 4-14- وضعیت سن دانش آموزان………………………………………………………………………..113
نمودار شماره 4-15- وضعیت پایه تحصیلی دانش آموزان…………………………………………………………..114
نمودارشماره 4-16- وضعیت سابقه سکونت در شهر رودسراز نظر دانش آموزان…………………………..115
نمودار شماره 4 -17- وضعیت مکان استقرار مدرسه از نظر دانش آموزان……………………………………..116
نمودار شماره4-18-وضعیت فاصله مدرسه تا منزل بر حسب متر از نظر دانش آموزان……………………117
نمودارشماره 4-19- وضعیت مدت زمان رسیدن به مدرسه از نظر دانش آموزان…………………………….118